Realizacja ustawy o grach hazardowych w roku 2019

Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych stanowi realizację polecenia Rady Ministrów, nakładającego na Ministra Finansów obowiązek informowania, w cyklach rocznych, o stanie realizacji ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Celem opracowania jest przedstawienie danych i informacji o sytuacji na rynku gier hazardowych w Polsce i działaniach państwa, zarówno legislacyjnych, kontrolnych, jak i związanych ze ściganiem przestępczości w obszarze nielegalnych gier hazardowych. Materiał zawiera również informacje o realizacji ustawy w kontekście uzyskanych dochodów z tytułu podatku od gier i realizacji założeń budżetowych, analizę działań sektora rynku gier hazardowych na tle zmieniających się warunków gospodarczych, prawnych i społecznych.

Liczba ośrodków gier/punktów gier, na które zostały udzielone zezwolenia/koncesje oraz liczba obowiązujących zezwoleń/koncesji w latach 2018 – 2019:

Kasyna gry

W 2019 r. złożone zostały 4 wnioski o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry. Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych udzielił 6 koncesji na prowadzenie kasyna gry w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na prowadzenie kasyna gry ogłoszonych w roku 2018.

Zakłady wzajemne

W roku 2019 wpłynęło 12 wniosków o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych (w tym 5 wniosków o udzielenie zezwolenia na urządzanie tej działalności za pośrednictwem sieci Internet).
Na dzień 1 stycznia roku 2019 obowiązywało 14 zezwoleń na urządzanie zakładów wzajemnych za pośrednictwem sieci Internet. W roku 2019 minister właściwy do spraw finansów publicznych udzielił 5 zezwoleń na urządzanie zakładów wzajemnych za pośrednictwem sieci Internet, w tym 1 zezwolenie dotyczyło kontynuacji dotychczas prowadzonej działalności.

Na dzień 1 stycznia roku 2019 obowiązywało 31 zezwoleń na urządzanie zakładów wzajemnych, obejmujących łącznie 2530 punktów przyjmowania zakładów wzajemnych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. obowiązywało 30 zezwoleń na urządzanie ww. działalności, obejmujących łącznie 2423 punkty przyjmowania zakładów wzajemnych.
W odniesieniu do już funkcjonujących stacjonarnych punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, na zmniejszenie ich liczby w stosunku do roku 2018 miała wpływ rezygnacja podmiotów z prowadzenia takiej działalności w niektórych punktach przyjmowania zakładów.

Poker

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych, gra w pokera w formie turnieju gry w pokera poza kasynem gry przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry, może być urządzana na podstawie dokonania zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera, po spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawy o grach hazardowych.

W roku 2019 dyrektorzy izb administracji skarbowej przyjęli 3 696 (z tego 6 turniejów zostało odwołanych) zgłoszenia organizacji gry w pokera w formie turnieju gry w pokera poza kasynem gry od 49 podmiotów. W porównaniu do roku 2018 przyjęto o 2 932 zgłoszenia więcej, natomiast liczba podmiotów występujących o organizację turniejów gry w pokera poza kasynami gry wzrosła o 22 podmioty.

Liczba urządzeń do gier eksploatowanych w kasynach gry oraz salonach gier na automatach:

Wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych w latach 2018 – 2019 przedstawia poniższa tabela:

Z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2019, w porównaniu do roku 2018 r., nastąpił wzrost przychodów z gier hazardowych o 7 764 397 tys. zł, tj. 52,2 %, a także wzrost kwoty podatku należnego od gier o 434 659 tys. zł, tj. o 22,9 %.

Przychody z gier hazardowych wykazane przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie i ich struktura w podziale na rodzaje gier w latach 2018 ‒ 2019:

W roku 2019 w porównaniu do roku 2018, nastąpił wzrost przychodów ze wszystkich rodzajów gier hazardowych (o 52,2 %). Największy wzrost odnotowano w ramach monopolu państwa w odniesieniu do salonów gier na automatach, tj. 926,3 %. (zdecydowany przyrost liczby salonów gier na automatach w 2019 r.).

W kasynach gry odnotowano wzrost przychodów o 1 174 868 tys. zł tj. 25,2 %. W przypadku zakładów wzajemnych odnotowano wzrost przychodów o 1 643 536 tys. zł tj. o 31,7 %, natomiast w przypadku loterii audioteksowych wzrost przychodów o 10 961 tys. zł, tj. 35,3 %.

Dochody budżetu państwa z podatku od gier w roku 2019 prognozowane były w wysokości 2 080 000 tys. zł. Zrealizowano je w kwocie 2 336 574 tys. zł, co oznacza, że w stosunku do prognozy były wyższe o 256 574 tys. zł tj. o 12,3 %. W porównaniu do roku 2018 wpływy te były wyższe o 434 659 tys. zł, tj. o 22,9 %.

Podatek od gier za lata 2018 – 2019:

Kontrole urządzania gier hazardowych w roku 2019.

Ogółem w roku 2019 organy KAS przeprowadziły 989 kontroli urządzania gier hazardowych, tj. o 178 kontroli więcej niż w roku 2018. W wyniku 99 kontroli urządzania gier hazardowych z 989 wytypowanych i przeprowadzonych w roku 2019 przez organy KAS, ujawniono różnego rodzaju nieprawidłowości, co w rezultacie wskazuje, że skuteczność tego rodzaju kontroli wyniosła 10 %. Większa liczba kontroli związana była z pojawiającymi się sygnałami o występowaniu nieprawidłowości m.in. w zakresie zakładów wzajemnych, co skutkowało zintensyfikowaniem działań kontrolnych w sektorze o potencjalnym ryzyku naruszenia przepisów, jak również urządzaniem gier na automatach w salonach gier na automatach, w związku z sukcesywnym otwieraniem nowych ośrodków gier (na koniec 2018 r. funkcjonowało ponad 20 salonów gier, natomiast na koniec 2019 r. ponad 200 salonów gier).

Liczba przeprowadzonych przez organy KAS kontroli urządzania poszczególnych rodzajów gier w obszarach legalnego rynku gier hazardowych:

Salony gier na automatach do gier:

W roku 2019 przeprowadzono 67 kontroli w salonach gier na automatach.
W wyniku 2 kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły m.in.:
– niewłaściwego prowadzenia księgi eksploatacji automatu do gier, w tym braku wpisów dotyczących awarii automatu powodującej wyłączenie go z eksploatacji,
– niedopełnienia obowiązku zgłoszenia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego awarii automatu powodującej wycofanie automatu z eksploatacji.

Zakłady wzajemne – punkty przyjmowania zakładów wzajemnych

Na koniec roku 2019 funkcjonowały 2.423 punkty przyjmowania zakładów wzajemnych. W wyniku 479 kontroli przeprowadzonych przez organy KAS, nieprawidłowości ujawniono w 46 przypadkach. Nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
– braku informacji o zakazie uczestnictwa w grze osób poniżej 18 roku życia,
– braku poświadczonej ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2.280 zł,
– braku wydzielonego miejsca przyjmowania zakładów, w tym ograniczenia dostępu osób poniżej 18 roku życia,
– niedozwolonej reklamy i promocji zakładów wzajemnych,
– urządzania zakładów wzajemnych w punkcie zlokalizowanym w miejscu niespełniającym wymogów ustawy o grach hazardowych,
– przyjmowania zakładów wzajemnych wbrew zasadom i warunkom określonym w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu,
– braku w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych aktualnego regulaminu,
– nierzetelnego prowadzenia ewidencji wygranych, w tym m.in. braku wpisu do ewidencji anulowanego zaświadczenia o wygranej,
– błędnego anulowania zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
– nieprawidłowego nadzoru nad punktami przyjmowania zakładów wzajemnych (brak pracownika na stanowisku pracy),
– wysokości określonego w regulaminie kapitału zabezpieczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych,
– braku powiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego o zmianach dotyczących godzin otwarcia i zamknięcia punktu przyjmowania zakładów wzajemnych,
– braku zgód krajowych organizatorów współzawodnictwa sportowego,
– braku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych powyżej 2.280 zł,
– powierzenia innemu podmiotowi wykonywania, z naruszeniem przepisów ustawy o grach hazardowych, czynności związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych.

Kontrole w obszarze nielegalnego rynku gier hazardowych w stosunku do podmiotów urządzających i prowadzących gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia.

W roku 2019 organy KAS prowadziły intensywne kontrole rynku w zakresie urządzania gier na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych oraz nieuprawnionego posiadania automatów do gier hazardowych. Efektem działań było zajęcie 12.164 takich automatów.

Liczba urządzeń zatrzymanych do postępowań w sprawach karnych skarbowych:

Jednym z obszarów nielegalnego urządzania gier na automatach było urządzanie nielegalnych gier z wykorzystaniem mediów elektronicznych. W trakcie kontroli miejsc, w których nielegalnie urządzane były wspomniane gry, organy KAS w roku 2019 zabezpieczyły 2.735 takich automatów. Urządzenia te, za pośrednictwem łączy sieci Internet, umożliwiały graczom rozgrywanie gier hazardowych, analogicznych jak na tradycyjnych automatach do gier w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. W przypadku gier urządzanych na tych automatach, opłata za grę dokonywana była w lokalu, w którym znajdował się automat, poprzez czytnik banknotów lub wrzutnik monet w samym urządzeniu lub u osoby obsługującej lokal. Obsługa realizowała też wypłaty nagród za wygrane na urządzeniu punkty.

Kolejnym obszarem nielegalnego urządzania gier na automatach, było urządzanie takich gier z wykorzystaniem tradycyjnych (klasycznych) automatów do gier, na których możliwa była gra o wygrane pieniężne lub rzeczowe. Wypłata wygranych realizowana była przez sam automat bądź poza urządzeniem np. przez obsługę lokalu, barmana. Ponadto urządzający i prowadzący gry hazardowe na takich urządzeniach, dla upozorowania legalności ich działania, zamieszczali na urządzeniu informacje, że urządzenie służy wyłącznie do zabawy i nie realizuje wygranych, jak również instalowane były w urządzeniach inne elementy mające pozorować legalność ich działania, np. ogranicznik czasowy, elementy zręcznościowe czy element wiedzy. W trakcie kontroli miejsc, w których nielegalnie urządzane były gry na automatach do gier, organy KAS w roku 2019 zabezpieczyły 9.429 takich automatów do gier.

Niezależnie od powyższego, w wyniku przeprowadzonych działań w roku 2019 podjęto prawie 15.000 czynności, mających na celu weryfikację miejsc, w których istniało prawdopodobieństwo ich występowania.

W roku 2019 sądy orzekły kary grzywny wobec 2124 sprawców przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych na łączną kwotę 25 138 144 zł. Organy KAS w roku 2019 prowadziły łącznie 24 postępowania karne skarbowe wobec uczestników nielegalnych gier hazardowych w sieci Internet. W 12 sprawach przedstawiono zarzuty podejrzanym o udział w nielegalnych grach hazardowych w sieci Internet. Sądy wydały 2 wyroki skazujące na łączną kwotę kar grzywny 8 000 zł oraz 1 wyrok w trybie dobrowolnego poddania odpowiedzialności z karą grzywny w wysokości 30 000 zł. W porównaniu do roku 2018 gdzie prowadzono 8 postępowań karnych skarbowych w przedmiotowym zakresie nastąpił wzrost o 200 % liczby prowadzonych postępowań.

Organy KAS w roku 2019 kontynuowały działania skierowane na zwalczanie przestępstw skarbowych polegających na nielegalnym urządzaniu gier na automatach. Funkcjonariusze KAS, w trakcie prowadzonych kontroli i czynności procesowych związanych z nielegalnym urządzaniem gier na automatach, nadal napotykali na różnego rodzaju przeszkody, celowo stawiane przez organizatorów procederu, których celem było utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie przeprowadzenia tych działań. W roku 2019 zjawisko to nasiliło się i często miało charakter wieloetapowy. Obok barier związanych z samym wejściem do wnętrza lokalu, utrudniano także przeprowadzenie czynności eksperymentu odtworzenia gry na automacie poprzez jego dezaktywację:

– wyłączano dopływ prądu w całym automacie za pośrednictwem zamontowanych przekaźników sterowanych radiowo,
– instalowano w automatach wyłączniki (działające zdalnie) poszczególnych podzespołów: monitora, akceptora banknotów, przycisków automatu;
– blokowano automaty z wykorzystaniem telefonii komórkowej lub sygnału połączenia internetowego,
– generowano błędy systemu automatu za pomocą pilota wykorzystującego komunikację radiową lub przez sieć Internet.
– automaty były stale zablokowane i odblokowywane immobiliserem tylko na czas gry przez przyłożenie go do ukrytego miejsca obudowy automatu.

W roku 2019 obserwowano, iż z przestrzeni publicznej znikały oznaczenia lokali kojarzone dotychczas z hazardem, zaś działalność w głównej mierze organizowana była w lokalach, w których nie prowadzono legalnej działalności gastronomicznej, handlowej lub usługowej. Rynek gier na automatach stał się bardziej zakamuflowany, a lokale, w których urządzane były gry na automatach, stały się niedostępne dla przypadkowych osób. Nielegalne urządzanie gier na automatach odbywało się także w kontenerach i innych bezobsługowych miejscach, najczęściej w porze wieczornej i nocnej. Proceder prowadzony bez tzw. przykrywki, ukierunkowano na dotychczasowych klientów, tzw. „stałych bywalców”, których selektywnie wpuszczano do lokalu. Powyższe odbywało się z wykorzystaniem stałego monitoringu wejścia do lokalu i otaczającej przestrzeni lokalu oraz zdalnej blokady drzwi. Tym samym wejście funkcjonariuszy KAS do lokalu było znacząco utrudnione.

Ponadto, obserwowano kontynuację nielegalnego urządzania gier na automatach, z wykorzystaniem tzw. podzielonego procesu gier, w tym z wykorzystaniem kryptowalut, lub urządzeń sugerujących ich wykorzystanie do opłacania stawek służących do udziału w grze.

W roku 2019 podjęto ponad 15.000. czynności, mających na celu weryfikację miejsc, w których uprzednio zidentyfikowano nielegalne urządzanie gier na automatach, bądź istniało prawdopodobieństwo ich występowania. Przeprowadzono ok. 3.300 kontroli wynikowych, w których zidentyfikowano proceder. W działaniach zaangażowanych było ok. 2.500 funkcjonariuszy. W wyniku powyższego organy KAS zatrzymały 12.164 automaty, na których nielegalnie urządzane były gry hazardowe; dla porównania w roku 2018 w wyniku czynności kontrolnych organy KAS zatrzymały 10.956 sztuk automatów. W roku 2019 odnotowano w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrost liczby zatrzymanych automatów o 11%. Zgodnie z danymi przekazywanymi odnośnie do reakcji organu na informację o podejrzeniu nielegalnego prowadzenia działalności hazardowej w danym miejscu, skutecznie przeprowadzono kontrolę w ok. 45% miejsc, w których wcześniej napotkano na przeszkody skutkujące początkowo brakiem weryfikacji.

1 komentarz w “Realizacja ustawy o grach hazardowych w roku 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *