Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Finansów Publicznych

Okiem eksperta
Bartosz 18/05/2015

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2015

W dniu 13 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Na Posiedzeniu Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr 2927).

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Finansów Publicznych (nr 459) 13 maja 2015 r.

Komisja Finansów Publicznych, obradująca pod przewodnictwem poseł Krystyny Skowrońskiej (PO), przewodniczącej Komisji, rozpatrzyła:

– sprawozdanie podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr 2927).

W posiedzeniu udział wzięli: Jarosław Neneman podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wraz ze współpracownikami, Beata Jureczko doradca Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych wraz ze współpracownikami.

W posiedzeniu udział wzięli lobbyści: Paweł Purski rzecznik Stowarzyszenia Wolny Poker, Oktawia Budnik przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Branży Rozrywkowej.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Michał Nowak, Mariusz Pawełczyk, Monika Żołnierowicz-Kasprzyk – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Jacek Pędzisz, Mariusz Przerwa – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.

Przewodnicząca poseł Krystyna Skowrońska (PO):

Dzień dobry państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Stwierdzam kworum. Chcę przeprosić za niewielkie, co prawda, opóźnienie rozpoczęcia posiedzenia, które spowodowane było tym, że odbywało się posiedzenie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. Podkomisja ogłosiła przerwę w obradach, które trwały od godziny 9.30 do tej pory. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych z druku sejmowego nr 2927. Poproszę wchodzących państwa posłów o zamknięcie drzwi. Czy są uwagi państwa posłów do porządku dziennego? Nie widzę zgłoszeń. Wobec niezgłoszenia wniosków do porządku dziennego stwierdzam jego przyjęcie. W imieniu pań i panów posłów chciałabym przywitać przedstawicieli naczelnych organów administracji państwowej oraz innych urzędów i instytucji. Witam pana Jarosława Nenemana podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i osoby towarzyszące panu ministrowi. Chcę również poinformować, że takim naszym obyczajem jest, że jeżeli w posiedzeniu uczestniczą osoby wykonujące działalność lobbingową lub przedstawiciele osób wykonujących działalność lobbingową, to proszę ich o wpisywanie się na listę obecności. Taka lista obecności została mi doręczona. Informuję zatem również, że w naszym posiedzeniu uczestniczą podmioty wykonujące działalność lobbingową. Przystępujemy zatem do realizacji porządku dziennego. Komisja Finansów Publicznych w dniu 4 grudnia 2014 r. skierowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych z druku sejmowego nr 2927 do podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu. Informuję, że podkomisja zakończyła pracę w dniu 14 tycznia bieżącego roku. Podkomisja przyjęła sprawozdanie o projekcie z druku sejmowego nr 2927, które podkomisji jest dostępne na poselskich iPadach w programie secure sources. Zamieszczone zostało również w systemie informacyjnym Sejmu na stronie internetowej. Jednocześnie informuję, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. do Komisji Finansów Publicznych wpłynęło pismo pana Jarosława Nenemana podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, w sprawie tego projektu. Proponuję zatem… Treść tego pisma również została doręczona państwu posłom. Chciałabym przedstawić moją propozycję procedowania i zaproponować Komisji, aby w świetle tej informacji powyższy projekt z druku nr 2927 skierować ponownie do podkomisji stałej do spraw realizacji budżetu, w celu uwzględnienia opinii Komisji Europejskiej i ponownego przygotowania sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to stwierdzę, że przyjęliśmy taką formułę. Jeżeli państwo będą zainteresowani przeprowadzeniem dyskusji, w trakcie której pan minister objaśni uwagi, jakie zostały przekazane w tej przesłanej nam opinii z dnia 30 kwietnia 2015 r., to taką formułę dopuszczę. Wydaje się jednak, że skierowanie tego sprawozdania, ponowne jego zwrócenie w celu przygotowania dodatkowego sprawozdania, uwzględniającego właśnie te uwagi byłoby najwłaściwszym sposobem procedowania. Jeżeli są pytania w tej sprawie, to w tej chwili udzielę głosu. Jeżeli nie będzie pytań, od razu podejmiemy decyzję w sprawie skierowania sprawozdania do podkomisji. Pytań ze strony państwa posłów nie…

Poseł Zbigniew Matuszczak (SLD):

Mam pytanie, pani przewodnicząca, szanowni państwo dotyczące tych opinii, które wypłynęły z Komisji Europejskiej… Ja osobiście nie otrzymałem tych materiałów. Dlatego też prosiłbym – bo oczywiście popieram wniosek pani przewodniczącej, że należałoby skierować ten projekt ponownie do podkomisji celem przygotowania sprawozdania – o kilka zdań na temat opinii. Jeżeli pan minister przekazałby nam te informacje, to myślę, że nie zajęłoby to dużo czasu. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Krystyna Skowrońska (PO):

Uwzględniam ten wniosek. Chcę powiedzieć, że informowałam, iż ten materiał został przekazany państwu posłom drogą elektroniczną. Pan minister wyjaśni te trzy grupy powodów, czy grupy uwag, które skłaniają nas do tego, żeby ponownie skierować sprawozdanie do podkomisji. Bardzo proszę.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman:

Dzień dobry państwu. Szanowna pani przewodnicząca, ta zmiana ustawy, która była projektem rządowym, podlegała notyfikacji. Procedura miała zakończyć się na początku marca. Procedura standstill. Dostaliśmy pismo z Komisji Europejskiej, w którym zostały sformułowane pewne uwagi dotyczące tego projektu. Generalnie projekt sformułowała Komisja Europejska oraz indywidualnie Malta. Powiem tak: uwagi Malty są nieco mniejszego kalibru, uwagi Komisji były istotnego kalibru, dlatego że mogłyby skutkować tym, że gdybyśmy ich nie uwzględnili, mogłaby zostać wszczęta procedura przeciwko Polsce, a tego, jak wiadomo, chcielibyśmy uniknąć. Uwagi generalnie dotyczyły kontroli zmian w strukturze kapitału zakładowego. W naszych przepisach zakładamy kontrolę ex ante (przed dokonaniem zmian). Komisja mówi, że to jest za dużo – takiej kontroli można dokonywać ex post. I my zgadzamy się z tym. Kolejne zastrzeżenie dotyczyło formy prawnej, w jakiej spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą mogły prowadzić działalność w zakresie gier hazardowych, oraz obowiązku utworzenia na terytorium RP oddziału. Tutaj też po dłuższych dyskusjach i po konsultacjach z Komisją, bo to nie jest tak, że usiedliśmy i po prostu wymyśliliśmy, tylko pan dyrektor pojechał na rozmowy, ustaliliśmy stanowisko, które będzie zadowalało Komisję. Komisja wskazała również na pewne ograniczenia czy też zgłosiła uwagi dotyczące uzasadnienia, ale trzeba pamiętać, że to uzasadnienie było pisane na krajowe podwórko, a nie na unijne. Ustaliliśmy to. W dniu 5 marca Rada Ministrów przyjęła odpowiedź dla Komisji Europejskiej. Termin mijał 6 marca, więc zdążyliśmy w terminie. Ta odpowiedź była odpowiedzią kierunkową, w której zgodziliśmy się z częścią uwag, podtrzymując w części nasze zdanie, co zostało uzgodnione z Komisją, więc mamy pewność, że to nie wróci do nas. Od tego czasu pracujemy nad precyzyjnym zapisem tych ustaleń. W międzyczasie okazało się, że starając się precyzyjnie wypełnić treść listu, który wysłaliśmy do Komisji, którą uzgodniliśmy, potrzebne są zmiany w niektórych innych aspektach. Dlatego, kiedy przygotowaliśmy te zmiany, przedstawiłem projekt tych zmian Komitetowi Stałemu Rady Ministrów po to, żeby mieć pewność – to jest projekt rządowy – że Rada Ministrów podziela mój punkt widzenia na te zmiany, które musimy dokonać. Nie zostały zgłoszone żadne poważne uwagi. Drobne uwagi techniczne zostały wyjaśnione. Pracujemy teraz nad ostateczna wersją zapisu tych przepisów. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Krystyna Skowrońska (PO):

Myślę, że na tym etapie wyjaśnienia przedstawione przez pana ministra satysfakcjonują pana posła Matuszczaka. Oczekujemy, że bardziej szczegółowa dyskusja na ten temat odbędzie się w podkomisji i że wszyscy uczestnicy włączą się do tej dyskusji. Chciałabym zatem zaproponować, abyśmy skierowali ponownie powyższy projekt ustawy do podkomisji stałej w celu przygotowania sprawozdania uwzględniającego uwagi, o których mówił pan minister Neneman. Kto jest za przyjęciem tej propozycji? Może inaczej. Czy jest sprzeciw wobec tej propozycji? Nie słyszę. Jednomyślnie zatem podjęliśmy decyzję, żeby skierować ten projekt do podkomisji w celu przygotowania dodatkowego sprawozdania. Kierujemy ten projekt do podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu. Wyczerpaliśmy na tym porządek dzienny posiedzenia Komisji. Zamykam posiedzenie Komisji. Informuję, że protokół z posiedzenia z załączonym pełnym zapisem jego przebiegu będzie wyłożony do wglądu w sekretariacie Komisji w Kancelarii Sejmu. Dziękuję bardzo.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL