Nie warto odbierać zwracanych automatów do gier

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (6 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Rozmiar czcionki:
Print Friendly, PDF & Email

1 kwietnia 2017 r. Państwo Polskie okradło wielu przedsiębiorców z ich prywatnej własności. Chodzi oczywiście o właścicieli automatów do gier.

Poseł Bartosz Józwiak otrzymał odpowiedź na swoją interpelację, w której poruszył kwestię zapisu art. 15j ust. 1 ustawy o grach hazardowych zakazującego posiadania automatów do gier (czytaj: „Absurd ustawy hazardowej. Poseł Bartosz Józwiak pyta”).

Poseł Józwiak zauważył, że zapis artykułu powoduje sytuacje, w których przedsiębiorca zgłaszając się do magazynu urzędu celnego po swoją własność, której zwrot został zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym lub postanowieniem prokuratorskim może być narażony na konsekwencje prawne w związku z brzmieniem obowiązującego od 1 kwietnia art. 15j ust. 1 u.o.g.h.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Wiesław Janczyk potwierdza, że pomimo wezwania do odebrania własności przedsiębiorca, który nie będzie ujęty w katalogu podmiotów uprawnionych do posiadania automatów do gier musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Tym oto sposobem Państwo Polskie okradło właścicieli dziesiątek tysięcy automatów do gier (do czerwca 2017 roku zatrzymano ponad 81 tys. automatów – czytaj: „Szacunkowa kwota kar pieniężnych wynosi 28,8 mln złotych”) gdyż bez względu na orzeczenia sądowe urządzenia odebrać nie można, nie narażając się na sankcje administracyjne.

Co się zatem stanie z tą ogromną liczbą automatów, które zalegają w magazynach depozytowych?

Automaty do gier zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową są przedmiotami zabezpieczonymi w ramach postępowań przygotowawczych, prowadzonych w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Dlatego sposób postępowania z nimi regulują przepisy ustawy Kodeks karny skarbowy.

W przypadku automatów do gier, wobec których jest orzekany przepadek na rzecz Skarbu Państwa, możliwe są dwa rodzaje decyzji. Sąd orzekając przepadek automatu do gier może zarządzić jednocześnie jego zniszczenie i wykonanie takiego orzeczenia nastąpi zgodnie z przepisami prawa karnego wykonawczego. Zarządzenie zniszczenia automatów do gier następuje w sytuacji gdy sprzedaż jest niemożliwa, znacznie utrudniona lub nieuzasadniona lub gdy nie odpowiadają one warunkom dopuszczenia do obrotu w kraju. Warto mieć przy tym na uwadze, że zgodnie z ogólnymi regułami prawa karnego każda sprawa rozpatrywana jest indywidualne, w zależności od konkretnych okoliczności i właściwości danego automatu do gier.

Możliwa jest też sytuacja, gdy sąd orzeknie jedynie przepadek automatu do gier i wykonanie tego przepadku zostanie dokonane zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W ramach tej drugiej ewentualności możliwa jest sprzedaż przez organ postępowania wykonawczego automatów do gier, jednakże wyłącznie na rzecz podmiotów, które uzyskały koncesje albo zezwolenie na urządzanie gier.

Marian Banaś, Szef Krajowej Administracji Skarbowej

 

 

Automaty w przypadku których zostanie orzeczony przepadek na rzecz Skarbu Państwa będą mogły zostać sprzedane podmiotom które uzyskały koncesje lub zezwolenie na urządzanie gier (lub przejdą na własność monopolisty państwowego) natomiast automaty nieodebrane przejdą na własność Skarbu Państwa po trzech latach.

Mamy więc sytuację, w której każdy z ponad 81 tys. zatrzymanych automatów do gier znajdujących się w magazynach celnych wcześniej czy później przejdzie na własność Państwa bez względu na to czy został zajęty bezprawnie czy zgodnie z przepisami. Ja takie sytuacje nazywam kradzieżą w biały dzień.

W Ministerstwie Finansów nie są obecnie prowadzone prace legislacyjne w zakresie zmian w ustawie o grach hazardowych.

i15024-eplay

Otagowano jako

6 Komentarzy

 1. max597 Odpowiedz

  Ja nie chce automatów ale chciałbym pieniądze, na jakie wycenili moje automaty celnicy w trakcie zatrzymania , a mianowicie 12 tyś, za sztukę. Jest to możliwe? Skoro po uniewinnieniu z art 107 kks dowody rzeczowe powinny być zwrócone, a w obecnej sytuacji prawnej jest to niemożliwe osobie bez zezwolenia powinno się zgodnie z wyceną oddać pieniądze, które w naszym kraju chyba nie są zakazane? Co Wy na to? Redakcja ma pomysł?

  1. capturetocapture82 Odpowiedz

   Legitymację czynną do wystąpienia z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa nie posiada właściciel lokalu, który został uniewinniony i który nie miał żadnego tytułu prawnego do zatrzymanego w jego lokalu w toku kontroli urządzenia. Takie powództwo zostałoby oddalone. Tytuł prawny ma podmiot, który ma prawo właścicielskie lub jest posiadaczem zależnym i wykaże dodatkowo dalsze źródło swojej legitymacji do wytoczenia takiego powództwa. Na gruncie przedstawionego zagadnienia rozważyć można trzy podstawy prawne. Pierwsza wynikająca z art. 417 § 1 k.c. „Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa”. Jednak przepis art. 421 k.c. stanowi, że „Przepisów art. 417, art. 4171 i art. 4172 nie stosuje się, jeżeli odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej jest uregulowana w przepisach szczególnych”. Odesłanie znajduje się w art. 119 k.k.s. § 1. k.k.s. „Interwenient roszczący sobie prawo do przedmiotów podlegających przepadkowi może dochodzić swych roszczeń w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. § 2. W razie prawomocnego orzeczenia przepadku przedmiotów, co do których podmiot określony w § 1 nie zgłosił interwencji we właściwym czasie z przyczyn od siebie niezależnych, odpowiedzialność Skarbu Państwa ocenia się według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”. Tutaj chodzi jednak o sytuację, w które dany organy władzy publicznej orzekł przepadek. Literalne brzmienie przepisu stanowi wyłącznie o przepadku. Przepis nie przewiduje sytuacji gdy prawomocny wyrok orzekający zwrot nie może zostać faktycznie wyegzekwowany wskutek zmiany przepisów. Wydaje mi się, że w takim przypadku roszczenie można by oprzeć na podstawie prawnej z art. 405 k.c. Zgodnie z tym przepisem „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej
   osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe,
   do zwrotu jej wartości”. Skoro ustawodawca w art. 119 § 2 k.k.s.. sam odsyła do tego przepisu, to poniekąd wskazuje podstawę prawną w oparciu o które można konstruować swoje żądanie. Dotyczy to opisanej sytuacji, w której zmiana przepisu uniemożliwia zwrot i w zasadzie faktyczne przejęcie zabezpieczonych do sprawy dowodów rzeczowych, które w wyniku wyroku uniewinniającego powinny zostać zwrócone. Aby w ogóle mówić o roszczeniu z art. 405 k.c. muszą istnieć 4 przesłanki a) brak podstawy prawnej, b) podmiot wzbogacony (państwo), c) podmiot zubożony, d) związek przyczynowy między zdarzeniem, a szkodą. Praktyczny problem może powstać w pkt. a. Skarb Państwa będzie się bronił tym, że istnieje podstawa prawna przepadku przedmiotów lub braku możności ich zwrotu, gdyż w dniu 15.04.2017 r. wprowadzony został zakaz posiadania automatów, co uwydatnia art. 29 pkt. 4 k.k.s. Wobec czego jeśli podmiot nie spełnia przesłanek z art. 15j ugh nie może ich odzyskać. Jednak uważam, że tutaj miarodajne w zakresie oceny, czy działanie państwa było dokonane
   w oparciu o podstawę prawną lub jej brak powinna być data wyrządzenia szkody, czyli faktycznego zatrzymania urządzenia (jednak jest to dyskusyjne). W poprzednio obowiązującej ustawie nie było zakazu posiadania urządzeń, jak również jego przepadku w razie uniewinnienia od zarzucanego oskarżonemu czynu.

 2. Kondzio Odpowiedz

  Ściema wystarczy przyjechać na dwa auta do jednego komputery i hopery do drugiego sama obudowa i odjazd chyba nie taki problem wypiać kompa z maszyny

 3. Yamazaki Odpowiedz

  Dobre ……… Dobre…… szach mat……. tylko zastanawia mnie jedno. Jeżeli sąd orzeka o oddaniu automatu, to na jakiejś podstawie. Co wtedy gdy sąd orzeka, że nie był to automat hazardowy?!?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *