Organizowanie loterii lub gier bingo bez zezwolenia podlega karze

Zgodnie z brzmieniem art. 108 k.k.s., kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię promocyjną, albo loterię audiotekstową, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Jak stanowi § 2 tego przepisu, jeżeli nadwyżka z loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audiotekstowej była przeznaczona na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Czyn ten może popełnić każdy, ale jedynie umyślnie – z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym.

Można uznać, że jest to lex specialis w stosunku do art. 107 k.k.s, w którym zawarto generalny zakaz urządzania gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji czy zezwolenia. Oznacza to, że jeżeli mamy styczność z którąś z gier wymienionych w przepisie powyżej, sprawca odpowiada z art. 108 k.k.s., a nie art. 107 k.k.s.

W przepisie tym mamy dwa typy przestępstwa: typ podstawowy i uprzywilejowany. Jeśli nadwyżka zostanie przekazana na cel społecznie użyteczny, dobroczynny, wówczas kara będzie niższa. Nadwyżka to różnica pomiędzy przychodem z gry, a kosztami organizacji gry. Cel społecznie użyteczny to cel służący dobru ogółu społeczeństwa. Jeżeli do wykrycia przestępstwa dojdzie na etapie realizacji gry, brane są pod uwagę chęci przeznaczenia nadwyżki z gry na cel społecznie użyteczny. Jeżeli przestępstwo zostanie wykryte po zakończeniu gry, to wówczas należy wziąć pod uwagę, na co została przeznaczona nadwyżka z gry.

Czynność sprawcza w postaci urządzania lub prowadzenia gier wbrew przepisom ustawy, to działanie bez uzyskania koniecznego zezwolenia bądź działanie z uzyskanym zezwoleniem, ale wciąż z naruszeniem przepisów ustawy. Natomiast działanie wbrew warunkom zezwolenia, to przykładowo naruszenie regulaminu gry, który jest ustalany każdorazowo przy ubieganiu się o zezwolenie[1].

W sieci można się natknąć na mnóstwo konkursów czy loterii, które z pewnością mogłyby być zakwalifikowane jako gry hazardowe, o czym często organizatorzy takich gier nie mają pojęcia.

💡Z ciekawostek – Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nabycie dowodu udziału w grze, w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, może nastąpić poprzez „lajk” postu czy zdjęcia. Jeśli dodamy do tego wygraną rzeczową, to taki konkurs czy loteria podlega przepisom ustawy o grach hazardowych.

[1] T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy, Komentarz, wyd. IV, opublikowano LEX 2009.

Autor: Justyna Grusza-Głębicka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.