Nowe przepisy prawa

Wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 18 stycznia 2019 r. Dziennik Ustaw z 7 stycznia 2019 r.nowe przepisy dotyczące dokumentacji gier hazardowych.

Dokumentacja dotycząca gier hazardowych Rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

Poz. 26 Omówienie:

Wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w tego rodzaju dokumentacji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny. Natomiast każdą zmianę lub poprawkę potwierdza się podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, a także w razie potrzeby opisuje się je w rubryce „uwagi”.

Z kolei wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej dokonuje się przy wykorzystaniu programu komputerowego, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi tego programu, w taki sposób, aby m.in.:

* umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę zapisanych danych przed zniszczeniem lub utratą, z zachowaniem zasad poufności, integralności i dostępności;
* zapewniała ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji;
* umożliwiała wydruk wpisów i raportów z dokonanych wpisów, wraz z dokonanymi zmianami, w porządku chronologicznym;
* zapewniała identyfikację osoby dokonującej zmiany w dokumentacji wraz z datą dokonania tej zmiany.

Dokumentacja powinna być zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokumentacja musi być również zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a poszczególne karty dokumentacji – kolejno ponumerowane.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *