Odpowiedź na interpelację Posła Józwiaka

Odpowiedź na interpelację nr 19866 w sprawie dostaw, obsługi i serwisowania urządzeń objętych znowelizowaną „ustawą hazardową”. Odpowiadający: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorz Schreiber.

Warszawa, 10-04-2018

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 19866 Pana Posła Bartosza Józwiaka w sprawie dostaw, obsługi i serwisowania urządzeń objętych znowelizowaną ustawą o grach hazardowych uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Odnosząc się do wniosku o udostępnienie umów zawartych przez Spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (Totalizator Sportowy, Spółka), w okresie od 2000 r. do 2018 r., dotyczących bezpośrednio lub pośrednio dostaw, obsługi i serwisowania urządzeń objętych znowelizowaną ustawą o grach hazardowych wdrożoną z dniem 1 kwietnia 2017 r., mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny będący przedmiotem interpelacji, wniosek Pana Posła należy rozpatrywać w kontekście wprowadzenia monopolu państwa w zakresie urządzania gier na automatach w salonach gier.

Prawidłowa realizacja monopolu w obszarze gier na automatach, zgodnie z informacją przedstawioną przez Zarząd Totalizatora Sportowego wymaga m.in. budowy systemu centralnego do obsługi sieci automatów, którego zadaniem będzie rejestrowanie całości zdarzeń z automatów gier; budowy centralnej rejestracji i autentykacji graczy wraz z obsługą recepcji salonów gier na automatach; budowy sieci oraz infrastruktury odpowiedzialnej za przesyłanie ww. danych i ich archiwizowanie.

Zdaniem Zarządu efektywna realizacja przez Totalizator Sportowy monopolu państwa w przedmiotowym zakresie wymaga nawiązania współpracy z podmiotami posiadającymi niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz infrastrukturę techniczną. Szczegółowe informacje dotyczące ww. podmiotów, zakresów poszczególnych umów oraz wysokości kosztów związanych z realizacją umów mają istotne znaczenie gospodarcze dla Spółki i w związku z tym nie są ujawniane do wiadomości publicznej.

Według informacji przedstawionej przez Zarząd Spółki najistotniejsze umowy zawarte w ramach realizacji monopolu państwa w zakresie urządzania gier na automatach w salonach gier stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozostałe umowy związane z funkcjonowaniem salonów gier na automatach objęte są umownymi klauzulami poufności. Przedmiotowe klauzule umowne chronią nie tylko informacje handlowe, organizacyjne, techniczne i technologiczne istotne dla Totalizatora Sportowego, ale również jego partnerów biznesowych, będących stronami tych umów.

Ich ujawnienie może narazić Totalizator Sportowy na odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia warunków kontraktów handlowych, jak również na odpowiedzialność z tytułu dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji wobec przedsiębiorców, którzy umowy z Totalizatorem Sportowym objęli tajemnicą przedsiębiorstwa, czy też na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych innych osób.

Jednocześnie należy wskazać, że Totalizator Sportowy nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i w konsekwencji nie jest zobowiązany do publikowania kontraktów handlowych, których jest stroną. Powyższe odnosi się również do kontraktów handlowych zawartych przed dniem 1 kwietnia 2017 r. dotyczących urządzeń do gier objętych ustawą o grach hazardowych.

Jednocześnie mając na uwadze art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510), zgodnie z którym poseł lub senator ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej, dokumenty będące przedmiotem interpelacji, z uwagi na swój charakter nie mogą być udostępnione dla Pana Posła. Ponadto dokumenty te nie są objęte klauzulami, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412), stąd nie ma zastosowania tryb ich udostępnienia przez Kancelarię Tajną Sejmu.

W kwestii pytań dotyczących etapu realizacji przez Totalizator Sportowy monopolu państwa w obszarze urządzania gier na automatach, ilości zaakceptowanych lokalizacji punktów salonów gier na automatach oraz poniesionych kosztów w związku z realizacją tego projektu, uprzejmie informuję, że: Spółka w ramach realizacji monopolu państwa w tym zakresie przyjęła model biznesowy jego rozwoju oparty na budowaniu nowych, bardzo specjalistycznych kompetencji na rynku polskim, poprzez współpracę z innymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Totalizator Sportowy sfinalizował etap negocjacji i podpisał umowy o współpracy z wybranymi partnerami.

Projekt uruchomienia salonów gier na automatach aktualnie znajduje się w fazie wdrażania. Ze względu na restrykcyjne regulacje ustawy o grach hazardowych, dotyczące uruchomienia i prowadzenia salonów gier na automatach oraz wysokie koszty realizacji projektu, Totalizator Sportowy zdecydował, że w pierwszym etapie zostanie uruchomiony pilotaż, którego celem będzie ocena efektów finansowych oraz ocena reakcji rynkowych.

Uruchomienie pierwszych salonów gier na automatach planowane jest na II kwartał 2018 r. Pilotaż, o którym mowa powyżej, będzie trwał do końca 2018 r. W tym okresie planuje się udostępnienie do gry minimum 1220 automatów. Spółka obecnie przygotowuje się do uruchomienia pilotażu m.in. w następujących miastach: Bydgoszcz, Bytom, Elbląg, Katowice, Koszalin, Radom, Rzeszów, Warszawa, Lublin, Płock, Łódź, Legionowo, Jelenia Góra. W trakcie pilotażu prowadzony będzie monitoring efektywności projektu i w oparciu o jego wnioski Totalizator Sportowy podejmować będzie na bieżąco dalsze decyzje, co do modelu rozwoju projektu.

Równolegle Spółka realizuje proces adaptacji lokali i uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie salonów do gry. Zgodnie z art. 15 ust. 1c ustawy o grach hazardowych lokalizację salonu gier na automatach zatwierdza w drodze decyzji dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na planowaną lokalizację salonu gier. Według informacji przedstawionej przez Totalizator Sportowy, w okresie do 22 marca 2018 r. Spółka złożyła 147 wniosków o zatwierdzenie lokalizacji salonów gier na automatach, z czego 88 wniosków uzyskało decyzje pozytywne, a 22 decyzje odmowne. W toku postępowania administracyjnego nadal pozostaje 37 wniosków na lokalizacje. Według informacji przedstawionej przez Spółkę, na bieżąco składane są kolejne wnioski o wydanie decyzji akceptujących lokalizacje salonów gier na automatach.

W obszarze poniesionych kosztów w związku z realizacją monopolu państwa w zakresie gier na automatach, Zarząd Spółki poinformował, że proces uruchomienia gier na automatach urządzanych poza kasynami gry jest procesem złożonym i wieloetapowym, bowiem wymaga m.in. dostarczenia różnego rodzaju towarów (urządzenia, oprogramowania, systemy zabezpieczające, systemy rejestrujące i monitorujące), zapewnienia usług koniecznych (serwis, monitoring, szkolenia) oraz podjęcia innych działań niezbędnych dla zrealizowania tego typu działalności, tj. zapewnienie lokali pod salony gier oraz zatrudnienie personelu.

Wobec powyższego, zdaniem Zarządu Spółki obiektywne koszty związane z uruchomieniem salonów gier na automatach zarówno poniesione jak i wymagane do poniesienia, będzie można wykazać dopiero po uruchomieniu działalności w przedmiotowym zakresie.

Z poważaniem,

Grzegorz Schreiber

Źródło: Sejm.pl

4 komentarze(y) w “Odpowiedź na interpelację Posła Józwiaka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *