Grzywna za brak reakcji o zniszczeniu automatu

Zgodnie z art. 107 c k.k.s, kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o zniszczeniu lub kradzieży automatu lub urządzenia do gier, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Przepis ten należy interpretować łącznie z art. 23 c pkt ustawy o grach hazardowych: podmiot eksploatujący zarejestrowany automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier jest obowiązany przekazywać naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informację w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w Ordynacji podatkowej, o m.in. zniszczeniu lub kradzieży automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier – w terminie 2 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia.

W doktrynie poddawana jest wątpliwość sensu egzystencji tego przepisu w k.k.s. Ma on charakter raczej porządkowy, dyscyplinujący. Za nieprzestrzeganie tego przepisu mogłaby być wymierzana jedynie kara administracyjna.

Omawiane wykroczenie ma charakter formalny, nie musi zaistnieć żaden skutek aby zachowanie wskazane w art. 107 c k.k.s. było zakwalifikowane jako wykroczenie skarbowe. Sprawcą tego wykroczenia może być jedynie osoba zobowiązana do zawiadomienia o zniszczeniu lub kradzieży automatu bądź urządzenia do gry. Czyn ten można popełnić umyślnie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym, zatem sprawca musi celowo nie zawiadomić organu o zniszczeniu lub kradzieży automatu lub urządzenia do gier, bądź przewidując możliwość takiego czynu, godzić się na to.

Należy zauważyć, że ustawodawca odróżnił automat do gier od urządzenia do gier.

Kara jest wymierzana w postaci grzywny określonej kwotowo od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia[1].

[1] I. Zgoliński [w:] A.Bułat, V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, I.Zgoliński, red. I. Zgoliński, Kodeks karny skarbowy, Komentarz, Warszawa 2021, s. 614-615.

Autor: Justyna Grusza-Głębicka

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.