Nielegalna reklama gier lub zakładów

Zgodnie z art. 110 a § 1 k.k.s. kto wbrew przepisom ustawy, zleca lub prowadzi reklamę lub promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, umieszcza reklamę takich gier lub zakładów lub informuje o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Zgodnie z § 2 tej samej karze podlega kto czerpie korzyści z reklamy lub promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach zlecanych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy, z umieszczenia reklamy wbrew przepisom ustawy albo informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów. W § 3 ustawodawca przewidział wypadek mniejszej wagi. Wówczas sprawca czynu zabronionego w § 1 lub 2, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Na temat reklamy w branży hazardowej mogłabym pisać bez końca. Granice reklamy nie zawsze są jasne.

Generalnie zasadą jest zakaz reklamy gier hazardowych.

Ustawodawca pozwala na reklamowanie zakładów wzajemnych – tych legalnych, jednak pod wieloma warunkami, enumeratywnie wyliczonymi w ustawie o grach hazardowych.

❌ Zabronione jest informowanie o sponsorowaniu z wykorzystaniem nazwy handlowej i znaku towarowego wykorzystywanego do oferowania gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Dopuszcza się informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną działalnością niepodlegającą ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu, jednak wyłącznie przez prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora.

Zakazy nie obejmują reklamy i promocji prowadzonej w ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych ani oznaczenia nazwą podmiotu lub logo firmy lub nazwą prowadzonej działalności gospodarczej, na zewnątrz budynku, miejsca, w którym znajduje się ośrodek gier albo punkt przyjmowania zakładów wzajemnych. W przypadku gier hazardowych online zakazy nie dotyczą reklamy ani promocji prowadzonej na określonej w zezwoleniu stronie internetowej, wykorzystywanej do urządzania tych gier.

W ustawie o grach hazardowych zdefiniowano pojęcie reklamy, promocji, sponsorowania i informowania.

➡️ Reklamą jest publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych oraz informacji o miejscach, w których takie gry lub zakłady są urządzane, i możliwościach uczestnictwa.

➡️ Przez promocję gier hazardowych rozumie się publiczną prezentację tych gier lub zakładów, rozdawanie rekwizytów z nimi związanych, wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach albo ich sprzedaż w miejscach publicznych, a także inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych. I tu kwestia problematyczna z praktyki – czy bonusy to forma promocji gier hazardowych?

➡️ Reklama i promocja gier hazardowych to również:

– reklama i promocja produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo (tu pełna dowolność interpretacji ;)) lub jest tożsame z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach.

– reklama i promocja podmiotów, których wizerunek reklamowy (tu należałoby zdefiniować czym dokładnie jest wizerunek reklamowy) wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsamy z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń.

➡️ Sponsorowaniem jest bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach, podmiotów prowadzących działalność w zakresie tych gier lub zakładów lub innego oznaczenia indywidualizującego podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier lub zakładów lub jego działalność, w zamian za informowanie o sponsorowaniu.

➡️ Przez informowanie o sponsorowaniu rozumie się prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora, w związku ze sponsorowaniem.

❗️Uwaga! Zakazem reklamy nie zostały objęte gry liczbowe, gry bingo i telebingo oraz loterie.

💭W przypadku tak skonstruowanych przepisów łatwo o błąd co do ustawowego znamienia czynu, co wyłącza umyślność, tym samym nie będzie można przypisać odpowiedzialności karnej.

Czyn z art. 110 a k.k.s. może być popełniony tylko umyślnie – z zamiarem bezpośrednim (w przypadku zlecania lub prowadzenia reklamy) lub ewentualnym (w przypadku umieszczania reklamy gier lub zakładów lub informowania o sponsorowaniu).

💡Z ciekawostek – Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na temat konstytucyjności tak ukształtowanych przepisów, mocno ingerujących w wolność działalności gospodarczej – można ograniczyć lub zakazać w ogóle reklamy niektórych usług lub produktów, które zagrażają zdrowiu publicznemu. Przepisy te nie naruszają także zasady określoności prawa.

Warto także wspomnieć, że domena, służąca do reklamowania lub promowania gier hazardowych dla użytkowników Internetu na terenie RP – niezgodnie z przepisami prawa, podlega wpisowi do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

Autor: Justyna Grusza-Głębicka

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.