Posypały się wyroki

W piątek 22 lutego pisaliśmy o trzech środowych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylających decyzje dyrektorów Izb Celnych w przedmiocie odmowy przedłużania zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Do tego doszły pewne kwoty, które celnicy muszą zapłacić.

 

 

Dzisiaj prezentujemy wyroki z czwartku. Wydźwięk orzeczeń zbieżny z poprzednimi.

II GSK 23/11 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Bała (spr.) Sędzia NSA Maria Myślińska Sędzia del. WSA Wojciech Kręcisz Protokolant Michał Sikora po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej „G.” Spółki z o.o. w N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 października 2010 r. sygn. akt II SA/Go 526/10 w sprawie ze skargi „G.” Spółki z o.o. w N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. z dnia […] maja 2010 r. nr […] w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. z dnia […] stycznia 2010 r. nr […];

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w R. na rzecz „G.” Spółki z o.o. w N. […] (…) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego

II GSK 92/11 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Bała Sędzia NSA Maria Myślińska (spr.) Sędzia del. WSA Wojciech Kręcisz Protokolant Michał Sikora po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej „G.” Spółki z o.o. w N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. W. z dnia 7 października 2010 r. sygn. akt II SA/Go 527/10 w sprawie ze skargi „G.” Spółki z o.o. w N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. z dnia […] maja 2010 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. z dnia […] stycznia 2010 r. nr […];

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w R. na rzecz „G.” Spółki z o.o. w N. 987 (dziewięćset osiemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego

II GSK 155/11 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Bała Sędzia NSA Maria Myślińska Sędzia del. WSA Wojciech Kręcisz (spr.) Protokolant Michał Sikora po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej W. Spółki z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 30 września 2010 r. sygn. akt III SA/Wr 310/10 w sprawie ze skargi W. Spółki z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia […] kwietnia 2010 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we W.;

2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz W. Spółki z o.o. w K. 530 (pięćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

II GSK 338/11 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Bała (spr.) Sędzia NSA Maria Myślińska Sędzia del. WSA Wojciech Kręcisz Protokolant Michał Sikora po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. G. Spółki z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt II SA/Ke 547/10 w sprawie ze skargi P. G. Spółki z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Kielcach z dnia […] czerwca 2010 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […] lutego 2010 r. nr […];

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w K. na rzecz P. G. Spółki z o.o. w K. […] ([…]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego

II GSK 405/11 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Bała Sędzia NSA Maria Myślińska (spr.) Sędzia del. WSA Wojciech Kręcisz Protokolant Michał Sikora po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej G. G. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt II SA/Ke 555/10 w sprawie ze skargi G. G. Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […] lipca 2010 r. nr […] w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […] kwietnia 2010 r. nr […];

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w K. na rzecz G. G. Spółki z o.o. w W. 1030 (tysiąc trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego

II GSK 1740/12 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Bała (spr.) Sędzia NSA Maria Myślińska Sędzia del. WSA Wojciech Kręcisz Protokolant Michał Sikora po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej „F.” Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia […] października 2010 r. sygn. akt III SA/Wr 382/10 w sprawie ze skargi „F.” Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia […] kwietnia 2010 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia […] stycznia 2010 r. nr […];

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz „F.” Spółki z o.o. w W. kwotę […] (…) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

II GSK 1741/12 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Bała Sędzia NSA Maria Myślińska Sędzia del. WSA Wojciech Kręcisz (spr.) Protokolant Michał Sikora po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej G. G. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. z dnia 8 lipca 2010 r. sygn. akt III SA/Lu 181/10 w sprawie ze skargi G. G. Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia […] marca 2010 r. nr […] w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. uchyla decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia […] marca 2010 r. nr […];

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w B. P. na rzecz G. G. Spółki z o.o. w W. 530 (pięćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego

II GSK 1748/12 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Bała Sędzia NSA Maria Myślińska (spr.) Sędzia del. WSA Wojciech Kręcisz Protokolant Michał Sikora po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej „G. P.” Spółki z o.o. we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 3 września 2010 r. sygn. akt III SA/Wr 350/10 w sprawie ze skargi „G. P.” Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia […] kwietnia 2010 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia […] stycznia 2010 r. nr […];

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu na rzecz „G. P.” Spółki z o.o. we W. kwotę 1030 (tysiąc trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

II GSK 1742/12 – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Bała Sędzia NSA Maria Myślińska Sędzia del. WSA Wojciech Kręcisz (spr.) Protokolant Michał Sikora po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej F. Spółki z o.o. w J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia 26 sierpnia 2010 r. sygn. akt II SA/Ol 527/10 w sprawie ze skargi F. Spółki z o.o. w J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia […] marca 2010 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia […] stycznia 2010 r. nr […];

3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w O. na rzecz F. Spółki z o.o. w J. kwotę 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania; 4. zwraca F. Spółki z o.o. w J. nadpłacony wpis od skargi w kwocie 7500 (siedem tysięcy pięćset) złotych

źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl

O Autorze

17 thoughts on “Posypały się wyroki

 1. No i co? Nie ma tu żadnego łebskiego prawnika który by nam to wyjaśnił? Jak tak to każdy się zna na wszystkim. Gadać o dupie maryni to potrafimy. To są sprawy fundamentalne dla branży i niech w końcu ktoś coś mądrego powie.

 2. Hmm, ja na twoim miejscu nie podejmowała rękawicy, skoro uważasz się za takiego mądralę!!! Lecz się.

 3. Wieszczka nie obrażaj wszystkich jak i nie stosuj tanich prymitywnych podwórkowych chwytów wciągania w tą dyskusję innych czytelników , ponieważ tego typu twój cytat „wszyscy są chorzy a ty jesteś zdrowy” właśnie to ma na celu , a przecież tylko z tobą prowadzę konwersację w tej kwestii. Kolejną kwestią jest poruszone przez ciebie cytuję ” Strasz na cmentarzu ” jest dla mnie kompletnie nie zrozumiałe ponieważ ja niczym nie straszę ale jeżeli ty to tak odczuwasz to na poważnie musisz udać się do PSYCHOLOGA bo wychodzi na to że cierpisz na zaburzenia stanu lękowego , we wcześniejszym poście już doradzałem ci taką wizytę a ty zamiast posłuchać to próbujesz wywołać jakąś pyskówkę .

 4. Tak Prorok, wszyscy są chorzy a ty jesteś zdrowy, klasyka… Polemika o niczym. Strasz na cmentarzu.

 5. wieszczka przeczytać przeczytałeś ale nic nie zrozumiałeś , niczego konkretnego Michałowi nie proponowałem , tylko i wyłącznie udzieliłem mu odpowiedzi . Jest takie powiedzenie głodnemu chleb na myśli , po twoich skojarzeniach i wyciąganych przez ciebie wnioskach można domyśleć się jakie są twoje myśli .

 6. Widzisz Proroku, czytałam twoje posty i chyba se pampersa strzelę bo nic nie wywnioskowałam… Dobry jesteś, szacun, dowaliłeś mi… Btw twoja odpowiedź którą udzieliłeś Michałowi potwierdza jednak moją wersję, jesteś z obozu, jazda bez trzymanki, hahaha.

 7. Wieszczka jeżeli przerażają cię moje posty to po prostu ich nie czytaj, no bo faktycznie pampersy są drogie. Odnośnie kwestii prawnej jeżeli masz wątpliwości to proponuję skonsultować to z pierwszym lepszym prawnikiem do którego polecam ci się udać. Czytając moje wcześniejsze posty dowiesz się na czym polega mój interes w tej imprezie . Zasmucę cię w tym momencie najczęściej jest tak że ten kto zadaje takie pytania „po co udzielasz się na tym portalu??? Lubisz bić pianę, gasić pożary, uprawiasz stosunki przerywane???” Sądzi sam po sobie i obnaża własne problemy także oprócz wizyty u prawnika polecam wizytę u PSYCHOLOGA . Zacznij pracować nad sobą i swoimi emocjami no ale reszty dowiesz się u PSYCHOLOGA życzę powodzenia .

 8. W takim razie Proroku powiedz co się stanie jeżeli NSA orzecze to samo co WSA i ETS? Czyż wyrok NSA nie uprawomacnia się z ogłoszeniem wyroku?!? Czy nie wróci przypadkiem automatycznie stara ustawa? Napisz po prostu czy jesteś prawnikiem czy tylko kolejnym operatorem z „wizją”. Jeżeli jesteś z poza branży i posiadasz jakąś wiedzę merytoryczną to po co udzielasz się na tym portalu??? Lubisz bić pianę, gasić pożary, uprawiasz stosunki przerywane??? Kim jesteś, że przepowiadasz przyszłość? Odkryj swoje karty, bo od jakiegoś czasu, twoje posty są anty Mtkioskowate i antyaonw, nie reprezentujesz przypadkiem jakiegoś innego nurtu, czasówki, sypiaki, etc? Według ciebie jak rozumiem wszyscy powinni zrezygnować i na gołych punktach poukładasz swoje zabawki? Bo w jakim celu czytasz informacje na tym portalu jeżeli sprawa ciebie nie dotyczy?

 9. Obecna sytuacja może tylko doprowadzić do żądania roszczeń w formie odszkodowań, nowych koncesji czy też przedłużeń i przestawek nie będzie ponieważ nie przewiduje tego obecnie panująca ustawa .

 10. Bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Ale to Polska, więc nie wiem, czy jest jakiś mądry, który odpowie na nie…

 11. Niech ktoś mądry w końcu napisze jaki to będzie miało wymiar i skutek prawny. Bo stale się pisze oraz przedstawia wyroki , a co my zwykli właściciele lokali , operatorzy będziemy z tego mieli. Czy będziemy legalnie działać , płacić normalne podatki i nikt nie będzie nam nachodził lokali (chodzi o symulatorki) chciałbym pracować i się nie martwić o przyszłość. PROSZĘ O ODPOWIEDŻ KOGOŚ MĄDREGO NIE PISZCIE GŁUPICH POSTÓW

 12. Wrócą, wrócą nie bój ryby, odzskodowania odszkodowaniami, ale firmy chcą pracować!!! Płacić podatki!!! Normalnie egzystować!!! Lewizna to nic nie warta zabawa w kotka i myszkę. Na legalu automaty robią 5-10 razy więcej, więc starczy dla każdego…

 13. Zapomnijcie o legalnyh automatah firmy to robią tylko poto zeby uzyskac odszkodowania… trzeba zejsc do podziemia…

 14. ładnie… Tylko prosze niech napisze ktoś wiarygodny co to oznacza?? Czy Izby Celne muszą na nowo rozpatrywać wnioski i wydawać koncesje?? Czy tez jest dalsza strona administracyjna (sądowa) gdzie Urzedy Celne beda sie odwoływac i przeciagnie sie to o kolejny rok – dwa?? I najważniejsze, czy Spółki mogą składać wnioski o zupełnie nowe koncesje czy tylko to co juz złożyli w przedmiocie przedłuzenia?? Bardzo proszę o odpowiedz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.