Ruszył casting na prezesa TS

Gry
Marek 29/05/2012

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2012

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. ustaliła następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów mogą być składane w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 2 lipca 2012 r. w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Targowa 25, w godz. 8.00 – 15.00 lub wysłane listem poleconym na adres Spółki: 03-728 Warszawa, ul. Targowa 25. W każdym przypadku decyduje termin doręczenia Spółce zgłoszenia.

2. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”.

3. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące kryteria:

· posiadać ukończone studia wyższe,

· legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy, w tym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym,

· korzystać w pełni z praw publicznych,

· posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

· nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

· kandydaci urodzeni przed dniem 01 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 63, poz.425 z późn. zmianami).

Dodatkowymi atutami będzie:

· posiadanie znajomości sektora gier losowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier losowych i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej,

· doświadczenie w zakresie zarządzania grupą kapitałową,

· czynna znajomość języka angielskiego.

4. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć list motywacyjny, życiorys, autorską koncepcję rozwoju Spółki, zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie kandydata, iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne. W zgłoszeniu należy wskazać adres do korespondencji oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt 3, a nadto dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

5. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

6. Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu oraz zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostanie powiadomiony listem poleconym.

7. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 2 lipca 2012 r. w siedzibie Spółki.

8. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Targowej 25. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

9. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie następujący zakres zagadnień:

· wiedza o zakresie działalności Spółki w sektorze gier losowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier losowych i zakładów wzajemnych;

· znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

· znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;

· znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

· znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

· znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce,

· znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,

· związanych z analizą rynku i konkurencji.

10. W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Zgromadzenie Wspólników.

11. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce: Umowę Spółki, sprawozdania finansowe za lata 2009-2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2009-2011.

12. Informacje o Spółce, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Targowej 25, pok. Nr 108 (Sekretariat Zarządu) w dniach od 30 maja 2012 r. do 29 czerwca 2012 r., w godzinach 10.00-15.00, tel. + 48 22 518 24 01.

13. Rada Nadzorcza powiadomi listami poleconymi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach

14. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

15. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego.

17. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów.

źródło: totalizator.pl

O Autorze

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-PLAY.PL