Procedura pozyskiwania decyzji rozstrzygającej o charakterze gier

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych to Minister Finansów rozstrzyga, na wniosek lub z urzędu, w drodze decyzji, czy gry lub zakłady są grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami w karty albo grami na automacie w rozumieniu ustawy. Jakie są zatem zasady uzyskania rozstrzygnięcia o charakterze gier?

Zgodnie z ustawą grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach. W myśl natomiast art. 2 ust. 1 ustawy grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Aby określoną grę uznać za losową niezbędne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: organizator oferuje wygrane rzeczowe lub pieniężne oraz wynik zależy od przypadku.
Ustawa do gier losowych zalicza: gry liczbowe, loterie pieniężne, grę telebingo, gry cylindryczne, grę bingo pieniężne, grę bingo fantowe, loterie fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe. Warto pamiętać, że gry liczbowe, loterie pieniężne oraz gry telebingo są objęte monopolem państwa natomiast gry cylindryczne mogą być organizowane w kasynie gry lub przez sieć Internet przez monopol państwa.

Zgodnie z ustawą zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:
– wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;
– zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo. Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.

Urządzanie zakładów wzajemnych jest dozwolone na podstawie właściwego zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Finansów.

Grami na automatach są natomiast gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. Należy pamiętać, że wygraną rzeczową w grach na automatach jest również wygrana polegająca na możliwości przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwość rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze. Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.

Gry na automatach mogą być organizowane w kasynach gry lub poza kasynami gry w salonach gier na automatach (przez monopol Państwa).

Postępowanie w sprawie wydania rozstrzygnięcia

W przypadku wątpliwości, czy dane przedsięwzięcie jest grą hazardową (grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, grą na automacie) można wystąpić do Ministra Finansów ze stosownym wnioskiem. W ten sposób zostanie uruchomiony tryb administracyjny, w wyniku którego wydawana jest wiążąca decyzja administracyjna. Wniosek o rozstrzygnięcie o charakterze gier należy wypełnić według ustalonego wzoru. Wzór wniosku o wydanie decyzji został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18kwietnia 2017 r.

Do wniosku należy załączyć opis planowanego albo realizowanego przedsięwzięcia, uwzględniający w szczególności zasady jego urządzania, przewidywane nagrody, sposób wyłaniania zwycięzców oraz, w przypadku gry na automatach, badanie techniczne danego automatu, przeprowadzone przez jednostkę badającą upoważnioną do badań technicznych automatów i urządzeń do gier, a w przypadku gier urządzanych przez sieć Internet opinię potwierdzającą zasady i prawidłowość oprogramowania do urządzania tych gier.

Strona w sprawie może być reprezentowana przez pełnomocnika. W przypadku reprezentacji strony przez pełnomocnika należy pamiętać, że zgodnie z Ordynacją podatkową pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz winnych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. Pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się do akt sprawy w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis.

Za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier należy uiścić opłatę. Opłata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier wynosi 200% kwoty bazowej. Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. Dlatego też opłata dla roku 2019 wynosi 9.622,84 zł.

Organ otrzymany wniosek powinien rozstrzygnąć nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia wniosku organowi.

Rozstrzygnięcie organu ma formę decyzji. Jeżeli strona jest niezadowolona z otrzymanego rozstrzygnięcia, to ma prawo do wniesienia odwołania. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Do rozpatrzenia odwołania właściwy jest Minister Finansów. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w ciągu 2 miesięcy od momentu otrzymania odwołania. Po rozpatrzeniu odwołanie organ również wydaje decyzję. Strona niezadowolona z ponownie wydanej decyzji może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, za pośrednictwem Ministra Finansów, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bartosz Bulski

2 komentarze(y) w “Procedura pozyskiwania decyzji rozstrzygającej o charakterze gier

 1. No właśnie – muszą występować dwie przesłanki ŁĄCZNIE !
  Komercyjny cel + element losowości
  A co jak ktoś ma opinię jednostki akredytowanej zaświadczającej, że produkt nie zawiera elementu losowości??
  MF uznaje, że gra jest hazardowa choć nie zawiera elementu losowości – co jest niezgodne z obowiązującą ustawą.
  Nie umieją zmienić ustawy to zmieniają rozporządzenie dotyczące badań przez jednostki akredytowane.
  Teraz jednostki w opiniach nie będą pisały czy produkt zawiera element losowości czy tez nie zawiera.
  Niestety czasu nie da się cofnąć:)

 2. Aby określoną grę uznać za losową niezbędne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: organizator oferuje wygrane rzeczowe lub pieniężne oraz wynik zależy od przypadku. – czytamy ????!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *