Nowe warunki udzielania koncesji kasynowych w Polsce

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry.

Projektowane rozporządzenie określa nowe kryteria oceny ofert przetargowych w przetargach dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry. Projekt rozporządzenia uwzględnienia wnioski pokontrolne zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z dnia 7 czerwca 2019 r. dotyczące nadzoru nad rynkiem hazardowym. NIK wniosła o zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. tak, by wyeliminować przypadki zawyżania przychodów za okres niepodlegający kontroli, gdyż powoduje to, że Ministerstwo Finansów przyjmuje i ocenia deklaracje o podstawie opodatkowania, która jest faktycznie niemożliwa do osiągnięcia na polskim rynku.

Projekt nowego rozporządzenia uwzględnia w szczególności:

  • dodanie kryteriów preferujących: lokalizację ośrodków gier w większych miastach, w budynkach, w których w momencie składania oferty nie ma zlokalizowanego innego kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne, albo w budynkach, w których w momencie składania oferty jest zlokalizowane inne kasyno gry lub salon gry bingo pieniężne, ale ogłoszona została, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  • wprowadzenie ograniczenia w liczbie ofert składanych przez jednego oferenta, do jednej oferty na jedną wolną lokalizację;
  • przyznawanie punktów oferentom za faktyczne osiągnięcia a nie deklaracje.

W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów, zrezygnowano z kryterium przyznającego punkty za lokalizację kasyna lub salonu gry bingo pieniężne w budynku zabytkowym albo nowym. Wieloletnia praktyka i doświadczenie zgromadzone w trakcie dotychczasowych postępowań przetargowych wskazują, że dla efektywności prowadzonej działalności nie ma znaczenia fakt usytuowania np. kasyna gry w budynku zabytkowym, czy budynku nowym. Taka lokalizacja nie powoduje podniesienia atrakcyjności tego ośrodka gier. Większe znaczenie ma natomiast usytuowanie ośrodka gier w budynku hotelowym, co może się przekładać na zwiększenie liczby potencjalnych graczy. W ramach postępowań przetargowych prowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów zdarzały się sytuacje, że oferta przewidująca zlokalizowanie ośrodka gry w budynku zabytkowym, w hotelu usytuowanym w małej miejscowości otrzymywała większą liczbę punktów, niż lokalizacje usytuowane w hotelach znajdujących się w innym budynku niż zabytkowy w największych miastach województwa. Sytuacja taka powodowała, że oferta z lokalizacją w budynku zabytkowym lub nowym wygrywała przetarg.

Zupełnie nowe przepisy wprowadzono w § 4ust. 1 pkt 5 gdzie przyznanie punktów uzależniono od średniej wysokości podatku od gier z działalności wszystkich kasyn gry lub salonów gry bingo pieniężne, zadeklarowaną przez podmiot ubiegający się o koncesję lub zezwolenie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ogłoszono przetarg, podzieloną przez liczbę kasyn lub salonów, w których podmiot ubiegający się o koncesję lub zezwolenie prowadził działalność w wyżej wymienionym okresie. Wymienione wyżej nowe przepisy rozporządzenia umożliwią zarówno w lepszym stopniu wyłanianie podmiotów, które są realnie dobrze przygotowane do prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych oraz wyeliminują widoczną tendencję do składania przez oferentów fikcyjnych deklaracji w tym zakresie.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA:

ZAŁĄCZNIK:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *