Rejestracja automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier

rejestracja

W myśl art. 23a ustawy o grach hazardowych-automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier mogą być eksploatowane przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Szczegółowe warunki rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 roku ( Dz. U. z 2012r., poz. 312 ze zm.).

Dokumenty niezbędne do rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier:

[ulist style=”1″] wniosek o rejestrację automatu ,urządzenia do gier lub urządzenia losującego GL-1 w dwóch egzemplarzach,
kopia koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach, a w przypadku podmiotu wykonującego monopol państwa-kopia zatwierdzonego regulaminu gry,
oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, kopię opinii jednostki badającej upoważnionej przez ministra finansów, która zawiera pozytywny wynik badania technicznego automatu lub urządzenia do gier.
dowód uiszczenia opłaty za rejestrację automatu, urządzenia do gier lub urządzenia losującego
[/ulist]

Formularz wniosku o rejestrację automatu, urządzenia losującego lub urządzenia do gier (druk GL-1) jest zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy – Podmiot urządzający gry hazardowe uiszcza opłatę za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier. Opłata za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier wynosi 50% kwoty bazowej-kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego – w 2017 roku kwota bazowa wynosi 4.244,58 zł.

Opłata za rejestrację w 2017r. jednego automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier wynosi 2 122,00 zł.

Symbole płatności oraz tytuły płatności ogłoszone są w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.04.2017r w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017r. poz. 83). W tytule płatności należy wpisać „GRY-opłata” ze wskazaniem nr automatu/urządzenia.

Kompletny wniosek o rejestrację należy złożyć do właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego–właściwość ustala się według miejsca lokalizacji ośrodka gier albo miejsca eksploatacji urządzenia do gier lub urządzenia losującego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *