Czym są loterie audioteksowe?

Loterie audioteksowe to akcje które polegają na tym, iż uczestnicy się w nich przez odpłatnie ich wynik w szczególności zależy od przypadku, zaś organizator oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Dowiedz się, czym są loterie audioteksowe oraz jak zorganizować taką loterię w Twojej firmie.

Czym są loterie audioteksowe?

Loterie audioteksowe są grami losowymi, skierowanymi do pełnoletnich osób fizycznych, które biorą udział przez wysłanie widomości SMS mając nadzieję na wygranie nagrody rzeczowej lub pieniężnej. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych możliwe jest także wzięcie udziału przez odpłatne połączenie telefoniczne, ale w praktyce tego typu loterie są organizowane bardzo rzadko.

Rozpocznijmy od koncepcji loterii audiotekstowej. Urządzanie loterii w Polsce reguluje ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 847). Loterie audioteksowe, obok loterii promocyjnych i fantowych są jednym z trzech rodzajów loterii, jakie można zgodnie z prawem zorganizować. Loterie, a także szereg innych akcji wymienionych w art. 2 ustawy, stanowią gry losowe. Te zaś łącznie z zakładami wzajemnymi, grami w karty oraz grami na automatach stanową gry hazardowe.

Audioteksowy charakter loterii. Po pierwsze warto zwrócić uwagę, iż w słowie audioteksowa nie ma błędu literowego. Większość osób błędnie stosuje określenie „audiotekstowa”. Ustawodawca jednakże posługuje się pojęciem, w którego końcówka brzmi „-ksowa”. Po drugie wskazać należy, iż definicja tej loterii zapisana jest w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy i brzmi „loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne: a) połączenie telefoniczne, b) wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej”.

Do kogo skierowane są loterie audioteksowe?

Loterie audioteksowe skierowane są do pełnoletnich osób fizycznych. Reguluje to art. 27 ust. 2 ustawy, który mówi, że „w grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat”.

Cele loterii audioteksowych

Cele, czyli do czego dążą organizatorzy loterii audioteksowych. Loterie audioteksowe organizowane są z inicjatywy organizatorów, których celem jest osiągnięcie zysku, którego źródło należy upatrywać w konieczności wykonania przez uczestnika odpłatnego połączenia telefonicznego lub wysłania wiadomości SMS (w konsekwencji jest to zazwyczaj wiadomość SMS premium, której wysłanie wiąże się z wydatkiem min. 50 groszy netto).

Z uwagi na zmieniającą się wykładnię przepisów ustawy, za audioteksowe traktowane były także wszystkie loterie, które w swoich zasadach zawierały obowiązek lub możliwość wysłania wiadomości SMS. Obecnie jednak wykładnia przepisów art. 2 ust. 1 pkt 11 zmieniła się i akcje w których organizatorzy przewidzieli obowiązek zakupu towaru lub usługi bądź tak zwanego innego dowodu udziału w grze, w których dowód zakupu wysyła się SMS-em, nie są traktowane jako loterie audioteksowe, lecz promocyjne.

Jak zorganizować loterię audioteksową?

Organizacja loterii audioteksowej wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu działań o charakterze administracyjnym prowadzonych przez właściwymi Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego oraz Naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Główne kroki niezbędne do organizacji loterii audioteksowej obejmują:

 • Przygotowanie regulaminu loterii.
 • Uzyskanie bankowej gwarancji wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
 • Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii na 2 miesiące przed rozpoczęciem loterii.
 • Uiszczenie opłaty za wydanie zezwolenia na urządzenie loterii na konto Urzędu Skarbowego.
 • Poinformowanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który wydał decyzję zezwalającą na urządzenie loterii o rozpoczęciu działalności objętej zezwoleniem.
 • Powiadomienie właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o czynnościach podlegających kontroli celno-skarbowej oraz o zapewnieniu warunków i środków do sprawnego jej przeprowadzenia.
 • Udostępnienie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2 280 zł oraz ewidencji zaświadczeń o uzyskanej wygranej celem dokonania poświadczenia ewidencji przez opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym.
 • Udostępnienie ewidencji obliczania wysokości podatku od gier oraz ewidencji podstaw opodatkowania celem dokonania poświadczenia ewidencji przez opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym.
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z jej nadzorowaniem i prowadzeniem.
 • Pozyskanie druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej.
 • Prowadzenie rejestru zaświadczeń pracowników obejmującego dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz numer zaświadczenia, do którego dołącza kopię zaświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem, którego oryginał znajduje się w aktach osobowych pracownika.
 • Powiadomienie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o rozpoczęciu loterii w dniu jej rozpoczęcia.
 • Powołanie Komisji Nadzoru loterii, wydanie regulaminu działania tej komisji oraz archiwizacja oświadczeń członków Komisji Nadzoru o zgodzie na udział w jej pracach.
 • Umieszczenie na urządzeniu do gier numeru rejestracji w sposób uniemożliwiający jego usunięcie oraz umieszczenie na tym urządzeniu w widocznym miejscu, informacji zawierającej oznaczenie koncesji lub zezwolenia, na podstawie którego podmiot eksploatujący prowadzi działalność w miejscu aktualnej eksploatacji urządzenia.
 • Przygotowanie protokołu z losowania po każdym z losowań.
 • Wystawienie na żądanie Uczestnika imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 • Przedstawienie ewidencji zaświadczeń właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego celem poświadczenia zamknięcie ewidencji niezwłocznie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Analogicznie w zakresie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.
 • Sporządzenie i przesłanie Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego informacji dotyczącej przeprowadzonej loterii w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii.
 • Przekazywanie zestawień danych ekonomiczno-finansowych do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym.
 • Złożenie deklaracji podatku od gier POG 5/5A oraz obliczenie i wpłacenie podatku od gier na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

Powyższy zbiór zadań do wykonania w związku z organizacją loterii dotyczy organizatora, który eksploatuje urządzenie do gier zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1171), do którego nie będzie miał zastosowania par. 7 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1723). Mowa tu o przypadku, w którym organizator po zakończeniu realizacji prac związanych z organizacją loterii „nie kończy wykonywania działalności związanych z grami hazardowymi”, słowem będzie realizował niebawem kolejne loterie.

Zastrzegając, iż niniejszy tekst nie stanowi porady prawnej, ufamy, iż powyższe kroki umożliwią Państwu sprawną organizację loterii audioteksowej.

Powyższa lista nie zawiera działań mających charakter czysto administracyjny związany z obiegiem dokumentacji wewnętrznej, gdyż ta zależy stricte od zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie Organizatora. Przykładami takich, niezbędnych do realizacji, a nie wymienionych w tym dokumencie zadań są np. przygotowanie protokołów wydania nagród, przekazanie pomiędzy właściwymi komórkami organizacyjnymi informacji o kwocie należnego podatku, który został pobrany lub potrącony od laureatów, celem jego uiszczenia na rachunek urzędu skarbowego, itp.

Źródło: egospodarka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *