Komentarz OZPBR w sprawie wyroków

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2012

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej przedstawia poniżej zasadnicze argumenty podane w motywach ustnych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który wyrokami z dnia 19 listopada 2012 r. uchylił decyzje organów I i II instancji w sprawach dotyczących: (i) zmiany zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych w zakresie zmiany miejsca urządzania tych gier; (ii) przedłużenia zezwolenia oraz (iii) wydania nowego zezwolenia.
Wojewódzki sąd Administracyjny w Gdańsku kategorycznie stwierdził, że orzeczenie TSUE z 19 lipca 2012 r. w sprawie FORTUNA i in. jest wiążące tak dla Sądu pytającego jak i pozostałych Sądów krajowych.
 
Słusznie według WSA w Gdańsku ocena tego czy ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych zawiera przepisy techniczne nie wymaga prowadzenia przez Sąd postępowania dowodowego w jakimkolwiek zakresie. W istocie chodzi o zagadnienie wyłącznie jurydyczne. Innymi słowy, analizy należy dokonywać na gruncie przepisów prawa, czego ewidentnie zaniechano w trakcie prac legislacyjnych, zaś odnośnie faktycznej sytuacji na rynku w zupełności wystarczy powszechnie znana statystyka. Obojętne są także motywy przyjęcia regulacji działalności w zakresie gier w aktualnym kształcie, ponieważ przedmiotem sprawy było ustalenie czy obowiązkiem Prawodawcy było notyfikowanie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2012 r. o grach hazardowych.
 
W związku z powyższym WSA w Gdańsku za istotne uznał kryteria AoNW, które wynikają z ustawy z 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, a więc : (i) losowości i (ii) kwotowego ograniczenia stawki i wygranej.
 
Rzeczywiście choć nie jest sporna sama możliwość przeprogramowania AoNW, to jednak niewątpliwie powoduje ona istotną zmianę właściwości ponieważ (i) przeprogramowanie AoNW na automat zręcznościowy eliminuje kryterium losowości zaś (ii) przeprogramowanie AoNW na automat wysokohazardowy eliminuje ograniczenia kwotowe charakteryzujące produkt w postaci AoNW. Tym samym w obu sytuacjach następuje zdecydowana zmiana właściwości produktu.
 
Dla WSA w Gdańsku o technicznym charakterze przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych przesądza statystyka w zakresie ilości eksploatowanych automatów pod rządami poprzedniej ustawy w stosunku do ilości automatów jaką przewiduje aktualnie obowiązująca ustawa. Otóż po wygaśnięciu ostatnich zezwoleń na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych na polskim rynku będzie mogło być eksploatowanych nie więcej niż 0,069 procent automatów do gier wobec realiów wcześniejszych. W świetle tych danych istotny wpływ przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych zmierzających do ograniczenia i stopniowej likwidacji działalności w postaci urządzania gier na automatach o niskich wygranych jest oczywisty. Popyt na tego typu produkty musi ulec gwałtownemu spadkowi, skoro będą one mogły znaleźć legalne zastosowanie w niewielkim, czy wręcz marginalnym ilościowo zakresie w stosunku do sytuacji przed wejściem w życie tych regulacji.
 
Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych niewątpliwie podlegała notyfikacji Komisji Europejskiej.
 
W zakresie wytycznych dla organów administracji przy rozpoznawaniu spraw WSA w Gdańsku podał następująco.
 
Odnośnie spraw dotyczących zmiany lokalizacji według Sądu wyłączną przeszkodą jest art. 135 ust. 2 UGH. Skoro przepis ten został wprost uznany za przepis techniczny, a więc bezskuteczny, to w konsekwencji zaniechanie jego stosowania powoduje, że wniosek o zmianę decyzji w zakresie zmiany lokalizacji punktu gier powinien być bez przeszkód uwzględniony w oparciu o art. 135 ust. 1 UGH.
 
W zakresie spraw o uzyskanie nowego zezwolenia i spraw o przedłużenie istniejącego zezwolenia Sąd stwierdził, że przeszkodę do ich uzyskania stanowią nie tylko przepisy art. 129 ust. 2 i art. 138 ust. 1 UGH, bowiem nawet pomimo uznania ich za bezskuteczne w dalszym ciągu uzyskujemy decyzję umarzającą, a więc o tożsamej treści jak przy zastosowaniu tych przepisów z uwagi na bezprzedmiotowość postępowania. Zatem samo odstąpienie od stosowania tych przepisów nie zmienia sytuacji wobec braku w obecnych regulacjach odpowiednich przepisów prawa materialnego pozwalających na pozytywne rozpoznanie spraw. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku dostrzegł, że w ten sposób nie zostałby zrealizowany cel dyrektywy 98/34/WE. W związku z tym, Sąd stwierdził, że konieczne jest uznanie bezskuteczności również przepisów art. 118 UGH oraz 144 UGH w postępowaniach o wydanie nowego i przedłużenie istniejącego zezwolenia. Innymi słowy, sprawy o uzyskanie nowego zezwolenia i sprawy o przedłużenie istniejącego zezwolenia powinny być rozpoznane w oparciu o stan prawny obowiązujący w chwili złożenia wniosku. Zatem jeśli wniosek złożono w oparciu o przepisy poprzedniej ustawy o grach i zakładach wzajemnych to właśnie te przepisy stanowią prawo materialne właściwe do rozpoznania wniosku.
 
Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej ma nadzieję, że aktualny stan w zakresie obowiązującego prawa w świetle orzeczenia TSUE w sprawie FORTUNA i in. oraz najnowszych wyroków WSA w Gdańsku skłoni do uchwalenia prawidłowych przepisów, choćby w ograniczonym zakresie, ale dopuszczających gry na automatach poza kasynami. Związek niezmiennie oczekuje przemyślanego i racjonalnego procesu legislacyjnego, w wyniku którego uda się pogodzić cele prywatnych przedsiębiorców z manifestowanymi potrzebami publicznymi i społecznymi, tak jak ma to miejsce w innych państwach Unii Europejskiej.
 
ozpbr.pl

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL