Ważna rzecz – terminy!

Nawiązując do rekomendacji z dnia 31.08.2012r. w sprawie działań jakie usilnie zaleca się, aby przedsiębiorcy podejmowali w związku z wyrokiem TSUE z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie FORTUNA i inni, Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej chce zwrócić szczególną uwagę na terminy, jakie trzeba zachować kierując odpowiednie wnioski do właściwych organów administracji publicznej.

W sprawach dotyczących wznowienia postępowań (zmiana lokalizacji; przedłużenie zezwolenia; nowe zezwolenie) wnioski należy składać w terminie miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 241 par 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej poda informację o dacie publikacji i to od tej daty rozpocznie się bieg miesięcznego terminu dla składania wniosków o wznowienie postępowań. Wnioski złożone przed datą oficjalnej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej będą przedwczesne.

Odnośnie wszczęcia nowych postępowań w sprawie „zmiany lokalizacji” urządzania gier, mając na uwadze upublicznioną, znaną i ogólnodostępną treść orzeczenia TSUE z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie FORTUNA i inni, wnioski mogą być składane już teraz, bez konieczności oczekiwania na oficjalną publikację w/w wyroku.

W zakresie wszczęcia nowych postępowań w sprawie „przedłużenia zezwoleń” wnioski należy składać w okresie ważności zezwolenia podstawowego. Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej rekomenduje kierować wnioski w ostatnim roku obowiązywania zezwolenia, ale nie później niż na 6 miesięcy przed jego wygaśnięciem.

OZPBR

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.