Zaczął się konkurs na prezesa TS

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

 

 

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. ustaliła następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów mogą być składane w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 30 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Targowa 25, w godz. 8.00 – 14.00 lub wysłane listem poleconym na adres Spółki: 03-728 Warszawa, ul. Targowa 25. W każdym przypadku decyduje termin doręczenia Spółce zgłoszenia.
2. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie”.
3. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące kryteria:
– posiadać ukończone studia wyższe,
– legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy, w tym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym,
– korzystać w pełni z praw publicznych,
– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
– kandydaci urodzeni przed dniem 01 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 63, poz.425 z późn. zmianami).

Dodatkowymi atutami będzie:
– posiadanie znajomości sektora gier losowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier losowych i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej,
– doświadczenie w zakresie zarządzania grupą kapitałową,
– czynna znajomość języka angielskiego.

4. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć list motywacyjny, życiorys, autorską koncepcję rozwoju Spółki (od 2-ch do 5-ciu stron) , zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie kandydata, iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne. W zgłoszeniu należy wskazać adres do korespondencji oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt 3, a nadto dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
5. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
6. Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu oraz zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostanie powiadomiony listem poleconym.
7. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 30 listopada 2012 r. w siedzibie Spółki.
8. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od dnia 6 grudnia 2012 r. do dnia 7 grudnia 2012 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Targowej 25. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
9. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie następujący zakres zagadnień:
– wiedza o zakresie działalności Spółki w sektorze gier losowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier losowych i zakładów wzajemnych;
– znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
– znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
– znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
– znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
– znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce,
– znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, związanych z analizą rynku i konkurencji.

11. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce: Umowę Spółki, sprawozdania finansowe za lata 2009-2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2009-2011.
12. Informacje o Spółce, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Targowej 25, pok. Nr 108 (Sekretariat Zarządu) w dniach od 16 listopada 2012 r. do 29 listopada 2012 r., w godzinach 10.00-15.00, tel. + 48 22 518 24 01.
13. Rada Nadzorcza powiadomi listami poleconymi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
14. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
15. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego.
17. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów.

totalizator.pl

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.