Uczestnictwo w nielegalnej grze hazardowej

Zgodnie z art. 109 k.k.s., kto uczestniczy w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Czynność sprawcza polega na uczestniczeniu w grze hazardowej:
– urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy,
– urządzanej lub prowadzonej wbrew warunkom koncesji lub zezwolenia.

Aby zakwalifikować taką czynność jako występek, wystarczy same uczestnictwo w grze, nie musi wystąpić żaden określony skutek np. uzyskanie wygranej.

Należy tu zwrócić uwagę na pewną kwestię – o ile gracz może się orientować w przepisach prawnych i stwierdzić, która gra jest grą legalną (prowadzoną na podstawie przepisów ustawy), a która nie, o tyle ciężko będzie mu przewidzieć, czy podmiot legalnie organizujący gry hazardowe, urządza lub prowadzi je wbrew warunkom koncesji czy zezwolenia.

Na szczęście, występek z art. 109 k.k.s. można popełnić jedynie umyślnie. Nie można za ten czyn karać osoby, która nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywała albo mogła przewidzieć. W takich przypadkach ważna jest oczywiście inicjatywa dowodowa w kierunku nieumyślności.

W ustawie o grach hazardowych zawarta jest regulacja o podobnym brzmieniu – chodzi o art. 89 ust. 1 pkt 6. Zgodnie z tym przepisem, karze pieniężnej podlega uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia. W przeciwieństwie do art. 109 k.k.s., nie jest karane uczestniczenie w grze urządzanej lub prowadzonej wbrew warunkom koncesji lub zezwolenia, ALE kwestia winy nie ma w tym wypadku znaczenia. Kara jest wymierzana automatycznie. Wystarczy sam udział w grze. Nie będą miały znaczenia okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

❗️Mając na uwadze oba przepisy, można uznać, że za ten sam czyn dana osoba może zostać ukarana dwukrotnie – raz z art. 109 k.k.s., a drugi raz na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy o grach hazardowych.

👉 Przypomnę, że na temat podwójnego karania za ten sam czyn wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny – kumulatywne stosowanie kar pieniężnych i sankcji z k.k.s. jest zgodne z Konstytucją RP i zasadą proporcjonalnej reakcji państwa na naruszenie obowiązku, wynikającego z przepisów prawa. Niebezpieczeństwo wynikające z gier hazardowych uzasadnia reglamentację i kontrolę tej działalności, a także określenie i bezwzględne stosowanie sankcji za naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych.

Autor: Justyna Grusza – Głębicka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.