Interpretacja podatkowa – jak ją uzyskać i jak stosować?

podatki

Jeżeli posiadasz wątpliwości odnośnie stosowania prawa podatkowego, możesz wystąpić do Organu o wydanie interpretacji podatkowej, która pomoże Ci zastosować przepisy prawa podatkowego w Twojej konkretnej sytuacji.

Interpretacja podatkowa jest oficjalną interpretacją organu skarbowego (KAS) przedstawionego przez Wnioskodawcę problemu prawa podatkowego. Interpretacje do 1 marca 2017 r. mogły być wydawane przez 5 uprawnianych do tego ustawowo organów skarbowych. Byli to dyrektorzy izb skarbowych zlokalizowanych w: Warszawie; Poznaniu; Katowicach; Bydgoszczy i Łodzi. Po zmianach w prawie oraz wejściu w życie Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej uprawniony jest tylko dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Dyrektor KIS otrzymał powyższe kompetencje jako wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Indywidualna interpretacja podatkowa przedstawia odpowiedź organu na pytanie dotyczące skutków prawno-podatkowych sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawcy. W swoim wniosku podatnik zadaje pytanie oraz przedstawia swoje stanowisko w zakresie rozumienia i stosowania przepisów prawa podatkowego w jego sytuacji, a organ podatkowy w terminie do 3 miesięcy stwierdza, czy stanowisko zaprezentowane we wniosku jest prawidłowe, czy też nie.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może zostać złożony przez każdy podmiot prawa, zarówno przez osobę fizyczną (prowadząca i nieprowadząca działalności gospodarczą) tak osobę prawną (spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna) a także przez jednostkę organizacyjną będąca lub mogąca stać się podatnikiem (fundacja, stowarzyszenie), jeżeli posiadają oni wątpliwości związane z prawem podatkowym.

Składający wniosek nie jest zobowiązany do posiadania miejsca zamieszkania bądź siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek może zostać sporządzony przez jedną bądź kilka osób zainteresowanych rozstrzygnięciem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego, pod warunkiem że wniosek dotyczy ich wspólnej sytuacji bądź także posiadających tożsamy stan faktyczny.

Interpretacje podatkowe powinny spełniać dwie funkcje:

  • informacyjną – wskazują który przepis ma zastosowanie w przedstawionej we wniosku sytuacji, oraz dlaczego;
  • gwarancyjną – dają gwarancje, braku konsekwencji podatkowych działania podjętego lub w granicach (przy zastosowaniu) na podstawie wydanej interpretacji (pamiętajmy jednakże, że powołać się można tylko na interpretacje ogólną bądź interpretacje indywidualną wydaną w naszej konkretnej sprawie dotyczącej konkretnego problemu przedstawionego we wniosku).

Najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej można wystąpić:

  • podczas wizyty w urzędzie;
  • listownie;
  • elektronicznie;

Interpretacje za pomocą formularza online, można złożyć między innymi w zakresie przepisów dotyczących gier hazardowych;

Wnioski listowne przesyłane na adres Dyrektora KIS oraz składane osobiście wysyłać/składać na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *