Komisja zamyka postępowania w sprawie skargi w sektorze gier hazardowych

Komisja europejska

Zgodnie ze swym zobowiązaniem, aby przyjąć bardziej strategiczne podejście do egzekwowania prawa UE, Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i rozpatrywania skarg dotyczących gier hazardowych.

Od samego początku Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera kładzie nacisk na zdecydowane wdrażanie priorytetów politycznych. Strategię tę odzwierciedla również podejście Komisji do postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komunikat „Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu” określa podejście Komisji polegające na priorytetowym traktowaniu spraw najważniejszych w kontekście tej strategii i starannym porównywaniu wszelkich powiązanych interesów prywatnych i interesu publicznego.

W związku z tym Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w dziedzinie gier hazardowych online oraz związanych z tym skarg przeciwko kilku państwom członkowskim.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie uznał prawo państw członkowskich do ograniczenia usług w zakresie gier hazardowych, w przypadku gdy jest to konieczne do ochrony celów leżących w interesie publicznym, takich jak: ochrona nieletnich, walka z uzależnieniem od hazardu, a także zwalczanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych. Komisja uznaje szerszą legitymację polityczną celów służących interesowi publicznemu, które państwa członkowskie realizują, regulując usługi związane z grami hazardowymi. Komisja dostrzega również starania państw członkowskich na rzecz modernizacji ram prawnych dotyczących gier hazardowych online, przekierowania popytu z nieuregulowanej oferty internetowych gier hazardowych na witryny posiadające zezwolenie i podlegające nadzorowi, oraz dopilnowania, by operatorzy płacili podatki. W związku z tym wykorzystywanie swoich uprawnień kontrolnych do promowania unijnego jednolitego rynku w dziedzinie usług hazardowych online nie jest dla Komisji priorytetem.

Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w ich wysiłkach zmierzających do modernizacji krajowych ram prawnych dotyczących gier hazardowych online i ułatwiać współpracę między krajowymi regulatorami gier hazardowych.

Kontekst

Komisja jest zdania, że sądy krajowe mogą sprawniej rozpatrywać skargi w sektorze gier hazardowych, m.in. w świetle licznych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących krajowego ustawodawstwa dotyczącego gier hazardowych. W przypadkach problemów związanych z prawem Unii w dziedzinie gier hazardowych skarżących zachęca się zatem do korzystania z krajowych środków prawnych.

Państwa członkowskie są niezależne, jeżeli chodzi o sposób organizacji własnego sektora gier hazardowych, w tym poziom opodatkowania, pod warunkiem ochrony podstawowych wolności zagwarantowanych w Traktacie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyczynił się do doprecyzowania zasad dotyczących jednolitego rynku i ograniczeń, które mogą być uzasadnione w świetle celów polityki publicznej, takich jak ochrona konsumentów i osób małoletnich w obszarze gier hazardowych.

Komisja wspiera państwa członkowskie w zwalczaniu nielegalnego hazardu, ochronę najsłabszych obywateli oraz zapobieganiu innym formom nielegalnej działalności związanym z hazardem. W następstwie komunikatu z 2012 r. w sprawie gier hazardowych online, Komisja podjęła szereg inicjatyw, w tym np. wydała zalecenia dotyczące ochrony konsumentów i reklamy w sektorze hazardu online, zachęca do zacieśnienia współpracy administracyjnej i powołała grupę ekspertów ds. usług w zakresie gier hazardowych dla regulatorów gier hazardowych państw EOG w celu wymiany dobrych praktyk, ułatwiania współpracy administracyjnej i poprawy zaufania. Ponadto do sektora gier hazardowych stosuje się przepisy UE z obszarów takich jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *