Kara za urządzanie gier na automatach bez zezwolenia

NSA

Kara pieniężna jest reakcją ustawodawcy na fakt czerpania zysków z nielegalnego urządzania gier hazardowych przez podmioty nieodprowadzające z tego tytułu podatku od gier, należności i opłat.

Stan faktyczny:

Naczelnik Urzędu Celnego nałożył na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą karę pieniężną za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry w wysokości 12.000 zł. W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze celni ujawnili włączony do sieci elektrycznej i gotowy do eksploatacji automat do gier usytuowany w lokalu, który prowadził skarżący. Skarżący odwołał się od nałożonej kary do Dyrektora Izby Celnej, wskazując, że kara pieniężna, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych, może być nałożona jedynie na podmioty określone w art. 6 ust. 4 tej ustawy, tj. na spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną, gdyż tylko one mogą prowadzić działalność polegającą na urządzaniu gier hazardowych. Organ utrzymał w mocy decyzję, stwierdzając, że choć skarżący nie należy do tej grupy, to jako osoba fizyczna urządzał gry na automacie bez zezwolenia. Wobec tego podlegał karze pieniężnej. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę skarżącego. Sąd I instancji stwierdził, że istniała podstawa prawna do nałożenia na skarżącego kary pieniężnej. Nie podzielił również poglądu skarżącego, iż taka kara może być nałożona tylko na spółki z o.o. lub spółki akcyjne. Skarżący od tego wyroku wniósł skargę kasacyjną.

Sąd orzekł:

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż skarga kasacyjna nie jest zasadna. Wyjaśnił, iż art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych stanowi, iż karze pieniężnej podlega urządzający gry na automatach poza kasynem gry. Stosownie natomiast do pkt 2 ust. 2 art. 89 tej ustawy, wysokość kary pieniężnej wynosi 12.000 zł od każdego automatu. Urządzanie oraz prowadzenie gier hazardowych jest więc rodzajem działalności gospodarczej, której wpływy stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od gier. Podatnikiem tego podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie-mająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonego zezwolenia. Brak koncesji czy też zezwolenia niweczy możliwość powstania obowiązku podatkowego i powstanie zobowiązania podatkowego. W takim przypadku, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w miejsce obowiązku podatkowego i podatku „wchodzi” sankcja prawno-finansowa, czyli kara pieniężna, która została zastosowana wobec skarżącego.

Podmiotem, wobec którego może być egzekwowana odpowiedzialność, jest każdy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej), kto urządza grę na automatach w niedozwolonym do tego miejscu, a więc poza kasynem gry. I to bez względu na to, czy posiada koncesję na prowadzenie kasyna gry. Nie ma tu też znaczenia, iż takiej koncesji nie może uzyskać osoba fizyczna, a jedynie spółki akcyjne lub z o.o.

(wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2019 r., sygn. akt II GSK 2739/17)

Źródło: Gazeta Podatkowa

1 komentarz w “Kara za urządzanie gier na automatach bez zezwolenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *