Rekrutują na celników w Krakowie

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy szuka kandydatów do Służby Celno-Skarbowej (50 etatów). Po raz pierwszy KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) organizuje spotkanie dla chętnych i podpowie jak przejść rekrutację.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Poszukuje się kandydatów do Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej (50 etatów) z miejscem pełnienia służby w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Kraków – Balice

Funkcjonariuszem może zostać osoba która:

Wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada minimum wykształcenie średnie
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku
 • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem

Wymagania dodatkowe:

 • posiada prawo jazdy kat. B
 • ma wykształcenie wyższe (prawnicze, ekonomiczne, informatyczne, administracyjne)
 • odznacza się dobrą sprawnością fizyczną umożliwiającą szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego
 • charakteryzuje się odpornością na sytuacje stresowe i umiejętnością pracy w zespole i pod presją czasu
 • nie ma przeciwskazań do pracy na wysokości pow. 3 m.
 • zna język obcy

Co oferują?

 • służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej
 • ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora
 • uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień (stopień aplikant) 4 150,00 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy
 • inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy
 • nagrodę roczną, tzw. „trzynastkę”
 • nagrody jubileuszowe
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego
 • możliwość awansu o stopień i stanowisko po ukończeniu służby przygotowawczej
 • świadczenia socjalne (np. dopłata do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, zapomoga – wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.) dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.