Organizowanie gier hazardowych bez zabezpieczeń

Zgodnie z art. 107 a § 1 Kodeksu karnego skarbowego (dalej jako: k.k.s.), kto urządza lub prowadzi grę hazardową bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. §2 tego przepisu przewiduje wypadek mniejszej wagi.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Zatem czyn ten może być przestępstwem lub wykroczeniem.

Czyn zabroniony wskazany w tym przepisie ma charakter indywidualny, gdyż odpowiedzialności podlega jedynie podmiot, na którym ciąży obowiązek urzędowego sprawdzenia bądź nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. W grę może wchodzić tu odpowiedzialność z art. 9 § 3 k.k.s., zgodnie z którym za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej[1].

Jest to czyn umyślny. Sprawca może działać w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym.

Przy analizie tego deliktu należy mieć na względzie ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej jako: ustawa o KAS), gdzie zawarto przepisy dotyczące urzędowego sprawdzenia i urzędowych zamknięć.

Zgodnie z ustawą o KAS, urzędowe sprawdzenie polega na wykonaniu czynności w celu ustalenia, czy w miejscu prowadzenia działalności, podlegającej kontroli celno-skarbowej, są zapewnione warunki i środki do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych muszą m.in.:

1) przygotować i oznaczyć automaty i urządzenia służące do tej działalności,

2) dostosować automaty i urządzenia do nakładania zamknięć urzędowych, a ponadto dostarczyć potrzebną ilość materiałów do ich nałożenia,

3) przeprowadzać czynności podlegające kontroli celno-skarbowej w obecności kontrolującego,

4) prowadzić dokumentację związaną z działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej,

5) informować właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o czynnościach podlegających kontroli celno-skarbowej,

6) zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego przypadki zdarzeń związanych ze stanem pomieszczeń, z działaniem lub stanem automatów i urządzeń do gier objętych kontrolą celno-skarbową, mogących mieć wpływ na urządzanie gier,

7) zapewnić możliwość przeprowadzenia w uzasadnionych przypadkach, w drodze eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry na automacie lub gry na innym urządzeniu.

Natomiast podmioty urządzające gry hazardowe przez sieć Internet są obowiązane zapewnić dostęp do danych przechowywanych w urządzeniu archiwizującym:

1) w miejscu ich przechowywania albo

2) za pomocą systemów teleinformatycznych.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (dalej jako: rozporządzenie) wskazano rodzaje działalności w zakresie gier hazardowych, przed których rozpoczęciem przeprowadza się takie urzędowe sprawdzenie: urządzanie i prowadzenie gier liczbowych, gry telebingo, gier cylindrycznych, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych i gier na automatach, w tym przez sieć Internet, gry w karty z wyjątkiem gry w pokera organizowanej w formie turnieju (§2 pkt 4 rozporządzenia).

Dokonuje się sprawdzenia:

– zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym,

– prawidłowości oznaczenia miejsca urządzania gier hazardowych oraz zgodności jego lokalizacji z wymogami dotyczącymi tego miejsca wynikającymi z przepisów o grach hazardowych w zakresie, w jakim wymogi te nie zostały sprawdzone na etapie wydania koncesji, zezwolenia lub decyzji,

– prawidłowości oznaczenia automatów do gier, urządzeń do gier i urządzeń losujących,

– prawidłowości nałożenia i stanu plomb zabezpieczających,

– spełnienia wymogów urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, a w szczególności zapewnienia dostępu, w tym dostępu zdalnego, do danych przechowywanych w urządzeniu archiwizującym,

– prawidłowości zainstalowania audiowizyjnego systemu kontroli gier w salonach gier na automatach oraz kasynach gry (§10 rozporządzenia).

Zamknięcia urzędowe nakłada się, jeżeli jest to niezbędne do:

– zapewnienia przestrzegania warunków powrotnego wywozu oraz procedury celnej, do której towar został zgłoszony,

– zabezpieczenia urządzeń, pomieszczeń i naczyń wykorzystywanych do prowadzenia działalności podlegającej kontroli celno-skarbowej,

– zabezpieczenia dokumentacji związanej z urządzeniami, wyrobami i towarami lub czynnościami podlegającymi kontroli celno-skarbowej (art. 65 ustawy o KAS).

Zamknięcia urzędowe mogą zostać usunięte lub zniszczone wyłącznie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego lub za jego zgodą. Osoba będąca w posiadaniu wyrobu, towaru, urządzenia, środka przewozowego lub osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków podlegających kontroli celno-skarbowej ma obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego o stwierdzeniu naruszenia, usunięcia lub zniszczenia zamknięć urzędowych bez zgody naczelnika.

💡 Z ciekawostek – Kara administracyjna z art. 89 ustawy o grach hazardowych nie jest konkurencyjna i nie pozostaje w zbiegu z karą grzywny, orzekaną na podstawie art. 107a k.k.s. Wyżej wymieniona kara nie stanowi sankcji, lecz zastępcze wykonanie obowiązku podatkowego (tak SA w Krakowie w wyroku z dnia 5 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Kr 477/18). Zatem przedsiębiorca za urządzanie lub prowadzenie gry hazardowej bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć, może zapłacić dwukrotnie.

Autor: Justyna Grusza-Głebicka

 

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.