Kolejne umorzenia

Automaty
Marek 04/03/2013

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2024

Rozwiązał się worek z wyrokami sądów administracyjnych w sprawach skarg firm hazardowych na decyzje dyrektorów Izb Celnych. 28 lutego doszły kolejne senstencje, tym razem WSA w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu.

przedstawiamy kolejne 4 wyroki:

II SA/Go 1071/12 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Szumilas Sędziowie Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (spr.) Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz Protokolant referent – stażysta Malwina Tomiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2013 r. sprawy ze skargi „F” Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r., nr […] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach

I. uchyla zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Izby Celnej nr […] z dnia […] r. – dotyczącej punktu gier wymienionych w załączniku do tej decyzji pod pozycją 46,

II. w pozostałej części skargę oddala,

III. stwierdza, że zaskarżona decyzja w części określonej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu,

IV. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej spółki z o.o. „F” kwotę 45,70 (czterdzieści pięć złotych, siedemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu części kosztów postępowania sądowego.

III SA/Wr 5/13 – Wyrok WSA we Wrocławiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Malinowska-Grakowicz Sędziowie Sędzia WSA Maciej Guziński (sprawozdawca) Sędzia WSA Marcin Miemiec Protokolant Ewa Pąsiek po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 28 lutego 2013 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany decyzji w zakresie lokalizacji jednego punktu gier

I. uchyla zaskarżoną decyzję;

II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę […] (słownie: […]) złotych zwrotu kosztów postępowania sądowego.

III SA/Wr 14/13 – Wyrok WSA we Wrocławiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Malinowska-Grakowicz (sprawozdawca) Sędziowie Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska Sędzia WSA Marcin Miemiec Protokolant Ewa Pąsiek po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 28 lutego 2013 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany decyzji w zakresie lokalizacji jednego punktu gier

I. uchyla zaskarżoną decyzję;

II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę […] (słownie: […]) złotych zwrotu kosztów postępowania sądowego.

III SA/Wr 15/13 – Wyrok WSA we Wrocławiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Malinowska-Grakowicz (sprawozdawca) Sędziowie Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska Sędzia WSA Marcin Miemiec Protokolant Ewa Pąsiek po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 28 lutego 2013 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany decyzji w zakresie lokalizacji jednego punktu gier

I. uchyla zaskarżoną decyzję;

II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę […] (słownie: […]) złotych zwrotu kosztów postępowania sądowego.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL