Jesteśmy spokojni o ostateczne rozstrzygnięcia Sądów

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (10 głosów, średnia: 4,80 z 5)
Rozmiar czcionki:
Print Friendly, PDF & Email

Najnowsze produkty naszej firmy nie zawierają w swoich procedurach żadnych elementów losowych – mówi Antoni Ejsmont, Prezes Zarządu DP&K s.r.o. z siedziba w Brnie – dystrybutora Quizu Wiedzy.

E-PLAY: W związku z publikowanym ostatnio oświadczeniem zarządu państwa spółki pojawia się pytanie jakie są plany spółki na najbliższą przyszłość?

Antoni Ejsmont: Spółka DP&K nadal pozostaje w Polsce naszym dystrybutorem software do prowadzenia internetowych konkursów zręczności i wiedzy wykorzystujących wizualizacje znane z popularnych gier na automatach. Polska jest to specyficzny rynek, mogliśmy się o tym przekonać w roku 2016, w momencie wejścia innej firmy z produktem do złudzenia przypominającym stosowane w naszych Quizach Wiedzy rozwiązania i psując całkowicie rynek. W związku z taką sytuacją zaprzestaliśmy dystrybucji Quizu Wiedzy.

W obecnej sytuacji wprowadzamy na rynek całkowicie nowe rozwiązania skutecznie broniące się przed zarzutami o losowy charakter naszych urządzeń.

E-PLAY: Jak wygląda dotychczasowa sytuacja oferowanych przez firmę DP&K Quizów Wiedzy?

Antoni Ejsmont: Oceniając dotychczasowe kroki organów celnych nie można być pewnym, że urządzenia będą bezpieczne. Nie respektowanie opinii technicznych wydawanych przez uprawnione do tego jednostki badające akredytowane przez Ministerstwo Finansów prowadzi do długotrwałych procesów sądowych, gdzie spółka skutecznie walczy o ochronę swoich praw.

Podejmowane przez organy celne kontrole na „tzw. legitymację” w okolicznościach gdy spółka informowała właściwe terytorialnie Urzędy Celne o miejscach prowadzenia działalności i posiadanych opiniach jednostek badających upoważnionych przez Ministra Finansów może budzić co najmniej zdumienie jeśli nie frustrację. Bezsilność służby celnej jak i całego Ministerstwa Finansów przejawia się również w próbie cofnięcia uprawnień jednej z jednostek badających nasze oprogramowanie. W naszej ocenie są to próby zastraszenia podmiotów prowadzących legalną działalność.

Argumenty Ministerstwa Finansów zawarte w specjalnym raporcie tzw. Analizie Ryzyka to jest dokumentacji stworzonej przez zespół „fachowców” Izby Celnej w Szczecinie jeszcze za czasów miłościwie panującego nam szefa służby celnej Jacka K. mające rzekomo świadczyć o losowym charakterze Quizów Wiedzy są bezpodstawne.

Stworzenie psychozy na polskim rynku, iż tylko decyzja Ministra Finansów definitywnie rozstrzyga o braku charakteru losowego urządzenia, też jest nieprawdziwa co potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 stycznia 2016r., sygn. akt III KK 273/14, w uzasadnieniu którego podkreślił, iż:

Wypada przypomnieć treść przepisu art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, który to przepis całkowicie umknął uwadze zarówno Sądu I instancji, jak i Sądu odwoławczego. Przepis ten stanowi – „Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra lub zakład posiadające cechy wymienione w ust. 1-5 są grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie w rozumieniu ustawy”. Jest rzeczą oczywistą, że treść tego unormowania nie oznacza, by sąd karny był tym faktem związany i w razie braku takiej decyzji nie miał kompetencji do samodzielnego ustalenia, czy będąca przedmiotem osądu gra spełnia określone ustawą kryteria – np. na podstawie dowodu z opinii biegłego powołanego przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze. Takie uprawnienie Sądu wynika chociażby z zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego określonej w art. 8 k.p.k. A zatem, nawet brak w/w decyzji ministra nie stanowi przeszkody do dokonania tego rodzaju ustaleń w postępowaniu karnym skarbowym, jako warunkujących wypełnienie przedmiotowego znamienia przestępstwa z art. 107 § 1 k.k.s.

Ponadto spółka dysponuje prawomocnymi orzeczeniami, w których wyraźnie wskazuje się, iż posiadane opinie jednostek badających są kluczowym elementem w sporze z organami celnymi, cytuję:

Dodatkowo podkreślić należy, że w realiach niniejszej sprawy nie można przyjąć, że podejrzany umyślnie zrealizował swoim zachowaniem znamiona przestępstwa skarbowego z art. 107 par 1 kks, dysponując opinią wydaną przez jednostkę uprawnioną przez Ministra Finansów, a z której to ekspertyzy wynikało, że oprogramowanie Quiz Wiedzy nie ma charakteru losowego, zaś urządzenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z krajowymi regulacjami prawnymi.

Uznanie tej opinii, wydanej przez upoważnioną zgodnie z art. 23f ustawy o grach hazardowych jednostkę badającą za bezwartościową oznaczałoby, że podmiot dysponujący zabezpieczonym automatem nie miał jakiejkolwiek praktycznie możliwości zweryfikowania, czy posiadane przez niego urządzenie podlega przepisom tej ustawy, a tym samym nie miałby jakiejkolwiek możliwości zabezpieczenia się przed podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 17 par. 1 k.k.s. Z kolei regulacja ustawy o grach hazardowych dotycząca jednostek uprawnionych do badania automatów miałaby de facto nieobowiązujący charakter.”

Jesteśmy spokojni o ostateczne rozstrzygnięcia Sądów w zakresie zarzutów formułowanych przez Urzędy Celne dotyczących prowadzenia przez Spółkę nielegalnej działalności hazardowej. W świetle naszych dotychczasowych doświadczeń, taka działalność polegająca na organizowaniu konkursów wiedzy i zręczności, nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego z zakresu art.107 k.k.s.

E-PLAY: A co obecnie jesteście w stanie zaoferować polskim odbiorcom? I co w związku z rygorystycznymi zapisami wchodzącej w życie ustawy o odpowiedzialności właścicieli lokali i wysokich karach finansowych?

Antoni Ejsmont: Najnowsze produkty naszej firmy t.j. konkurs zręczności i wiadomości ISTARS oraz teleturniej internetowy Diamond posiadają specjalistyczne opinie techniczne, wydane na poszczególne wersje oprogramowania i zaopatrzone w procedury jednoznacznie identyfikujące zainstalowany na naszych urządzeniach software. Oba produkty nie zawierają w swoich procedurach żadnych elementów losowych, są całkowicie przewidywalne a ich wynik zależy tylko i wyłącznie od zręczności, zdolności manualnych oraz zakresu wiadomości z poszczególnych dziedzin wiedzy jego uczestników.

Jednak mając na uwadze restrykcyjne działania organów celnych co w naszym przypadku jest całkowicie pozbawione podstaw i w naszej ocenie całkowicie bezprawne przygotowaliśmy naszym klientom kompleksowe rozwiązania ograniczające ich odpowiedzialność z tytułu współpracy z naszą firmą do minimum jeśli nie do zera. Nasza pewność co do braku elementów losowości w prezentowanych programach konkursowych pozwala nam przejąć całkowitą odpowiedzialność za całe przedsięwzięcie na siebie odciążając właścicieli lokali i naszych współpracowników.

E-PLAY: Brzmi to naprawdę bardzo optymistycznie.

Antoni Ejsmont: Daleko nam jednak do optymizmu, zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nadal nasze urządzenia będą zatrzymywane przynajmniej do pierwszych wyroków sądowych korzystnych dla spółki. Jesteśmy jednak pewni, iż użytkując nasze programy nie łamiemy polskiego prawa i skutecznie będziemy się bronić przeciwko wszelkim oskarżeniom i próbom zastraszenia firmy. Już obecnie z zawiadomienia spółki prowadzone są postępowania prokuratorskie przeciwko konkretnym urzędnikom celnym a nawet przeciwko biegłym sądowym gdzie podstawowymi zarzutami są niedopełnienie obowiązków służbowych, przekroczenie uprawnień lub poświadczenie nieprawdy.

Poziom oferowanych przez nas rozwiązań odbiega wyraźnie od „pomysłów” prezentowanych przez niektóre polskie firmy ale nie my jesteśmy w tym przypadku arbitrami. Niemniej jednak cieszyć może fakt, iż branża nie składa topora. Chcemy to jeszcze raz podkreślić, że obecne rozwiązania zawarte w ustawie hazardowej są bardzo rygorystyczne i potrzeba wielkiej dozy odwagi cywilnej żeby wziąć na siebie całą odpowiedzialność za prowadzone przedsięwzięcie.

W naszym wypadku bezpieczeństwo naszych partnerów jest najważniejsze. Posiadając opinie prawne z innych państw członkowskich EU, naprawdę jesteśmy wyposażeni jak biblijny Dawid w argumenty do walki z państwowym Goliatem, mając nadzieję na korzystne rozstrzygnięcia w sądach krajowych a nawet unijnych w obronie naszych argumentów. Nie jesteśmy jednak ze względu na stuprocentową transparentność naszych działań oraz system dystrybucji software tylko i wyłącznie poprzez naszych pracowników, atrakcyjnym podmiotem do współpracy dla nielegalnie działających podmiotów, ale miejmy nadzieję, że ten argument jest jednak naszą siłą, a nie słabością.

E-PLAY: Cóż to za nowe rozwiązania, które pozwalają patrzeć z nadzieją w przyszłość?

Antoni Ejsmont: Nowością w naszych urządzeniach jest możliwość uczestnictwa w konkursach telefonicznych o wygrane rzeczowe w postaci smartfonów , telewizorów, a przyszłości również samochodów. Prowadzone przez nas konkursy podlegają tym samym zasadom co konkursy telefoniczne prowadzone praktycznie we wszystkich większych rozgłośniach radiowych za pośrednictwem call center, jedyną różnicę stanowi fakt wpłaty środków do terminala, a nie przesyłanie smsów przez uczestnika konkursu w celu wzięcia w nim udziału.

Ponadto staramy się zaangażować w szeroko rozumiane działania charytatywne na rzecz organizacji pożytku społecznego poprzez wyposażenie naszych terminali w specjalistyczny interfejs, za pomocą którego możemy bezpośrednio przekazywać środki na cele społeczne. W kontekście takich rozwiązań pojawiające się jedynie jako wizualizacja graficzna nagród za poprawną odpowiedź lub działanie zręcznościowe widoki bębnów z symbolami owoców, nie stanowią elementu losowego gdyż ich ustawienia nie decydują o wysokości nagrody przewidzianej za poprawne działanie zręcznościowe lub odpowiedź, ponieważ ich ustawienie i wartość następnej nagrody możliwe jest do poznania, za pomocą przycisku INFO, jeszcze przed wykonaniem tego działania, a co więcej uczestnik po zapoznaniu się z wizualizacją i wysokością przewidzianej nagrody może sam podjąć decyzję o dalszym udziale w konkursie lub jego zmianą, lub też całkowitą rezygnacją z udziału w konkursie.

Rozwiązania dające możliwość zmiany decyzji przez uczestnika konkursu na każdym jego etapie czynią konkurs przewidywalnym, a jego wynik uzależniają od przyjętej strategii przez gracza, jego wiedzy i zręczności. Co wymaga podkreślenia organizowane przez nas konkursy są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, przyrzeczenie publiczne art. 919 do art. 921. Na każdym etapie konkursu jego uczestnik gra o sumę wyższą niż opłata za udział w konkursie.

E-PLAY: No cóż, wypada jedynie pogratulować pomysłu i życzyć udanej realizacji planów.

Antoni Ejsmont: Dziękujemy za możliwość prezentacji naszych rozwiązań i zapraszamy właścicieli lokali do bezpośredniej współpracy z naszą firmą. Jesteśmy w stanie przedstawić naszą ofertę praktycznie każdemu sektorowi naszego rynku, mając oczywiście na uwadze bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników.


Otagowano jako

26 Komentarzy

 1. WiemBoWiem Odpowiedz

  Ostruda już padła i się nie liczy. To już jest KONIEC a w ciągu miesiąca Quizy znikną tak jak inni a operatorzy będą mieć mega problemy bo Ostki nie zadbali nawet o nich. Dobranoc.

 2. chucky Odpowiedz

  Panowie i Panie patrząc co się dzieje na polskim rynku zauwazam że wiele firm tak mocno dostały po du… , że zaczynają zwijać żagle …. Ale patrząc na produkty tej firmy jest wręcz przeciwnie wchodzą mocno w rynek nie boją się sądów i UC .
  Antoni ma taką wiedzę i zaparcie w sobie że poszedł na całość… Ale z tego co mi wiadomo wygrywa więc o co chodzi 😉

  1. Zorientowany Odpowiedz

   No i miał rację k…. chyba że przecieki mieli
   ISTARS wygrywa w Czechach z UCelnym zwracają wszystkie budy podobnie bedzie i w Polsce ten ich najnowszy produkt to prawdziwa bomba szkoda że nie dają wszystkim

  2. Wawy Odpowiedz

   teraz widać kto kogo tak naprawdę gonił i kopiował NOWOŚĆ KOSMICZNA celni ze**** się ciekawe gdzie teraz idioci znajdą LOSOWOŚĆ

 3. KVL Odpowiedz

  To już nie jest temat dla jakiś ciot co tylko płaczą. tu zaczyna się twarda gra. Łajzy odpadną na reszcie i zacznie się prawdziwa GRA.

 4. greg Odpowiedz

  Po tych komentarzach można wywnioskować, że w branży hazardowej większość to analfabeci…
  Słychać tylko Wasz jazgot i miałczenie…

 5. 77777 Odpowiedz

  Panowie zgadzam sie jeśli dają i twierdzą ze współpraca z Quizem jest bezbieczna na nowych umowach niech dadzą kasę do zamrożenia na potrzeb kary. Cześć z was zostaje na rynku na nowych umowach i będziecie królikami doświadczalnymi bo kary przyjdą juz po 2 tyg jeśli te nowe umowy to wtopa. Zaś druga połowa punktów bedzie obserwować rynek i myśle ze do dwuch miesięcy będzie wiadome czy nowe umowy na wynajem całego lokalu a nam podnajecie na nasza działalność jest bezpieczna. Prawnicy twierdzą ze jest to bezpieczne ale jeszcze 4 lata temu prawnicy byli zdania ze nas jako wynajmujących 3 m2 firma na automaty jest bezpieczne i nie będzie kar a jednak 12 tys posypało sie ! A gdy sie posypie po 100 tys zł od sztuki to co ***** wyłoży kasę ? Nie ,nie wyłoży !!!!!

  1. niesam Odpowiedz

   778787 gdybys znal ty lub twoj prawnik ktotego prenie nie masz ustawę to nie pisał byś takich glupot jelopie jest wyraźnie napisane w jakim terminie wydaje decyzje UC w sprawie kary ale na pewno nie jest to 2 tygodnie ..do szkoły populisto albo.pod sejm

 6. Prawo Odpowiedz

  Quiz owszem poprawiony,ale mimo wszystko jeśli znajdzie się mądry i potrafiący ocenić słabe strony słabego powtarzam slabego programu prokurator lub sędzia. To firma zniknie na jakis czas. Proponuje aby lokale które mają wstawiacsprzęt od tej firmy brały CZEK w wysokości możliwych kar. Najlepiej zapytac Ministerstwa bo po kliku latach firma o was zapomni co pokazywała wielokrotnie w innych relacjach. Firma zawsze ta sama tylko inny prezes w papierach.

  1. Quiz Odpowiedz

   Prawo jak mogłeś ocenić coś czego nie widziałeś to po pierwsze, a po drugie zupełnie nie jesteś zorientowany bo wiedziałbyś, że nie ma takiej potrzeby i nie będę ci tłumaczył dlaczego, twoja rada jest CENNA zrealizuj w swoich punktach, a co do firmy to patrz na swoją bez komentarza….

   1. PRAWO Odpowiedz

    Quiz

    To chyba ty jesteś słabo zorientowany albo ZUPEŁNIE słabo, istars jak wiemy od jakiegoś czasu funkcjonuje w Czechach nie mówię o qiuzwiedzy, a może nie wiesz co się dzieje w twojej firmie? Może szanowni Panowie dokonali małych zmian istars Polska ja to nazywam nowy lakier na paznokcie ale zapomnieli wyczyścić brudu który jest pod.

    Potrzeba jest zawsze(słabo zorientowany jak to napisałeś) przezorny ubezpieczony, a najlepiej uczyć się na błędach innych. Pożyjemy zobaczymy jak się odnajdziecie w nowej rzeczywistości:)

    Jedno to jest znać dobrze prawo, a drugie to co dziś się nam wydaje , że niema potrzeby traktować jako potrzebę. (taka dobra rada)

    BĘDĘ KOMENTOWAŁ ZA KAŻDYM RAZEM JAK ODPISZESZ:)

  2. niesam Odpowiedz

   a słabe strony to jakie i jeszcze do tego prokurator i sędzia daj spokój paranoja cie dopada chyba że prawo to synonim zielonego ludka bo chyba nawet nie jesteś z konkurencjiiiiiii

 7. LENIN Odpowiedz

  Brednie 1 kwietnia wchodzi super urząd i ładuje karę grzywnę 100 000 dla właściciela i co quizonaty zapłacą za mnie?

  1. Rybka bar Odpowiedz

   Sam grałem na tym i niestety nie jest to automat , nie ma sensu grać na przełamanie za grubą stawkę lepiej kombinować i skakać po konkursach i podglądać do przodu na info, acha wizualki rzeczywiści nic nie znaczą pytanie ma swoją wartość a układ pokazał coś innego i był dym w lokalu ale fakt jest tam to info że układ nie płaci co więcej w niektórych grach z zatrzymywaniem rolek dostawałem za poprawną odpowiedż więcej niż wynika z układu, a te pytania to alibi czyli jak jestem alfa i omega to zawsze wygram chyba muszę jeszcze tak jak w innych teleturniejach wybrać właściwy zestaw oraz przyjąć strategię zamieniam pytania czy nie czekam na końcowe lub nie ale jest bajer z tym pytaniem powracającym uwaga i to zależy tylko już od mojej wiedzy mogę rzeczywiście odzyskać całą przegraną kasę plus kilka procent od firmy jak na rynku nie będzie na co drugim rogu rolek to może się to przyjąć w lokalach z piwem tak jak kiedyś darts albo te silverballe ale to wszysto za dużo tego nie postawią to taki fan dla małolatów pokolenie iphona i macdonalda no i celni będą mieć zonka jak nie bedzie bębnów na razie moi grubi klienci chodzą obok do Hota ale coś tam zawsze zostawią

  2. Koniec Odpowiedz

   Nie zapłacą kary,chyba ze masz lokal w dobrym punkcie to bedziesz musial oddac lokal za kare jaka zaplacili, amber gold to pikus

 8. ostródziak Odpowiedz

  a ślepy kilka dni temu mówił na spotkaniu najwierniejszych z wiernych, że firma kopiująca jego produkty ma już od kilku lat problemy…. hmmm to znaczy że ile lat już jego *** jest na rynku ????? hihihiii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *