Lingen przed sądem – czy wielomiesięczny spór o Futury dobiegnie końca?

Lingen Sp. z o.o., oficjalny przedstawiciel Yumicra Games s.r.o., potwierdził zakończenie kilkunastu rozpraw sądowych mających na celu rozstrzygnięcie polemiki toczonej z urzędnikami od 2017 roku. Postanowienia polskich sądów są jednogłośne i wszystko wskazuje na to, iż wielomiesięczne oczekiwanie na ostateczną ocenę stanowiska spółki dobiegło końca.

Wyłączny organizator na terenie Polski konkursu matematycznego Futura – Lingen Sp. z o.o. –skompletował już postanowienia sądów, dotyczące kilkudziesięciu postępowań UCS, z których jasno wynika, iż urządzenia Futura nie są automatami do gier w świetle rozumienia ustawy o grach hazardowych, a więc nie podlegają jej uregulowaniom. To, zaraz po państwowej ekspertyzie potwierdzającej brak losowości w oprogramowaniu maszyn produkowanych przez Yumicra Games s.r.o., jest najważniejsza informacja dla graczy, operatorów i wszystkich osób związanych z branżą rozrywkową.

Sądy rejonowe, m.in. we Wrocławiu, Wągrowcu, Częstochowie, Kościanie, Gnieźnie czy Gdyni, zgodnie podkreślają brak jakichkolwiek przesłanek kwalifikujących urządzenia Futura do kategorii losowych automatów do gier – a więc w świetle obowiązujących przepisów – nielegalnych automatów hazardowych. Co więcej, polskie sądy w prawomocnych postanowieniach zauważają, że ze względu na brak losowości w oprogramowaniu organizowanie konkursu matematycznego Futura nie wymaga koncesji lub zezwolenia.

W uzasadnieniach do postanowień możemy znaleźć odniesienia do kluczowych dla sprawy faktów, m.in. opinii certyfikowanego instytutu, wyników przeprowadzonych eksperymentów oraz jawnego zaangażowania przedstawicieli Lingen Sp z o.o., którzy otwarcie współpracują z przedstawicielami państwa. Według polskich sądów zatrzymania urządzeń Futura były bezpodstawne, dlatego też wszystkie zarekwirowane maszyny mają zostać zwrócone organizatorowi konkursu.

6 sierpnia 2019 roku,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia w V Wydziale Karnym:

„(…) grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. Zgodnie z przyjętymi w orzecznictwie poglądami, aby gra mogła być uznana za zawierającą element losowości, dominującym elementem gry musi być sytuacja, w której wynik gry zależy od przypadku, a także sytuacja, w której rezultat gry jest nieprzewidywalny dla grającego (…). Jak wynika z akt sprawy, Lingen sp. z o.o. dysponuje (i dysponowała nią w dniu 10 stycznia 2019 r.) wydaną w dniu 26 września 2018 r. opinią nr LAAC/2018/09/01 (…) wydaną przez jeden z ośmiu podmiotów posiadających upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier udzielone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (…). Z opinii tej (wydanej po trwającym miesiąc badaniu urządzenia) wynika, że oferowane przez badane urządzenie gry nie zawierają elementu losowości. (…) opinię w/w instytutu uznać należy za bardziej miarodajną dla określenia charakteru badanego urządzenia i oferowanych na nim gier, niż podejrzenia funkcjonariuszy służby celno-skarbowej (…). W świetle treści opinii (…) spółka Lingen mogła zakładać, że gry dostępne w urządzeniach Futura nie wypełniają definicji gry na automatach z art. 2 ust. 3 ustawy o grach hazardowych, a zatem ich eksploatacja nie wymagała koncesji lub zezwolenia. (…)”

12 czerwca 2019 roku,
Sąd Rejonowy w Wągrowcu Wydział II Karny:

„(…) Nadto przeprowadzony na urządzeniu eksperyment w zestawieniu z załączonymi do akt dokumentami w żaden sposób nie wskazuje, że zatrzymane urządzenia są automatami do gier hazardowych.”

16 lipca 2019 roku,
Sąd Rejonowy w Częstochowie – IV Wydział Karny:

„(…)W niniejszej sprawie została załączona opinia Wojskowego Instytutu Łączności upoważnionego do wykonywania badań technicznych i urządzeń do gier na podstawie upoważnienia z dnia 13.,10.2017r Ministra Rozwoju i Finansów. Z jej treści wynika, że odnosi się ona do każdego urządzenia FUTURA a zatem ma zastosowanie do zatrzymanego urządzenia. Z opinii tej wynika, iż opis i przebieg gier znajdujących się na automacie z oprogramowaniem FUTURA nie potwierdza losowego charakteru gry. (…)”

16 lipca 2019 roku,
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVI Wydział Karny:

„(…) Ponadto zgodzić się trzeba ze skarżącym, że podjął on niezbędne czynności do określenia statusu zatrzymanych automatów, występując do odpowiedniej jednostki badawczej rekomendowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, i uzyskując opinię, która nie pozostawiała wątpliwości, że gry oferowane przez w/w automaty nie zawierają elementu losowości w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Dlatego działania organów ścigania należy uznać za nieuzasadnione w przeciwieństwie do skarżącej Spółki. (…)”

4 lipca 2019 roku,
Sąd Rejonowy w Kościanie II Wydział Karny:

„(…) Opis i przebieg gier oferowanych przez automat oferujący tego typu oprogramowanie nie potwierdziły losowego charakteru. Potwierdzają to również opinia prawna wydana odnośnie opisywanych urządzeń z dnia 8 października 2018r., a także regulamin Konkursu FUTURA. Tym samym urządzenia klasy FUTURA nie są automatami do gier w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a więc nie podlegają jej uregulowaniom. (…)”

16 maj 2019 roku,
Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział II Karny:

„(…) zatrzymane urządzenia nie stanowią automatów do gier w myśl ustawy o grach hazardowych, nie wymagają zatem koncesji lub zezwolenia, albowiem urządzenia z oprogramowaniem FUTURA nie służą do prowadzenia gier o charakterze losowym. (…) W świetle powyższego uznać należało czynność zatrzymania rzeczy za dokonaną niezgodnie z prawem. (…) Ubocznie tylko sąd pozwoli sobie zauważyć, że autorem opinii, na którą powołuje się skrarżący jest podmiot akredytowany, którego fachowość, rzetelność i bezstronność nie mogą budzić wątpliwości. Opinia ta została uzyskana przez skarżącego, który prowadzi na terytorium kraju jawną działalność gospodarczą, a co do jej zakresu i rodzaju nie ma żadnych wątpliwości. (…)”

18 marca 2019 roku,
Sąd Rejonowy w Gdyni IX Wydział Karny:

„(…) Podkreślić również należy, że z akt sprawy nie wynika, aby przedmiotowe automaty do gier były wykorzystywane z naruszeniem prawa, czyli wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Wręcz przeciwnie, brak podstaw do uznania, że na przedmiotowych automatach były prowadzone gry losowe (…).”

Stanowisko Lingen Sp. z o.o. po raz kolejny znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości – zarówno dotychczas zrealizowane przez specjalistów z całej Europy ekspertyzy, jak i orzeczenia sądów stanowią niepodważalny dowód na niehazardowy charakter urządzeń produkowanych przez Yumicra Games s.r.o. Futura, Futura Eclipse i Futura Supernova to jedyne maszyny w Polsce nie podlegające przepisom wynikającym z ustawy o grach hazardowych, co jest kluczową informacją dla graczy, operatorów i samej spółki.

Dzięki sprzyjającym Lingen Sp z o.o. postanowieniom sądów, zarówno pierwsze dwa kwartały 2019 roku, jak i dwa miesiące wakacji okazały się być okresem intensywnego rozwoju spółki.

 1. Już kiedys o tym tutaj było. MF sam z siebie nie zna się na urządzeniach i na programach.
  Po to właśnie ma jednostki, którym sam daje akredytacje do badań urządzeń aby na podstawie takiej opinii z jednej z jednostek mógł wydać swoją decyzję.
  Decyzja bez opinii jednostki akredytowanej nie ma szans.

 2. a tak marginalnie rzecz biorąc MF nie miał prawa wydać decyzji w sprawie Futury jak nie miał badań jednostki akredytowanej i jakiś tam biegły nie może zastąpić badań jednostki akredytowanej.

 3. co z oficjalnym certyfikatem Państwowym? nie zadziałał?
  to teraz kary po 100 tysięcy dla tych co wynajmują, po takiej decyzji MF, każdy sąd administracyjny będzie walił kare.
  przypomnijcie sobie amatorzy jak wam pisałem, może i program nie ma elementu lisowego ale z punktu widzenia gracza udostępnia grę losową.

  1. Poczekajmy chwilę – kary będą dla właścicieli lokali/barów, operatorów, obsługi, „serwisantów”.
   Właśnie zapadają kary za okres od 2010 do 2013r.
   Poczekamy – zobaczycie 🙂

 4. W związku z absurdalnym argumentem, iż urządzenie posiada komunikację z siecią internet, to w związku z tym możliwa jest ingerencja… A w tych automatach w Totalizatorze, w związku z tym, też istnieje taka możliwość? Ponadto samochodem można zabić, ale służy do jazdy!!! Co za perfidne pozbawione logiki oparte na niewiedzy biegłego sądowego insynuacje, wstyd i hańba. Prawo i sprawiedliwość, tego żądamy, a nie doraźnych działań i zagrywek na swoją stronę, Panie ministrze to nie fair.

 5. Tak, zrobiłem screeny ale usunęli. Merytorycznie teoretycznie minister odniósł się głównie do tego, że z punktu widzenia gracza urządzenie jest losowe bo można sobie grać mając w d… regulamin. No cóż bardzo słabo, na placu zabaw też jest regulamin i on jest najważniejszy, bilard jest grą zręczniściową oraz grą umiejętności, ale czyż nie można grać na nim losowo? Dyrdymały do potęgi entej, gracz ma pełną kontrolę nad przebiegiem rozgrywki, widzi układy oraz może je przeliczać i to z tego punktu widzenia powinno być oceniane, tylko i wyłącznie. Bębny to tak naprawdę plansze ze znakami które celowo z opóźnieniem pojawiają się na ekranie, tylko po to, żeby wizualizacja była atrakcyjna w tej rozgrywce!!! Minister srodze się myli, że już nie wspomnę o kodzie źródłowym…

  1. W związku z komentarzem „Obiektywny”, w celu potwierdzenia jego słów, pozwolę sobie przytoczyć fragment uzasadnienia uniewinniającego wyroku sądu ( z tego roku) w sprawie innych urządzeń ale również posiadających opinię jednostki badającej upoważnionej przez Ministerstwo Finansów świadczącej o braku losowości:
   „Niewątpliwie oskarżony wykorzystał fakt, że wiele osób myli jego automaty z automatami do gier hazardowych. Ich działanie było bowiem podobne – do automatu wkładało się pieniądze, naciskało przyciski, bębny wyświetlały symbole i jak wyświetliły odpowiedni ich układ, użytkownik automatu otrzymywał wygraną. Nie oznaczało to jedna, że użytkownik grał w grę hazardową. Dla użytkownika mogło nie mieć znaczenia czy wykupuje opcję czy gra w grę hazardową. Niemniej dla oskarżonego miało to istotne znaczenie , bowiem nie nie zamierzał urządzać gier hazardowych, a umożliwić klientom spekulowanie na opcjach. Stąd też automaty zostały skonstruowane w taki sposób, aby nie były automatami do gier hazardowych”
   Reasumując niewiedza i nieumiejętność gracza nie zmienia niehazardowego charakteru urządzenia.

 6. Komunikat i przekaz jasny… Teraz celnicy mają ,,kolejny” powód żeby zatrzymać FUTURY.
  Coraz ciężej będzie pewnie Lingen bronić się przed sądami.
  Mają dobre założenie biznesowe,ale czy firma jak i operatorzy będą wstanie wytrzymać te zatrzymania urządzeń finansowo…?

 7. Sąd to sąd, poczytaj cytaty z uzasadnień a później się wymądrzaj. Skoro sądy uzasadniają w ten sposób inne też będą w podobnych sprawach. A sędziom gratuluję rzetelności i odwagi.

 8. hahaha… minister nie umie sobie poradzić z programem, który ma jednoznaczną opinię jednostki akredytowanej o braku elementu losowości.
  I co robi mądry minister:
  1. grzebie przy rozporządzeniu do ustawy tak aby jednostki akredytowane już nigdy i nikomu nie wydały opinii, w której będzie orzeczony ów brak elementu losowości. Teraz jednostki akredytowane nie będą badać w ogóle czy jest element losowości czy go nie ma… to co będą badać ja się pytam…
  Śmiechu warte.

  2. Minister jednak wie, że prawo nie działa wstecz i już wydanej opinii nie można cofnąć, więc idzie na żywioł i wydaje decyzję wbrew opinii swojej jednostki akredytowanej. Ale cóż tam, za dwa tygodnie wybory, jakoś to będzie.

  3. Minister tylko nie pomyślał o tym, że są ponad państwowe, tzn zagraniczne jednostki badawcze – nawet kilka przez Ministra akredytowanych w PL – które nadal mogą zbadać dany program i potwierdzić czy zawiera element losowości czy nie. Taka np GLI jak sądzę nie przestraszy się Ministra i orzeknie zgodnie ze stanem faktycznym. A, że to szanowana instytucja, działająca w prawie 500 krajach, to ciekawe co minister wówczas…
  Pożyjemy, zobaczymy:)

 9. Minister nic nie decyduje, a co najwyżej stosując USTAWĘ rozstrzyga wątpliwości – o ile takie występują. Katalog gier hazardowych jest w USTAWIE całkowicie ZAMKNIĘTY (art.2 ugh) i ani Minister ani nawet Święty Mikołaj nic tam dopisywać nie mogą, nawet jeśli bardzo tego chcą, np. ze względu na próbę pozaprawnej ochrony PAŃSTWOWEGO MONOPOLU przed działaniem konkurencji. Przesłanki uznania gry na automatach za hazardową to w szczególności art 2 ust. 3-5 ugh, gdzie zapisane jest kilka wariantów definicji, w tym takie, które się wykluczają (np. gra z wygranymi oraz gra bez wygranych – co nota bene jest ustawową bzdurą, bo co to niby za hazard bez wygranej?). Zawsze jednak aby gra była hazardową musi być losowa (tj. wynik przypadkowy) albo co najmniej zawierać element losowy (tj. taki, który dominuje przy rozgrywce, nawet jeśli są w grze jakieś inne elementy, np. zręczności czy wiedzy). Nie jest zatem grą hazardową taka, która nie jest losowa, ani też taka, w której losowość ma znaczenie drugoplanowe, marginalne. Sprawa FUTURY rozbija się właśnie o ustalenie, czy w tych grach jest jakakolwiek losowość, czy jej nie ma. Jednostka badawcza Ministra wskazuje, że jej tam nie ma, więc intelektualną aberracją jest twierdzenie urzędników Ministerstwa, że ta losowość w owych grach jest. Takie rozstrzygnięcie oznacza, że Ministerstwo samo sobie dopisuje do ustawy punkt, że hazardowe są także gry nielosowe, jeśli tylko resortowy urzędnik tak zdecyduje… Bzdura aż boli… Trzeba wobec tego wierzyć tylko w niezależność i niezawisłość sądów, a one te urzędnicze brednie szybko naprostują – co już zresztą robią od jakiegoś czasu…

  1. dobrze napisane. najlepsze jest to że jednostka napisała, że nie ma elementu losowości a minister swoje.
   jak minister, który sam się na materii nie zna, bo po to aby się znać ma jednostki, które sam akredytuje, może decydować wbrew
   opinii swojej jednostki??? ale nam czasy nastały.
   na szczęście futura dobrze sobie radzi przed sądami, gdzie również będzie jazda w tej sprawie, bo decyzja jest nieostateczna i nieprawomocna.
   ja trzymam kciuki za chłopaków i za normalność, bo coraz jej mniej jest w tym kraju.

  2. Naprawdę ? skoro jesteś taki bystry to powiedz wszystkim w jakim trybie Futura wystąpiła o tę opinię (tę pierwotną z zeszłego roku) ?
   bo jedyny tryb w jakim mogła wystąpić to w celu złożenia wniosku o którym mowa w art. 2 ust. 6 ustawy hazardowej.
   A czy taki wniosek złożyła ? Nie ? A to może wyjaśnisz dlaczego ?

 10. Panowie, trochę spokoju i refleksji. Nawet jeżeli jest jakaś decyzja, to nieprawomocna.
  Jak sądzę będą się odwoływać i udowadniać swoje racje.
  A to robią dobrze, co pokazali przed sądami w całym kraju.

 11. Kolejne bzdury domorosłego gawędziarza:)
  Wszystko o czym piszesz czyli badania każdego automatu, etc, dotyczą wyłącznie automatów hazardowych.
  Oni do badania przedstawili program umieszczony w jednym automacie.
  Jak nie wiesz o czym piszesz to lepiej nie pisz. Skoro program nie zawiera anie w zasadzie działania ani w kodzie źródłowym
  elementu losowości to jak może być hazardowy??
  Skoro do każdej budy wsadzają ten sam program to każe ich urządzenie jest niehazardowe.
  Ale żeby to zrozumieć trzeba mieć odrobinę mózgu i wyjść poza erę sypaków:)

  Swoją droga ciekawa sytuacja – jednostka akredytowana stwierdza, że nie ma elementu losowości – co jest warunkiem koniecznym aby był hazard – a MF na tej podstawie twierdzi , że hazard… niezłe…
  No ale cóż, jaki …. taki…

 12. brawo dla Iwo za ten sponsorowany bełkot. Polski system zakłada, że to minister finansów decyduje o tym czy gra jest hazardowa czy nie. Sąd nie ma tu nic do powiedzenia. Poza tym te rzekome wyroki to wyłącznie postanowienia w przedmiocie rozpoznania zażalenia na zatrzymanie automatów. To nie są wyroki orzekające co do istoty sprawy. A ta rzekoma państwa ekspertyza dotyczy jednego automatu który został przedstawiony do badania – w Polsce nie ma systemu homologacji – jest system certyfikacji każdego automatu. Co oznacza, że opinia na temat jednego automatu nie ma zastosowania do innego automatu, nawet jeśli jest to ten sam model. A Lingen przedstawiło do badania 1 (słownie – jeden) automat. Dodatkowo ta ekspertyza mówi zupełnie coś innego niż twierdzi Iwo. W ekspertyzie jest jedynie stwierdzenie, że urządzenie które zostało poddane badaniu nie spełnia wymagań z rozporządzenia. Ile Iwo bierze żeby wyciągać takie wnioski jak w artykule ?

  1. Jako wydawca informuję, że ten artykuł nie jest kreowany przez redakcję E-PLAY. Zamieściłem jednak ten komentarz, aby nie być posądzony o stronniczość. Mimo, że jest on wybitnie nieprzyjemny w stosunku do mojej osoby. W przypadku kolejnej opinii i podobnych komentarzy bardzo proszę o podawanie imienia i nazwiska. Będzie to fair i ułatwi korespondencję. Hejtowanie i trolowanie jest łatwe, trudniej przychodzi otwarta dyskusja.

 13. przecież Minister podpisał… 23 września 2019…że to hazard

  Komunikat w sprawie wydania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju decyzji rozstrzygającej charakter gry na urządzeniu FUTURA.

  23 września 2019 r., Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał decyzję o hazardowym charakterze gry rozgrywanej na urządzeniu o nazwie FUTURA.

  Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju informuje, że została wydana decyzja rozstrzygająca, że gry (urządzane na zasadach opisanych w decyzji) na urządzeniu o nazwie FUTURA są grami na automatach w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

  Zgodnie z ustawą o grach hazardowych działalność w zakresie urządzania gier na automatach może być prowadzona po uzyskaniu koncesji na kasyno gry (art. 6 ust. 1 ustawy), natomiast prowadzenie takiej działalności poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa (art. 5 ust. 1 ustawy). Dodatkowo, przepis art. 15j ustawy o grach hazardowych zakazuje posiadania automatów z wyjątkiem wskazanych w nim podmiotów.

  Osobom nielegalnie urządzającym gry na automatach i posiadającym automaty do gier wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych grozi odpowiedzialność administracyjna określona w ustawie o grach hazardowych oraz odpowiedzialność karnoskarbowa określona w ustawie Kodeks karny skarbowy.

  Pamiętać należy, że jedynie decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozstrzyga, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *