Węgierskie przepisy dotyczące kasyn niezgodne z prawem Unii

TSUE

Owe przepisy uniemożliwiają bowiem w sposób dyskryminujący operatorom gier losowych mającym siedzibę w innym państwie członkowskim dostęp do węgierskiego rynku tych gier.

Sporting Odds jest brytyjską spółką, która posiada zezwolenie na organizację gier losowych w Internecie, w tym gier kasynowych, w Zjednoczonym Królestwie.

W 2016 r. węgierski organ podatkowy stwierdził, że Sporting Odds oferował usługi gier losowych w Internecie na Węgrzech bez posiadania jednakże koncesji i zezwolenia wymaganych w tym celu przez węgierskie przepisy. Organ podatkowy nałożył za to naruszenie na Sporting Odds grzywnę w wysokości 3 500 000 forintów węgierskich (ok. 11 260 EUR).

Sporting Odds, będąc zdania, że węgierskie uregulowanie dotyczące sektora gier losowych w Internecie, a w szczególności uregulowanie dotyczące gier w kasynach internetowych jest sprzeczne z prawem Unii, wniósł skargę do Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (sądu administracyjnego i ds. pracy w Budapeszcie, Węgry) w celu stwierdzenia nieważności decyzji organu podatkowego.

Ów sąd stara się dowiedzieć od Trybunału Sprawiedliwości między innymi, czy krajowe przepisy dotyczące organizacji gier w kasynach tradycyjnych i internetowych są zgodne z zasadą swobody świadczenia usług.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał stwierdził przede wszystkim, że okoliczność, iż na Węgrzech niektóre rodzaje gier losowych (między innymi zakłady sportowe i konne) są objęte monopolem państwowym, podczas gdy inne (w szczególności gry w kasynach tradycyjnych i internetowych) mogą być organizowane przez prywatnych operatorów posiadających stosowne zezwolenia, nie podważa zgodności tego monopolu z zasadą swobody świadczenia usług. Taki dualny system nie może bowiem sam w sobie wpłynąć negatywnie na możliwość realizacji przez monopol państwowy założonego w nim celu, jakim jest w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniu obywateli od gier losowych.

Podobnie, sama okoliczność, że ów dualny system dąży nie tylko do osiągnięcia zamierzonych uzasadnionych celów, lecz również do generowania dodatkowych dochodów budżetowych i wspierania kontrolowanej ekspansji działalności gier losowych, nie podważa zgodności z prawem węgierskiego systemu prawnego pod warunkiem, że system ów rzeczywiście zmierza do osiągnięcia tych celów.

W konsekwencji, z zastrzeżeniem kontroli przez węgierski sąd przestrzegania tych celów, Trybunał stwierdził, że dualny system organizacji rynku gier losowych na Węgrzech jest zgodny z prawem Unii.

Następnie Trybunał zauważył, że węgierskie przepisy zastrzegają możliwość uzyskania zezwolenia na organizację gier w kasynach internetowych wyłącznie na rzecz operatorów prowadzących, na podstawie koncesji, kasyno znajdujące się na terytorium krajowym, co stanowi dyskryminujące ograniczenie. W tym względzie Trybunał uważa, że tak radykalne ograniczenie zasady swobody świadczenia usług nie może być uzasadnione celami porządku i zdrowia publicznego, na które powołuje się rząd węgierski, ponieważ osiągnięcie tych celów byłoby możliwe poprzez mniej restrykcyjne środki.

Odnośnie do kwestii, czy Węgry zapewniają w sposób niedyskryminujący, aby wstępny warunek uzyskania zezwolenia na organizowanie gier w kasynach internetowych (czyli posiadanie koncesji na prowadzenie tradycyjnego kasyna) mógł być spełniony przez operatorów, Trybunał odesłał do swego wyroku Unibet, w którym stwierdził już w innym kontekście niezgodność z prawem węgierskich przepisów dotyczących dostępu do umów koncesyjnych umożliwiających organizację gier losowych w Internecie.

Tak oto Trybunał przypomniał po pierwsze, że jakkolwiek węgierskie prawo przewiduje możliwość organizacji przetargów w celu zawarcia umów koncesyjnych, to takie przetargi nie zostały jeszcze zorganizowane na Węgrzech. Po drugie, warunek, wedle którego „wiarygodny” operator gier losowych – z którym na mocy prawa węgierskiego państwo może zawierać umowy koncesyjne nawet bez przetargów – powinien był wykonywać przez okres dziesięciu lat działalność w zakresie organizacji gier losowych na Węgrzech, wprowadza odmienne traktowanie. Ów wymóg stawia bowiem operatorów gier losowych mających siedzibę w innych państwach członkowskich w sytuacji mniej korzystnej względem operatorów krajowych mogących łatwiej spełnić ten warunek.

W tych okolicznościach Trybunał orzekł, że zarówno węgierskie przepisy dotyczące udzielania koncesji na prowadzenie tradycyjnych kasyn jak też węgierskie przepisy dotyczące organizacji gier w kasynach internetowych są niezgodne z zasadą swobody świadczenia usług.

Źródło: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.