PIT od nagród w konkursach i loteriach dla przedsiębiorców

NSA

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych, które uniemożliwiałyby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym, nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody i wygrane w konkursach. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jest podmiotem prowadzącym działalność na rynku dystrybucji części zamiennych do pojazdów samochodowych. Spółka planuje organizowanie akcji promocyjnych, w tym konkursów oraz loterii promocyjnych, skierowanych do przedsiębiorców w celu intensyfikacji sprzedaży.

Loterie promocyjne zostaną przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizacja loterii i jej zasady (sporządzone w formie regulaminu loterii) zostaną zatwierdzone przez właściwego dyrektora izby celnej poprzez wydanie zezwolenia na organizację przez skarżącą loterii. Loteria będzie obejmowała swoim zasięgiem terytorium Polski. Spółka podkreśliła, że organizacja loterii ma na celu zwiększenie sprzedaży towarów. W rezultacie przeprowadzania przez loterii promocyjnych będzie dochodziło do wydawania nagród podmiotom wylosowanym. Zasady i warunki udziału w loterii, sposób wyłaniania jej zwycięzców, zakres przyznawanych nagród oraz tryb ich wydawania będzie określał regulamin loterii promocyjnej.

Konkursy natomiast będą skierowane do wybranych klientów, którzy na zasadach określonych w regulaminie będą współzawodniczyli ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu w celu zdobycia nagród. Efektem końcowym przeprowadzenia konkursów będzie wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród laureatom. Zasady uczestnictwa w konkursie, szczegółowe zasady współzawodnictwa, zakres wygranych w konkursie oraz tryb ich wydawania będzie określony w regulaminie konkursu.

Spółka chciała wiedzieć czy na niej, jako wypłacającym nagrody w loterii oraz wygrane w konkursach na rzecz uczestników prowadzących działalność gospodarczą, będą ciążyły obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to czy będzie miała obowiązek wystawiania informacji PIT-8AR. Jej zdaniem, przychody z tytułu uzyskanych nagród w loterii promocyjnej oraz wygranych w konkursach, uzyskane przez kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, będą podlegały opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.f.). Z tego względu będą ciążyły na niej obowiązki płatnika w zakresie obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej lub nagrody oraz będzie ona zobowiązana do sporządzenia i przekazania podatnikowi informacji PIT-8AR.

Minister Finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Organ wskazał, że wartość wygranych uzyskanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanych przez skarżącą opisanych we wniosku konkursów oraz loterii promocyjnych, stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.f., tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji na spółce, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f., z tytułu wygranych w konkursach oraz loteriach promocyjnych otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bowiem osoby te muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zdaniem WSA, art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f. nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych, które uniemożliwiałyby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym, nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody i wygrane w konkursach. Skoro spółka organizuje konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, to wygrane otrzymane przez laureatów tego konkursu stanowią przychód laureatów z tytułu udziału w konkursie, niezależnie od tego, jakie są pozostałe źródła ich przychodów.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z WSA.

Całość czytaj na: podatki.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *