Hazard do poprawki

Okiem eksperta
Bartosz 21/11/2013

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2013

Komisja Europejska wezwała niektóre państwa członkowskie – w tym Polskę – do zapewnienia zgodności swoich krajowych ram regulacyjnych dotyczących usług hazardowych z podstawowymi swobodami zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przypadku Polski KE przyjrzy się procedurom udzielania koncesji i zasadom świadczenia takich usług w internecie.

Co do zasady państwa członkowskie mają swobodę w ustalaniu celów polityki dotyczącej hazardu w internecie. Mogą ograniczyć transgraniczne świadczenie wszystkich lub niektórych rodzajów usług hazardowych, powołując się na cele leżące w interesie publicznym, np. ochronę konsumentów lub zapobieganie nadużyciom finansowym oraz innym formom przestępczości. Jednak krajowe systemy gier hazardowych muszą być zgodne z prawem UE.

Państwa członkowskie muszą udowodnić, że wprowadzenie danego środka jest stosowne i konieczne – a przede wszystkim wykazać istnienie problemu związanego z celem leżącym w interesie publicznym oraz spójność systemu regulacyjnego. Państwa członkowskie muszą również dowieść, że cele leżące w interesie publicznym realizowane są w sposób spójny i systematyczny. Nie mogą podejmować, ułatwiać ani tolerować środków, które miałyby niekorzystny wpływ na osiągnięcie tych celów.

W przyjętym w dniu 23 października 2012 r. komunikacie „W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online” (zob. IP/12/1135) Komisja zapowiedziała, że przyspieszy zakończenie oceny przepisów krajowych w ramach toczących się postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i rozpatrywanych skarg oraz w razie konieczności podejmie działania w celu wyegzekwowania przepisów. Po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi podjęto dzisiaj decyzje dotyczące pierwszej serii toczących się postępowań. W szczególności Komisja:

-wezwała Szwecję do zapewnienia zgodności regulacji dotyczących monopolu hazardowego i nadzoru nad tym monopolem z przepisami UE w sprawie swobodnego przepływu usług;

-zamknęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przez Finlandię dotyczące zgodności z prawem UE krajowych przepisów przyznających wyłączne prawa do oferowania usług hazardowych;

-podjęła decyzję o skierowaniu do Belgii, Cypru, Czech, Litwy, Polski i Rumunii oficjalnych wezwań o udzielenie informacji na temat przepisów krajowych ograniczających świadczenie usług hazardowych.

Komisja zamknęła również dochodzenia i postępowania przeciwko kilku państwom członkowskim, które nie osiągnęły jeszcze etapu formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Postępowania przeciwko innym państwom członkowskim pozostają otwarte – ponieważ przepisy, których dotyczą, albo są nadal analizowane, albo są właśnie znacząco zmieniane.

Czytaj całość na: ec.europa.eu

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL