Parlament Europejski przyjął nowy pakiet przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Prawo hazardowe
Wiktor Czerwiński 25/04/2024

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2024

Parlament Europejski na wczorajszym posiedzeniu plenarnym zatwierdził nowy unijny pakiet dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), co stanowi ważny kamień milowy w kierunku nowych unijnych ram zwalczania przestępczości finansowej. Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA), reprezentujące wiodących europejskich operatorów gier hazardowych online, z zadowoleniem przyjęło zatwierdzenie przez Parlament nowego pakietu AML i wierzy, że nadchodzące zmiany w przepisach wzmocnią podejście UE do zwalczania prania pieniędzy.

Nowy unijny pakiet dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy ma na celu stworzenie bardziej spójnych ram regulacyjnych i przyniesie korzyści operatorom gier hazardowych online poprzez ujednolicenie zasad AML i wymogów w zakresie sprawozdawczości we wszystkich państwach członkowskich.

Nowe przepisy zapewniają osobom mającym uzasadniony interes, w tym dziennikarzom, pracownikom mediów, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, właściwym organom i organom nadzorczym, natychmiastowy, niefiltrowany, bezpośredni i bezpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych przechowywanych w rejestrach krajowych i wzajemnie połączonych w UE poziom. Oprócz informacji bieżących rejestry będą zawierać także dane obejmujące okres co najmniej pięciu lat.

Przepisy dają również jednostkom analityki finansowej (FIU) większe uprawnienia w zakresie analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zawieszania podejrzanych transakcji.

Nowe przepisy obejmują wzmocnione środki należytej staranności i kontrole tożsamości klientów, po czym tak zwane podmioty zobowiązane (np. banki, podmioty zarządzające aktywami i kryptowalutami lub agenci nieruchomości i wirtualnych nieruchomości) muszą zgłaszać podejrzane działania FIU i innym właściwym organom.

Od 2029 r. najwyższej klasy zawodowe kluby piłkarskie zaangażowane w transakcje finansowe o dużej wartości z inwestorami lub sponsorami, w tym z reklamodawcami, oraz w transfer zawodników, będą również musiały weryfikować tożsamość swoich klientów, monitorować transakcje i zgłaszać FIU wszelkie podejrzane transakcje.

Ustawodawstwo zawiera również przepisy dotyczące zwiększonej czujności w odniesieniu do osób bardzo bogatych (całkowity majątek o wartości co najmniej 50 000 000 EUR, z wyłączeniem ich głównego miejsca zamieszkania), ogólnounijny limit płatności gotówkowych w wysokości 10 000 EUR, z wyjątkiem płatności dokonywanych między osobami prywatnymi w państwie niebędącym kontekst zawodowy oraz środki zapewniające przestrzeganie ukierunkowanych sankcji finansowych i unikanie obchodzenia sankcji.

Dodatkowo nowy pakiet będzie zawierał:

  • Rozporządzenie w sprawie jednolitego zbioru przepisów – zawierające przepisy dotyczące przeprowadzania należytej staranności wobec klientów, przejrzystości beneficjentów rzeczywistych i wykorzystania kryptowalut.
  • VI Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – zawierająca krajowe przepisy dotyczące nadzoru i krajowych organów AML, a także dostępu organów do niezbędnych i wiarygodnych informacji, m.in. rejestry beneficjentów rzeczywistych.
  • Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) – posiadającego uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe w celu zapewnienia zgodności z wymogami AML, działającego we współpracy z krajowymi organami AML.

EGBA zadowolona z nowych przepisów

EGBA uważa, że nowe przepisy przyniosą korzyści europejskim operatorom gier hazardowych online, zapewniając spójne podejście regulacyjne we wszystkich państwach członkowskich UE. Inną ważną funkcją będącą w gestii AMLA będzie stworzenie zharmonizowanego formatu raportowania podejrzanych transakcji (STR. Zapewni to, że europejscy operatorzy gier hazardowych online spełnią te same wymagania STR we wszystkich państwach członkowskich UE, ustanawiając w ten sposób jasne i spójne oczekiwania, które zmniejszą obciążenia i koszty administracyjne.

Aby pomóc operatorom gier hazardowych online w przestrzeganiu nowych unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, EGBA opracowała wytyczne branżowe dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, w których zastosowano podejście oparte na ryzyku i które obejmują praktyczne środki, jakie operatorzy mogą podjąć – na podstawie oceny ryzyka klienta i działalności biznesowej, procesy due diligence, zgłaszanie podejrzanych transakcji i prowadzenie rejestrów. Członkowie EGBA stosują już wytyczne i przedkładają EGBA roczne sprawozdania podsumowujące postępy we wdrażaniu przyjętych środków. Wytyczne są również dostępne dla wszystkich operatorów mających siedzibę w UE, a EGBA zachęca operatorów do podpisania się pod nimi.

Pakiet AML oczekuje obecnie na formalne przyjęcie przez Radę UE, które ma nastąpić w maju, zanim zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE.

„Z radością przyjmujemy zatwierdzenie przez Parlament Europejski nowego pakietu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nowe ramy ustanowią wysokie standardy i zapewnią większą spójność stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w całej UE. Operatorzy gier hazardowych online, zwłaszcza ci działający w wielu krajach, skorzystają z jednolitego zbioru przepisów i zharmonizowanych wymogów w zakresie sprawozdawczości, które rozwiążą zawiłości krajowe. Dokonamy przeglądu naszych wytycznych branżowych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby zapewnić ich zgodność z nowymi przepisami UE. Podpisując się do wytycznych, operatorzy mogą już przygotować się na nadchodzące zmiany w przepisach UE i dołączyć do naszych członków w ich wysiłkach, aby aktywnie i pozytywnie przyczyniać się do walki UE z praniem pieniędzy”. – dr Ekaterina Hartmann, dyrektor ds. prawnych i regulacyjnych, EGBA.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL