Prawda, jakiej zabrakło

Lingen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jest jedynym i wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski Yumicra Games s.r.o., producenta urządzeń do gier Futura, Futura Eclipse oraz Futura Supernova.

Ustosunkowując się do materiału prasowego z dnia 27 marca 2019 roku opublikowanego w Rzeczpospolitej, w którym bezrefleksyjnie powielono in extenso komunikat Ministerstwa Finansów (którego treść jednoznacznie wprowadza opinię publiczną w błąd, sugerując, iż ekspertyza jednostki badającej – upoważnionej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przeprowadzania badań technicznych automatów i urządzeń do gier – stwierdzająca, że w grze na przebadanym urządzeniu nie występuje element losowości nie potwierdza [wbrew swojej treści], że dane urządzenie nie jest objęte zakresem zastosowania ustawy o grach hazardowych) pragnie wskazać wszystkie pominięte we wspomnianym artykule fakty oraz obowiązujące regulacje prawne.

W pierwszej kolejności Lingen Sp. z o.o. wyraża zdumienie, iż omawiania publikacja prasowa nie została opatrzona oznaczeniem właściwym dla treści: artykuł sponsorowany. Nie chodzi przy tym o oczywiste bezrefleksyjne przedrukowanie komunikatu Ministerstwa Finansów, lecz o zignorowanie faktu, że Ministerstwo Finansów, a konkretnie, minister właściwy do spraw finansów publicznych nie działa w tym przypadku jako organ krajowej administracji skarbowej powołanej do stania na straży przestrzegania przepisów ustawy o grach hazardowych, ale, jako wykonujący prawa z akcji należących do Skarbu Państwa (łącznie z wynikającymi z nich [sic!] prawami osobistymi) w Totalizatorze Sportowym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wykazu spółek, w których prawa do akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Tym samym minister właściwy do spraw finansów publicznych wykorzystuje swe prerogatywy do ograniczenia konkurencji na rynku podmiotów zajmujących się działalnością rozrywkową. Warto podkreślić, iż nie ma to nic wspólnego z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku dotyczącymi zasad zarządzania mieniem państwowym, z których wynika, iż Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jest – jako monopolista gier na automatach poza kasynami gier – spółką realizującą misję publiczną (art. 2 ust. 8 lit. a tiret czwarte).

Nie sposób, mając na uwadze powyższe, traktować rzeczonego materiału prasowego jako wyrazu działania obiektywnych mediów, jakich celem jest rzetelne informowanie społeczeństwa o faktach i zdarzeniach dla tego społeczeństwa istotnych.

Bezrefleksyjne powielenie komunikatu Ministerstwa Finansów, że opinia jednostki upoważnionej przez samego ministra do przeprowadzania badań technicznych automatów i urządzeń do gier „…stanowi jedynie informację, że zbadany automat lub urządzenie do gier spełnia lub nie warunki techniczne…”, a sama jednostka badająca „…w swoich opiniach nie jest uprawniona do rozstrzygania, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych…”, ponieważ „Rozstrzyga o tym wyłącznie Minister Finansów.”, to oczywiste mijanie się z prawdą i rozpowszechnianie informacji nie posiadających logicznego i prawnego podłoża.

W omawianym komunikacie zaniechano wskazania m.in., że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 roku (w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych) badanie techniczne przeprowadzane przez jednostkę badającą polega na sprawdzeniu, czy gry na urządzeniu zawierają element losowości. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma ustawowych kompetencji, aby przeprowadzić badanie techniczne, które to jest jedynym sposobem na rozstrzygnięcie kwestii występowania takowego elementu, a zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 2 ust. 3 i 5 ustawy o grach hazardowych), w zależności od tego, czy na danym urządzeniu można odnieść wygraną pieniężną lub rzeczową, za każdym razem elementem warunkującym podleganie danej gry pod ustawę jest występowanie elementu losowości lub charakteru losowego.

Dlatego też stwierdzenie, że gra nie zawierająca przypadku jest wyłączona spod zakresu zastosowania ustawy hazardowej jest truizmem – stanowi jedyną słuszną konkluzję wynikająca z obowiązujących przepisów – a w takim przypadku uprzednie przepisy nie obligowały, a aktualne nie obligują do występowania do jakiegokolwiek organu z prośbą o stwierdzenie tego, co dla każdego jest oczywiste.

Futura, Futura Eclipse oraz Futura Supernova to pierwsze na świecie urządzenia, których działanie sprowadza się do wyświetlania już zakończonej, a następnie zapętlonej rozgrywki. Każdy gracz korzystający ze wspomnianych urządzeń może na dowolnym etapie zabawy (lub przed jej rozpoczęciem) sprawdzić wszystkie dostępne w grze kombinacje plansz oraz układów symboli, a tym samym ma pełną kontrolę nad grą. W związku z powyższym działanie przedmiotowych urządzeń Futura, Futura Eclipse i Futura Supernova jest ewidentnie pozbawione jakiegokolwiek elementu przypadku i właśnie dlatego w omawianym materiale prasowym jest mowa o braku generatora liczb pseudolosowych w wymienionych urządzeniach wyprodukowanych przez Yumicra Games s.r.o. (generator liczb pseudolosowych jest charakterystyczny wyłącznie dla automatów hazardowych, tj. jednorękich bandytów).

Brak owego elementu losowości, czyli m.in. brak generatora, został udokumentowany w licznych ekspertyzach przeprowadzanych przez specjalistów z całej Europy, w tym polską jednostkę badającą upoważnioną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do realizacji badań technicznych automatów i urządzeń do gier.

W treści omawianego materiału prasowego bezkrytycznie powielono komunikat Ministerstwa Finansów, jakoby jedynie opinia Ministra Finansów o niehazardowym charakterze gry na danym urządzeniu zapewniała prowadzenie działalności (organizację konkursu) zgodnie z prawem, co ma sugerować, iż konieczna do zgodnej z prawem eksploatacji urządzeń Futura, Futura Eclipse oraz Futura Supernova jest stosowna decyzja podjęta przez ministra.

Jednakże powyższe pozostaje w rażącej sprzeczności zarówno z obowiązującymi przepisami, jak i jednolitą oraz ugruntowaną linią orzeczniczą. Sądy administracyjne (np. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 sierpnia 2014 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Gl 504/14, LEX nr 1513699) stale wskazują, iż: „Tryb przewidziany w art. 2 ust. 6 u.g.h. nie służy ustaleniu, czy gry na automacie objętym postępowaniem mają inny charakter niż hazardowy.” Niezależnie od powyższego wyjątkowo jednolicie komentatorzy (Babiarz Stefan, Ustawa o grach hazardowych.

Komentarz) i judykatura (np. wskazany powyżej wyrok III SA/Gl 504/14) wskazują, że konieczną przesłanką obligatoryjności decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych jest istnienie wątpliwości co do charakteru danego przedsięwzięcia: „Wystąpienie takich uzasadnionych wątpliwości, choć nie jest wyrażone wprost w przytoczonym przepisie, jest w każdym przypadku przesłanką warunkującą konieczność uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przyjęcie odmiennej koncepcji prowadziłoby do uznania, że w każdym przypadku uruchamiania na terenie Polski jakiejkolwiek gry, na jakimkolwiek automacie lub urządzeniu wymagane jest uzyskanie decyzji organu centralnego co do charakteru takiej gry. Tymczasem takiego wymogu nie formułują obowiązujące uregulowania, co więcej taka interpretacja normy art. 2 ust. 6 u.g.h. prowadziłaby do paraliżu organu centralnego, który zmuszony byłby orzekać o charakterze gry w niezliczonej liczbie spraw.”

Fakt, że każdy korzystający z urządzeń Futura, Futura Eclipse i Futura Supernova może sprawdzić (w dowolnym momencie gry lub nawet przed jej rozpoczęciem) pierwszą, poprzednie bądź kolejne układy symboli, a tym samym przewidzieć wynik, implikuje brak nie tylko uzasadnionych, lecz również jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru gry na wymienionych urządzeniach wyprodukowanych przez Yumicra Games s.r.o. Zupełnym przeciwieństwem losowości jest przewidywalność, jaka jest niezaprzeczalnie stałą cechą każdego etapu gry na urządzeniach do gier Futura, Futura Eclipse oraz Futura Supernova, co zostało udokumentowane w licznych ekspertyzach sporządzonych m.in. przez jednostki badające w Europie, w tym wielokrotnie wspominaną wyżej jednostkę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do badań technicznych automatów i urządzeń do gier.

Antycypując mogące pojawić się obiekcje: uzyskanie opinii jednostki badającej nie było podyktowane jakimikolwiek wątpliwościami dotyczącymi charakteru gry, gdyż te, jak zauważono powyżej, nie miałyby i nie mają żadnego uzasadnienia, lecz były spowodowane chęcią urzędowego i wiążącego dla wszystkich podmiotów udokumentowania sposobu przebiegu gry na urządzeniach Futura, Futura Eclipse oraz Futura Supernova, wykluczającego je spod zakresu zastosowania ustawy hazardowej.

Reasumując należy podkreślić, że zwrócenie się do Ministra Finansów z wnioskiem o stwierdzenie niehazardowego charakteru gry – w myśl wyroków sądów administracyjnych – jest niedopuszczalne, co więcej, wobec treści opinii jednostki badającej upoważnionej przez ministra do realizacji badań technicznych automatów i urządzeń do gier, stwierdzającej brak elementu losowości, zwracanie się do tegoż ministra byłoby sprzeczne z logiką, i tym samym niepoważne.

Ostatecznie w rzeczonym materiale prasowym wskazano – co z przyczyn uwypuklonych powyżej nie może mieć związku z urządzeniami Futura, Futura Eclipse i Futura Supernova – że rzekomo właściciele lokali, u których znajdują się niezarejestrowane automaty, podlegają karze 100 tys. zł za każdy z nich (art. 89 ust.1 w zw. z art. 89 ust. 4 ustawy hazardowej). Jednak ponownie uchybiono prawdzie, unikając wskazania newralgicznego fragmentu przedmiotowej regulacji, który stanowi: „…o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego.”.

Tym samym pominięto kluczowy dla właścicieli lokali fakt korzystnej zmiany ustawy o grach hazardowych, obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2017 roku. W myśl nowych przepisów właściciel lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa – nie podlega karze pieniężnej, o jakiej wspomina się w materiale prasowym – o ile lokal został wynajęty.

Lingen Sp. z o.o. – oficjalny przedstawiciel Yumicra Games s.r.o. (producenta urządzeń Futura, Futura Eclipse oraz Futura Supernova) na polskim rynku, ubolewa nad kondycją niektórych polskich mediów, które uprawiając tanie dziennikarstwo starają się uzupełnić braki w skromnym asortymencie. Powielanie niezweryfikowanych treści lub wyrażanie opinii bez wcześniejszego pogłębienia tematu nie może zostać odebrane inaczej niż najzwyklejsze oszczerstwo lub amatorszczyzna, celowo bądź nie, wprowadzająca w błąd opinię publiczną.

Bezrefleksyjne przedrukowywanie schematycznych komunikatów nie ma nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem i, co Lingen Sp. z o.o. pragnie podkreślić, nigdy nie pozostanie bez oficjalnego odzewu spółki, tym bardziej w analogicznej sytuacji, w jakiej podmiot odpowiedzialny za wątpliwej jakości publikację nie reaguje na uzasadnioną prośbę o sprostowanie udostępnionego materiału.

Lingen Sp. z o.o.

 1. Futury są legalne i tyle. Jak sądy oddają hurtowo to znaczy, że są legalne.
  A UC jak to UC, robi czasami musi zrobić swoje żeby wyglądało, hihiihi

 2. Mi tam teraz tylko oddają. Nie ma tygodnia żebym nie jeździł na urząd po odbiory.
  Jesienią sporo zabrali ale firma w porządku – sprawnie dostawiali.
  Teraz tyko oddają, dobrze się pracuje. W sprawie legalności: wiadomo, że polski MF sie nie podpisze.
  Ale słyszałem, że niemieckie ministerstwo dało dla futury oficjalny papier, że nie podlega pod ustawę hazardową.
  Jak jest normalny kraj to i można normalnie pracować.

 3. Może i to legalne jest. Jednak zabrane było i jest zabierane . Dzisiejszy obóz władzy nie pozwoli sobie na odszkodowania , nawet jak będzie białe to na końcu zrobi się mocno szare . Będzie jak ze wszystkim, Sądy może i na początku będą orzekały zgodnie z prawdą ale nie liczyłbym że tak będzie na dłuższą metę. Prędzej czy później doniesie się na górę że są takie rozstrzygnięcia i będzie tak jak ze wszystkim, kary dostaną wszyscy. A społeczeństwo za automatami nie będzie płakać tylko brawo bić

 4. Fakty są takie że nie jest grą losowa a że wadzi to z interesem państwa pis będą stawiane zarzuty niedorzeczne które ciężko będzie zrozumieć pomimo ze będą napisane po Polsku 🙂

 5. Mnie ten artykuł przekonuje w 100 procentach. Poparte orzecznictwem argumenty są jednoznaczne i nie można z nimi dyskutować.

 6. fakty są takie, że to państwo nie miało jeszcze do czynienia z takim rozwiązaniem i nie wie jak sie zachować…
  inne państwa europejskie uznały , że futury są legalne i chętnie pobierają podatki od nich.
  także da się? da…

  1. Przestańcie robić ludziom kisiel z mózgu! A podatki to gdzie są w d? Pożarem te zaś.. uchylenia zatrzymań wsadźcie w d.. Dlaczego nie mówicie prawdy? O badaniach biegłych? O opinii z Przemyślą? Ci co stracą mojątki dojadą was panowie …futuryści…amen

 7. Fakty są takie, że nie było po kwietniu takiego produktu co by miał w każdym tygodniu oddanie sprzetów przez sądy…
  Dobry tekst, dobre argumenty.

  1. fakty to takie że państwo nie odpuści 12 nie odpuszczali a setki odpuszcza, państwo potrzebuje kasę na swoje piątki, bo tyle wydają to muszą komuś zabrać, firma się zawinie lub zmieni prezesa na ruska lub ukrainca a lokale dostaną kare, papierów można mieć stosy i tyle samo argumentów a zieloni jak widzą skrzynkę to się cieszą i ich żadne dokumenty nie obchodzą u nich liczy się statystyki i to że coś robią niech sądy rozstrzygają co dalej a sądy ….. pisowskie wiec lada chwila i nic nikomu nie pomoże, przy 12kach tez sądy różnie orzekały i kary nakładali wiec to że oddają nie jest równoznaczne z zakończeniem sprawy bo sprawa może kilka lat potrwać a pisać każdy co ma cokolwiek może sobie, jeżeli futura jest taka mocna to niech zielonym wytłumaczy że to legalnie, przecież istnieje cos takiego jak odpowiedzialność urzędnika wystarczy ze jak sąd stwierdzi ze futura to LEGALNE to wystarczy danego urzędnika oskarżyć ze działał na szkodę państwa ( bo jak zabiera i przeczymuje a to legalnie to koszty ponosimy my czyli z kasy państwowej ) i zapłaci z własnej pensji to już żaden celny nie podejdzie do futury i się nauczy, przecież to nic trudnego dla takiej dużej firmy bo coraz więcej sprzętów zabierają niż oddają

   1. No tak… jak ktoś „przeczymuje” to nie będzie łatwo:)
    Szkoda , że najwięcej do napisania mają analfabeci:)
    Gdzie ten czas, kiedy pisało tu sporo wartościowych ludzi? Tęsknie!

 8. Dawno nie było na EPLAY dobrego, merytorycznego tekstu!
  Popieram!
  Może ludzie poczytają o faktach a nie tylko propagandę!

  Fajnie przedstawione mityczne ” zapytanie do ministra” i sytuacja właścicieli lokali.
  Tak trzymać!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *