Notyfikacja przepisów ustawy hazardowej

notyfikacja

Jako, że wielu z naszych Czytelników w dalszym ciągu zadaje nam pytania o notyfikację przepisów ustawy o grach hazardowych postanowiłem sporządzić krótki poradnik, który może odpowie na kilka nurtujących pytań.

W grudniu 2016 opisałem Państwu jak wygląda procedura notyfikacji przepisów technicznych i na jakim etapie znajdowała się wtedy polska ustawa hazardowa (patrz: „Co z tą notyfikacją ustawy hazardowej?„).

Aby jeszcze bardziej przybliżyć temat proszę kliknąć w interesujące Państwa pytanie w celu uzyskania odpowiedzi.

[toggle header=”Co to jest notyfikacja?”]Notyfikacja – jest to akt jednostronny, polegający na oficjalnym pisemnym powiadomieniu drugiego podmiotu prawa międzynarodowego o pewnym wydarzeniu, z którym prawo to łączy określone skutki prawne. W wielu przypadkach notyfikacja jest konieczna dla wywołania określonego skutku prawnego (np. statuty wielu organizacji przewidują obowiązkową notyfikację przy wystąpieniu z organizacji; prawo wojenne wymienia notyfikację jako warunek legalności blokady wojennej). Notyfikacja może mieć charakter fakultatywny. W drodze notyfikacji fakultatywnej państwa zmierzają do wyjaśnienia stosunku prawnego, który inaczej – bez wysłania odpowiedniej noty – mógłby budzić wątpliwości (np. notyfikowanie neutralności w konflikcie zbrojnym między innymi państwami, notyfikacje dotyczące utworzenia nowego państwa lub zmiany rządu).[/toggle] [toggle header=”Czym jest procedura 2015/1535?”]Dyrektywa (UE) 2015/1535 ustanawia procedurę, która zobowiązuje państwa członkowskie do zgłaszania Komisji Europejskiej wszystkich projektów przepisów technicznych dotyczących produktów oraz usług społeczeństwa informacyjnego, zanim przepisy te zostaną przyjęte w prawie krajowym. Zastępuje ona dyrektywę 98/34/WE bez wprowadzania żadnych istotnych zmian (ujednolicenie).[/toggle] [toggle header=”Do jakich usług ma zastosowanie dyrektywa (EU) 2015/1535?”]Dyrektywę (EU) 2015/1535 stosuje się wyłącznie w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego. Usługa społeczeństwa informacyjnego jest to usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług.[/toggle] [toggle header=”Czym jest przepis techniczny?”]Termin „przepisy techniczne” obejmuje z jednej strony ustanowione przez państwa członkowskie specyfikacje techniczne i inne wymagania lub zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego, których przestrzeganie jest obowiązkowe, w przypadku wprowadzenia produktów do obrotu lub ich stosowania, świadczenia usługi lub ustanowienia operatora usług, a z drugiej strony przepisy wykonawcze i administracyjne zakazujące produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu lub stosowania produktu lub zakazujące świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług.[/toggle] [toggle header=”Kiedy przepisy techniczne powinny być zgłaszane Komisji Europejskiej?”]Przepisy techniczne powinny być zgłaszane Komisji Europejskiej na etapie projektu, czyli przed ich przyjęciem.[/toggle] [toggle header=”Czym jest okres zawieszenia (standstill)?”]Okres zawieszenia to okres, w którym zgłoszony projekt przepisu technicznego nie może zostać przyjęty przez dane państwo członkowskie. Notyfikacja projektu przepisu technicznego powoduje otwarcie trzymiesięcznego okresu zawieszenia, który może być przedłużony w zależności od rodzaju reakcji ze strony Komisji lub innego państwa członkowskiego.[/toggle] [toggle header=”Jaki jest cel okresu zawieszenia?”]W ciągu trzech miesięcy okresu zawieszenia Komisja i inne państwa członkowskie badają zgłoszony projekt przepisów technicznych w celu stwierdzenia jego zgodności z prawem UE i zasadami swobodnego przepływu towarów i usług. Wydłużony okres zawieszenia pozwala na dialog ze zgłaszającym państwem członkowskim lub uniemożliwia mu przyjęcie projektu przepisów.[/toggle] [toggle header=”W jakim przypadku państwo członkowskie musi ponownie notyfikować projekt przepisów technicznych?”]Państwa członkowskie zgłaszają projekt ponownie, jeżeli dokonają w tekście istotnych zmian, które wpływają na zakres jego zastosowania, skracają wyjściowo przewidziany harmonogram wdrożenia, dodają więcej specyfikacji lub wymagań lub zaostrzają wspomniane wymagania.[/toggle] [toggle header=”W jakich przypadkach Komisja Europejska i państwa członkowskie zgłaszają uwagi?”]Uwagi są przesyłane, gdy notyfikowany tekst projektu, choć zgodny z prawem UE, budzi wątpliwości interpretacyjne lub wymaga szczegółowych ustaleń dotyczących jego realizacji. Komisja i państwa członkowskie mogą też przedstawić ogólną ocenę tego środka z uwzględnieniem ogólnych zasad prawa i polityki UE.[/toggle] [toggle header=”Jakie są skutki uwag?”]Zgłoszenie uwag nie skutkuje przedłużeniem okresu zawieszenia. W związku z tym zainteresowane państwo członkowskie może przyjąć notyfikowany środek po upływie trzymiesięcznego okresu zawieszenia. Powiadamiające państwo członkowskie nie ma formalnego obowiązku udzielenia odpowiedzi na otrzymane komentarze. Niemniej powinno uwzględnić uwagi tak dalece, jak to możliwe w kolejnych pracach nad projektami przepisów technicznych. W przypadku polskiej ustawy o grach hazardowych uwagi zgłosiła Komisja Europejska.[/toggle] [toggle header=”W jakich przypadkach Komisja i państwa członkowskie wydają szczegółową opinię?”]Szczegółowa opinia jest wysyłana, gdy uznaje się, że projekt przepisu technicznego może stanowić przeszkodę dla swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych w usługach na rynku wewnętrznym. Opinia ta ma na celu uzyskanie zmiany proponowanego środka w celu usunięcia u źródła wszelkich wynikających barier dla takich swobód. Opinię szczegółową do polskiej ustawy o grach hazardowych wydała Malta.[/toggle] [toggle header=”Jakie są skutki szczegółowej opinii?”]Zainteresowane państwo członkowskie powinno uwzględnić szczegółową opinię i udzielić odpowiedzi wyjaśniając działania, które zamierza podjąć w celu zastosowania się do niej (uchylenie tekstu projektu, uzasadnienie dla jego utrzymania lub zmiana niektórych przepisów w celu zapewnienia ich zgodności z prawem unijnym).[/toggle] [toggle header=”Czy państwo członkowskie jest zobowiązane do odpowiedzi w ciągu przedłużonego okresu zawieszenia?”]Dyrektywa nie określa dopuszczalnego czasu na odpowiedź dla państwa członkowskiego, którego dotyczy szczegółowa opinia. W celu zwiększenia skuteczności pożądane jest jednak, by odpowiedź nastąpiła tak szybko jak to możliwe, najlepiej w trakcie okresu zawieszenia sześciu lub czterech miesięcy.[/toggle] [toggle header=”Jak długo może trwać dialog z powiadamiającym państwem członkowskim?”]Dialog może trwać tak długo, aż zgłoszony projekt przepisu technicznego zostanie przyjęty.[/toggle] [toggle header=”Kiedy Komisja Europejska może zablokować projekt przepisów technicznych?”]Komisja może zablokować projekt przepisów technicznych, jeżeli ogłosi zamiar przedstawienia projektu aktu unijnego (dyrektywy, rozporządzenia lub decyzji) lub stwierdzi, że projekt ustawy dotyczy sprawy objętej wnioskiem dotyczącym aktu unijnego, przedstawionym Radzie. Jeżeli projekt przepisów technicznych zawiera zasady dotyczące usług, Komisja może zablokować taki projekt legislacyjny tylko wtedy, gdy ogłosi, że projekt dotyczy sprawy objętej wnioskiem dotyczącym aktu unijnego, przedstawionego Radzie.[/toggle] [toggle header=”Jakie są konsekwencje nienotyfikowania przepisów technicznych przed ich wprowadzeniem?”]Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, krajowe przepisy techniczne, które nie zostały zgłoszone, mimo że powinny, mogą zostać uznane przez sądy krajowe za niemające zastosowania do osób fizycznych.[/toggle] [toggle header=”Kiedy kończy się procedura notyfikacji?”]Procedura notyfikacji kończy się przyjęciem przepisów technicznych i powiadomieniem o tym Komisji.[/toggle]

TU PRZECZYTASZ DYREKTYWĘ (UE) 2015/1535

Jeśli Komisja Europejska uzna, że ostateczny tekst wprowadzonej ustawy nie zawiera ustaleń dokonanych podczas konsultacji może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja Europejska w dniu 20.11.2013 wydała Polsce wezwanie do usunięcia uchybienia i do zapewnienia zgodności swoich krajowych ram regulacyjnych dotyczących usług hazardowych z podstawowymi swobodami zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Do dnia dzisiejszego nie została przez Komisję Europejską podjęta decyzja o zakończeniu tego postępowania.

Jednocześnie trzeba dodać, że w dniu 25.02.2016 została podjęta decyzja o zakończeniu innego postępowania w sprawie naruszenia przez polską ustawę o grach hazardowych przepisów wspólnotowych i nastąpiło zamknięcie sprawy.

 1. Myślałem, że artykuł jest dosyć jasny, ale dla porządku: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych z dnia 15 grudnia 2016 roku ZOSTAŁA NOTYFIKOWANA Komisji Europejskiej w dniu 29 lipca 2016 r.!

   1. Decyzji nie podejmuje się na stronie… Procedura notyfikacji kończy się przyjęciem przepisów technicznych i powiadomieniem o tym Komisji. Przepisy zostały przyjęte, Komisja Europejska powiadomiona…

     1. Tak, jest dostępne w Komisji, gdyż to ona została powiadomiona. Ostateczny kształt wprowadzanych przepisów został przesłany Komisji Europejskiej. Nazywa się to powiadomieniem.

 2. proste pytanie
  czy mimo braku notyfikacji ustawa bedzie obowiazywac prawnie.?
  i nie chodzi mi o zielonych ludkow ktorzy i tak beda wszystko zawijac.
  tylko o to jak beda sie zapatrywać na to sady.

 3. Czy lata w datach sa prawidłowe? Czy w związku z tym, że nie została podjęta decyzja o zakończeniu postępowania w sprawie notyfikacji ustawa nie powinna być stosowana?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *