We Włocławku kasyno pozostanie tam gdzie było

Kasyna
Bartosz 01/07/2015

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2015

Rada Miejska Włocławka 23 czerwca 2015 roku pozytywnie zaopiniowała lokalizację kasyna przy ulicy Miedzianej 2/4.

Jak uzasadnia Prezydent Włocławka w dotychczasowym okresie użytkowania do Urzędu Miasta nie wpływały żadne zastrzeżenia ze strony Policji, Straży miejskiej czy samych mieszkańców.

Lokal spełnia również wymogi sugerowane przez Ministerstwo Finansów a projekt ten zapewnia Miastu przychody z tytułu należnych podatków i opłat.

Uchwała nr IX/62/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 23 czerwca 2015

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 poz. 379 i poz. 1072), w związku z art. 35 pkt. 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540, z 2010 nr 127, poz. 857, z 2011 r. nr 106 poz. 622, nr 134 poz. 779, z 2013 r. poz. 1036, z 2014 r. poz. 768 i poz. 1717, z 2015 r. poz. 211)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000029876, opiniuje się pozytywnie lokalizację kasyna gry w budynku przy ul. Miedzianej 2/4 we Włocławku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławka.

Źródło: bip.um.wlocl.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL