Informacja o Spółce dla biegłych rewidentów

Gry
Marek 14/08/2012

Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia 2012

Totalizator Sportowy Sp. z o.o., przedkłada informacje kierowane do firm audytorskich w związku z zaproszeniem do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za 2012r.

 

 

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
03-728 Warszawa
ul. Targowa 25
tel. (22) 518-23-63
NIP 525-00-10-982

 

 

 

Przedmiot działalności: działalność związana z grami losowymi, PKD 92.00.Z.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Wyszczególnienie Rok 2011 Rok 2010
Suma bilansowa 789.037.664,70 735.174.841,13
Wartość aktywów trwałych 164.643.790,44 148.746.734,80
Wartość aktywów obrotowych 624.393.874,26 586.428.106,33
Przychody netto ze sprzedaży produktów 2.991.386.442,06 2.699.271.144,49
Wynik finansowy netto 193.120.793,14 159.249.749,71
Przeciętne zatrudnienie (umowa o pracę i zlecenia) 2.353 2.405

 

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. będący spółką Skarbu Państwa sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych prowadzona jest na terenie całego kraju przy wykorzystaniu sieci kolektur własnych oraz za pośrednictwem partnerów handlowych. Począwszy od 1 stycznia 2011 po centralizacji działu finansów operacje gospodarcze ewidencjonowane są w jednej księdze głównej, będącej podstawą sporządzenia sprawozdania.

Spółka sporządza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie skonsolidowane za rok 2011 zostało sporządzone dla jednostki dominującej oraz jednej spółki zależnej metodą konsolidacji pełnej. Poprzez spółkę zależną Totalizator Sportowy Sp. z o.o. sprawuje także kontrolę nad kolejnymi dwoma spółkami prawa handlowego, które w roku 2011, zostały wyłączone z konsolidacji na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

Wyszczególnienie Rok 2011 Rok 2010
Suma bilansowa 6.121.569,26 6.326.857,60
Przychody netto ze sprzedaży produktów 71.795,23 254.538,20
Przeciętne zatrudnienie 0 1

Sprawozdanie jednostkowe Spółki oraz sprawozdanie Grupy Kapitałowej podlega corocznemu badaniu. Badanie sprawozdania za rok 2011 zostało przeprowadzone przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jest płatnikiem podatku od towarów i usług i w zakresie gier losowych korzysta ze zwolnienia. Jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok zostały opublikowane w „Monitorze Polskim B” Nr 1398 z dnia 25.08.2011 roku. Sprawozdania finansowe za 2011 r. zostały złożone do KRS i do publikacji.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000007411, NIP 525-00-10-982, Regon 012862749, wysokość kapitału zakładowego: 115.000.000,00 zł.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL