Ministerstwo Finansów zmian nie szykuje

Najczęściej czytane
Marek 02/06/2014

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2014

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Rzecznika Prasowego Ministerstwa Finansów Pani Sylwii Stelmachowskiej na pytania dotyczące działań Służby Celnej w zakresie kontroli rynku automatów do gry, planów Ministerstwa a także prezentujemy oświadczenie dotyczące wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Iwo Bulski: Służba Celna prowadzi statystyki eksploatowanych maszyn oraz punktów gier na terenie Polski. Proszę o podanie stanu eksploatowanych maszyn AoNW podlegających koncesjom oraz ilości punktów gier na dzień 31 marca br.

Sylwia Stelmachowska: Na dzień 31.03.2014 r. legalnie funkcjonowało na rynku gier hazardowych w kraju łącznie 5246 automatów o niskich wygranych w 2638 punktach gier.

Iwo Bulski: W ostatnich czasach nasiliła się działalność gospodarcza, polegająca na instalowaniu automatów do gier nie objętych koncesjami. Dzieje się to zarówno w barach i samodzielnych punktach, w których są tworzone salony gier. W związku z tym faktem jakie są czynione działania SC w stosunku do firm instalujących takie automaty?

Sylwia Stelmachowska: Do zadań Służby Celnej należy rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych w zakresie nielegalnego urządzania gier hazardowych oraz ściganie ich sprawców a działalność kontrolna Służby Celnej jest wykonywana na podstawie analizy ryzyka. W 2013 r. oraz I kwartale tego roku Służba Celna prowadziła intensywne kontrole rynku w zakresie urządzania gier na automatach bez wymaganego zezwolenia. W 2013 r. zajęto łącznie 5946 nielegalnie działających automatów, natomiast w I kwartale 2014 r. zajęto 1900 sztuk. Zmniejszająca się, w wyniku wygaszania zezwoleń, ilość użytkowanych legalnie automatów do gier o niskich wygranych (ostatnie zezwolenie wygaśnie 18 grudnia 2015 r.) powoduje, że w wielu przypadkach urządzenia te po niewielkich przeróbkach powracają na rynek jako automaty do gier wykorzystywane w grach urządzanych nielegalne. W miejscach, w których dotychczas funkcjonowały punkty gier na automatach o niskich wygranych, urządzane są nielegalne gry na automatach. Urządzenia te są zatrzymywane przez Służbę Celną, a osoby, które uczyniły sobie z tego procederu źródło utrzymania są ścigane. Służba Celna będzie jak dotychczas, eliminować to zagrożenie, w tym poprzez kontynuację zintensyfikowanych działań kontrolnych. Ponadto Służba Celna współpracuje z prokuratorami apelacyjnymi/okręgowymi celem właściwego procedowania i ujednolicenia praktyki prowadzenia postępowań karnych w sprawach zorganizowanej przestępczości (art. 258 kk), obejmujących organizowanie nielegalnych gier hazardowych.

Iwo Bulski: Redakcja E-PLAY jest w posiadaniu kopii znacznej ilości wyroków wydawanych przez sądy powszechne i administracyjne podważających legalność działania Ustawy Hazardowej. Stwarza to przeświadczenie dla przedsiębiorców do działania w sferze tzw. „wolności gospodarczej”. Jak w związku z taką interpretacją Służba Celna jest w stanie opanować zalew rynku automatami nie objętymi koncesją?

Sylwia Stelmachowska: Ustawa o grach hazardowych przeszła proces legislacyjny i 19 listopada 2009 r. została przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej a obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.  Z orzecznictwa sądowego wynika, że organy władzy wykonawczej nie mogą odmawiać stosowania przepisów obowiązującego prawa. Ustawa o grach hazardowych jest obowiązującym aktem prawnym. W związku z powyższym brak jest podstaw do twierdzenia, że ustawa nie obowiązuje i w tej sferze działalności istnieje swoboda gospodarcza.

Iwo Bulski: Czy SC jest w stanie ocenić szacunkowo ilość automatów niekoncesjonowanych będących w eksploatacji na rynku polskim?

Sylwia Stelmachowska: Istnienie szarej strefy w sektorze rynku gier hazardowych związane jest z realizowaną zasadą organizacji tego rynku w Polsce, tzn. zasadą jego reglamentacji. Urządzanie gier hazardowych bez koncesji/zezwoleń, przynosi duże zyski. Prowadzący takie gry nie ponosi bowiem kosztów związanych z opłatami za koncesje/zezwolenie, nie składa zabezpieczenia finansowego, nie odprowadza podatku od gier, dochodowego. Znajomość przez Służbę Celną miejsc nielegalnie urządzanych gier, szybkość reakcji i intensywność podejmowanych działań kontrolnych powoduje, że szara strefa w tym obszarze jest zmniejszana na bieżąco. Statystyka ujawnień nielegalnie działających automatów z lat ubiegłych obrazuje poziom nielegalnego rynku automatów. W latach 2008 – 2013 zajęcia łącznie 17.059 urządzeń, na których urządzano w sposób nielegalny gry hazardowe na automatach, w tym w 2008 r. – 564 szt., w 2009 r. – 1.748 szt., w 2010 r. – 2.293 szt., w 2011 r. – 3.229 szt., w 2012 r. – 3.281 szt. i w 2013 r. – 5.946 szt.

Iwo Bulski: Czy są przygotowywane nowe projekty legislacyjne rynku hazardu w Polsce, dotyczące automatów do gry? Jeśli takie projekty są w przygotowaniu, czy jest wypracowany model gospodarczy wzorowany na jakimkolwiek z krajów Unii czy też jest to projekt autorski Ministerstwa Finansów. Czy prace legislacyjne są konsultowane z międzynarodowymi organizacjami (Euromat) oraz z IGPiOUR w Polsce?

Sylwia Stelmachowska: Aktualnie nie są przygotowywane nowe projekty zmiany przepisów ustawy o grach hazardowych w zakresie dotyczącym automatów do gry.

Stanowisko Ministerstwa Finansów do wyroku TSUE z 19.07.2012:

„Odnośnie zagadnienia wpływu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 19.07.2012 r. w sprawach połączonych C-213/11, C-214/11,C-217/11 Fortuna Sp. z o.o. i inni, a tym samym do zarzutu braku notyfikacji ustawy o grach hazardowych należy wskazać, iż Trybunał Sprawiedliwości w ww. sprawie stwierdził, że art. 1 pkt 11 Dyrektywy 98/34 należy interpretować w ten sposób, że przepisy krajowe tego rodzaju, jak przepisy ustawy o grach hazardowych, które mogą powodować ograniczenie, a nawet stopniowe uniemożliwienie prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych poza kasynami i salonami gry, stanowią potencjalnie „przepisy techniczne” w rozumieniu tego przepisu, w związku z czym ich projekt powinien zostać przekazany Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy wskazanej dyrektywy w przypadku ustalenia, iż przepisy te wprowadzają warunki mogące mieć istotny wpływ na właściwości lub sprzedaż produktów. Dokonanie tego ustalenia należy do sądu krajowego. Zatem podkreślenia wymaga, iż TSUE w sprawie C-213/11, C-214/11, C-217/11 Fortuna Sp. z o.o. i inni nie przesądził, czy przepisy będące przedmiotem pytań prejudycjalnych (m.in. art. 129 ust. 2 i art. 138) stanowią przepisy techniczne, pozostawiając do rozstrzygnięcia te kwestię sądom krajowym. Prowadzony w 2013 r. monitoring w sprawach o przestępstwa skarbowe penalizowane w art. 107 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy wskazuje, że sądy rejonowe wydawały zarówno wyroki skazujące, jak i uniewinniające, bądź umarzające postępowania, przy czym wyroki uniewinniające lub umarzające były uchylane przez sądy okręgowe wskutek apelacji składanych przez urzędy celne występujące w roli oskarżycieli publicznych. Należy jedynie wskazać na występowanie różnic interpretacyjnych w zakresie wpływu ww. wyroku TSUE na stosowanie przepisów ustawy o grach hazardowych w związku z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, co skutkowało rozbieżnym orzecznictwem w analogicznych sprawach rozpatrywanych przez sądy. W zakresie poruszanych kwestii szczególnie istotne jest zajęte w przedmiotowej sprawie stanowisko Sądu Najwyższego. Mając na uwadze wątpliwości co do wpływu wyroku TSUE na stosowanie przepisów ustawy o grach hazardowych dwa sądy powszechne zwróciły się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie tego zagadnienia prawnego. W dniu 28.11.2013 r. Sąd Najwyższy wydał dwa postanowienia o sygn. akt I KZP 14/13 i I KZP 15/13, w których stwierdził, że organy władzy publicznej nie mogą w sposób dowolny odmawiać stosowania prawa, zwłaszcza gdy normy prawne nakładają na nie obowiązek określonego działania. Sąd Najwyższy wskazał również, że jedyną instytucją uprawnioną do stwierdzania ważności bądź nieważności przepisów prawa krajowego jest Trybunał Konstytucyjny, zatem zakwestionowane przepisy mogą być niestosowane dopiero wtedy, gdy Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok usuwający te przepisy z porządku prawnego, stwierdzając ich niekonstytucyjność. Jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał, że do czasu podjęcia przez Trybunał Konstytucyjny stosownego rozstrzygnięcia brak jest podstaw do odmowy stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych, w tym w szczególności jej art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 1. Powyższe orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 28.11.2013 r. skutkowały zmianą linii orzecznictwa sądów w sprawach związanych z zatrzymaniem nielegalnych automatów do gier. I tak np. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Karny, w dniach 10-12 grudnia 2013 r. po rozpoznaniu zażaleń wniesionych przez właścicieli nielegalnych automatów na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Olsztynie w przedmiocie uznania za dowód rzeczowy zatrzymanych automatów do gier, wydał trzy postanowienia utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienia. W uzasadnieniach Sąd wskazał m.in., że stosownie do stanowiska wskazanego w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 28.11.2013 r., uznać trzeba, że kwestionowany przez skarżącego przepis art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych jest, wbrew stanowisku skarżącego, przepisem legalnie obowiązującym i do czasu ew. stwierdzenia niezgodności z konstytucją tej normy prawnej przez Trybunał Konstytucyjny, przepis ten musi być stosowany. Również np. Sąd Okręgowy w Elblągu, Wydział Cywilny, w wyroku wydanym w dniu 04.12.2013 r. oddalił powództwo o zaistnieniu bezprawności działania funkcjonariuszy w związku z zajęciem automatów do gier. W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy stwierdził, że w niniejszej sprawie wadliwy był pogląd Sądu Rejonowego, że ze względu na zasadę pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym i uchybienie obowiązku notyfikacji ustawy o grach hazardowych Komisji Europejskiej, nie obowiązują jakiekolwiek ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Podobna linia orzecznictwa kształtuje się również w sądach administracyjnych. Również istotne są w sprawie stanowiska organów prokuratury, w szczególności stanowisko Prokuratora Generalnego, który w oparciu o ww. stanowisko Sądu Najwyższego postanowieniem nr PG II Dsa 10/14 z dnia 30.01.2014 r., uchylił jako dotknięte poważną wadą, prawomocne postanowienie Prokuratora Rejonowego w Zabrzu z dnia 05.06.2013 r. o umorzeniu dochodzenia przeciwko podejrzanym o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 kks.”

19 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Manolo

21:07
02/06/2014

Droga Służbo Celna stanowisko Prokuratora Generalnego jest jednoznaczne te przepisy nie istnieją a stanowiska poszczególnych prokuratorów na partyjnych usługach jest nic nie warte. A jeśli chodzi o prawo krajowe i europejskie to prawo europejskie po przystąpieniu do uni jest ponad prawem krajowym. Natomiast NSA wydał dwa wyroki o czym szanowna pań nie wspomina. Proszę podać ile spraw wygrała służba celna a ile podmioty gospodarcze, jak się mają do rzeczy dwie sprawy które pań przytacza do masy spraw przez was przegranych. Proszę nie zaklinać rzeczywistość tyle stworzyć prawo które będzie obowiązywać, bo i my i wy wiemy że to farsa.

MiXer

20:01
06/06/2014

To jest Białoruś a nie Polska. Kapica by się świetnie sprawdził w SB. Co tam prawo europejskie, to on najlepiej wie co ma robić bo obiecał komuś 40-stomilionowy rynek i pewnie zainkasował już za to kasę. Bydlaki polityczne. Do polityki powinno się iść z pieniędzmi a nie po pieniądze panie KAPICA. Do puki to się nie zmieni będzie tak jak jest. Czyli SYF.

G-SHOCK

07:56
06/06/2014

Szykują się do kolejnego uderzenia wiec my też się przygotujemy!

Mistral

20:04
05/06/2014

Zajmujecie się jakimiś bzdetami a tymczasem Policja oraz Straż miejska chodzi po punktach , spisuje , robią zdjęcia przygotowują materiał do nakazów prokuratorskich dla zielonych więc szykuje się spora akcja zamiecione zostanie masa sprzętu!

Manolo

23:48
04/06/2014

Panowie nie komentujcie postów tego człowieka bo żadna z jego wypowiedzi nie trzyma się kupy. Najpierw płacze że został skazany, potem pisze że może tylko MT jest ok, zachowuje się się jak obsrany a potem pisze że ma własną spółkę. Albo to prowokacja albo człowiek ma bujną fantazje. Czy tak czy tak z takiej dyskusji nie ma nic pozytywnego. Naiwny nie pisz już do mnie a jak bardzo chcesz to pisz, ja i tak na nic ci nie odpisze bo z powietrzem nie dyskutuje.

Naiwny

21:33
04/06/2014

Co może podać ci D.... jeszcze swój numer konta ? Praktycznie wszyscy inni są uniewinnieni? Na pewno ? Nikomu nic nie będę udowadniał i pokazywał bo już nie jestem jakimś matołkiem na niczyich usługach . A robię to dla tego ze teraz sam jestem sobie Panem. Mam swój sprzęt , swoją firmę , adwokata , działam i zarabiam i niu muszę już dzielić się z darmozjadami wielkimi tego świata przez właśnie których wprowadzili ustawę w 2009 r. Zarabiam dwa razy więcej , a jeśli chodzi o jakiś MT to nawet nie mam pojęcia czy to gów......... nawet istnieje. Na tym kończę te dysputy bo jak widzę nie ma sensu się wypowiadać . A moja intencja była prosta.

D...

20:30
04/06/2014

@ Naiwny - a ja sobie tak myślę, że jesteś kolego ściemniaczem i prowokatorem, który sieje zamęt, by ludzi straszyć. Nie wiem, czy jesteś z MT czy z zielonej zarazy, ale ten wyrok skazujący, o którym opowiadasz to wygląda na ściemę. Napisałem niżej, że z tej sprawy można jeszcze coś ugrać, że taki przypadek może się przydać do walki z resortem i co? I nic, cisza. Nie zapytałeś o cokolwiek, nie zainteresowałeś się tematem. Nic, zero reakcji. Czy tak zachowuje się ktoś, kto został niesłusznie skazany, szczególnie gdy praktycznie wszyszcy inny są uniewinniani? Jeśli faktycznie więc masz taki wyrok, wrzuć go gdzieś do sieci i podaj tutaj link. A jeśli nie, to pal wrotki z tej dyskusji...

96

19:20
04/06/2014

A co mają do tego klucze? Jak masz papier na serwis to mogłeś przecież naprawiać komputer czy akceptory. Jak masz papier na inkaso i prowadzisz papiery - protokół wyjęcia i wpłata na konto firmie lub wpłata potwierdzona księgowej w firmie to co mogą zrobić. Działasz wtedy w pełni legalnie na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub na własnej DG wystawiając fakturę za usługi - chyba że współpracujesz z firmą "kogucik - spier..lił i ucik" to wtedy tak się kończy. Pamiętać trzeba jedno - PODATKI trzeba płacić od faktur usługowych, podnajmu itp.

G-SHOCK

15:20
04/06/2014

i jaki wyrok z tego Zawiercia? A do Naiwnego złapali cię z kluczami?

Naiwny

21:10
03/06/2014

Manolo po rozum to ty długo stałeś w kolejce ale chyba zamknęli ci przed nosem okienko. Widać jak wielkim jesteś człowiekiem z tak zwanej branży. Śmieszne to i tragiczne zarazem. Nie muszę chodzić do Premiera ale za to ty napewno musisz odwiedzić pewnego lekarza . Jeśli nie zrozumiałeś tego o czym piszę to przynajmniej nie wypowiadaj się w tak prymitywny sposób. Chciałem jeszcze raz podkreślić że nie zawsze jest tak różowo jak by wszyscy chcieli. Większość spraw jest wygrywana ale są też niestety przegrane bo w naszym pięknym kraju co Sąd to inny obyczaj. Albo np. Pani Sędzia ma zły dzień lub odpowiednie wytyczne. To by było na tyle.

666

21:03
03/06/2014

To jaka to mała firma? I jeśli cię nie olali to dlaczego wyrok? Coś mi się wydaje że jesteś naganiaczem MTK a ten niby wyrok to ściema.

Manolo

19:50
03/06/2014

NAIWNY, to ja już rozumiem. Zarzucając komuś naganianie sam się tu pojawiłeś w celu naganiania na MT. Jeżeli dostałeś obronę z firmy to nie wiem na co jeszcze liczysz, bardzo dobrze ci powiedzieli a swoją drogę to aż żal patrzeć jacy ludzie się pojawili w tej branży. Proponuje napisać skargę do premiera, może ci pomoże.

Naiwny

13:53
03/06/2014

Nie zrozumieliście , firma nie olała mnie w sensie obrony przed Sądem bronili mnie ale to nic nie dało ! A teraz dopiero mnie olewają! Tłumaczenie jest proste , No cóż oni mają zrobić? Przecież wiedziałem na co się pisze. I nie jest to wcale mała firma. Taki losik Panowie. A zaraz może się okazać że tylko MT jest Ok . To będą jaja!

D...

13:37
03/06/2014

@ Naiwny - popytaj o prawników działających w "branży", bo szukają kogoś takiego jak Ty, czyli prawomocnie skazanego ze 107 kks w zw. z 6.1 i 14.1 ustawy hazardowej. Chodzi o skargę na Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (nie mylić z ETS) za skazanie bez obowiązującej podstawy prawnej. Jeśli więc faktycznie zostałeś skazany prawomocnie, możesz być bardzo pomocy. A jeśli palisz głupa i próbujesz straszyć, to sam wiesz najlepiej co... Jeśli natomiast chodzi o poglądy MF na notyfikację, to na pewno resort ma rację. Wyjaśnił im to dobitnie WSA Kraków w wyroku, który jest tutaj: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B9EB074EFF Jeszcze chyba nikt nigdy nie zmasakrował tak rzeczowo bredni kolportowanych przez zielone... Warto przeczytać :)

opppo

11:58
03/06/2014

jaka firma cie olała? Chyba jakaś kogucik?

Manolo

11:00
03/06/2014

Do Naiwny: Nie reprezentuje żadnej firmy, tylko na zimno obserwuje fakty. I o faktach pisze, jeśli zostałeś skazany to ja to rozumiem i o tym pisze że nie ma jednolitego orzecznictwa w Sądach. Nie trzeba odrazu mi ubliżać że zarabiam na tym kasę bądź reprezentuje jakąś firmę. Nigdy nikogo nie zachęcałem do współpracy z jakąkolwiek firmą jakbyś nie zauważył.

BArtłomiej Wojciechowski

09:22
03/06/2014

Szanowni Państwo Informujemy Państwa, że dnia 04-go czerwca 2014 r. o godzinie 12:30 w sali nr 6 w Sądzie Rejonowym w Zawierciu ul. Leśna 6 odbędzie się druga rozprawa z drugiej jak dotąd sprawy przeciwko MTKiosk, gdzie jakikolwiek organ zdecydował się skierować akt oskarżenia do sądu. Podczas zaplanowanej na 1.5h rozprawy przedstawiany będzie film będący zapisem eksperymentu dokonanego przez funkcjonariuszy celnych i przedstawiciele MTKiosk-u w poszczególnych fragmentach filmu tłumaczyli będą dlaczego film jest tak naprawdę potwierdzeniem stanu faktycznego przedstawionego we wnioskach do Ministra Finansów, a nie – jego zaprzeczeniem. Sprawa dla MTKiosk jest o tyle istotna, że jest to pierwszy akt oskarżenia w związku z art. 107 kks, bowiem poprzednia sprawa, którą wygraliśmy w Jaśle , a która uprawomocniła się w Sądzie Okręgowym w Krośnie była z art. 110 kks. Sprawa jest również ważna o tyle, że Urząd Celny w Częstochowie będący autorem aktu oskarżenia sporządził go bardzo rozumnie i profesjonalnie na poziomie zdecydowanie odbiegającym od na przykład poziomu rozumowania Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Prawomocne orzeczenie w tej sprawie musi być wiążące również dla sprawy prowadzonej przeciwko nam w Rzeszowie w związku z zarzucaniem nam tam czynu ciągłego z uwzględnieniem punktu ze sprawy w Zawierciu. Jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości dot. tego jak MTKiosk radzi sobie na poziomie merytorycznego rozpatrywania sprawy, to zapraszamy jako widownię na rozprawę (dostępnych jest 6 miejsc. Jeżeli sąd się zgodzi, to jeżeli zjawi się więcej osób, to część może stać). Zobaczycie Państwo jak silne są argumenty merytoryczne organów ścigania wobec znaczenia zespołu interpretacji zgromadzonych przez MTKiosk. Jeżeli Państwo wahacie się czy współpraca w ramach projektu MTKiosk kiedykolwiek doprowadzi do pociągnięcia Was do odpowiedzialności karnej to zapraszamy. W razie pytań prosimy pisać na [email protected] Bartłomiej Wojciechowski

Naiwny

09:05
03/06/2014

Do wszystkich automaciarzy w Polsce ! Nie dajcie sie omamić firmą, które tak jak Manolo twierdza ze wszystko jest cacy i wogóle pięknie. Może dla nich tak bo zarabiają kasę, żerując na waszej naiwności Panowie. Miesiąc temu ja jako serwisant a ze mną właściciel lokalu zostaliśmy skazani prawomocnym wyrokiem . Nie pomogły pisma , prawnicy , odwołania itd. Teraz mam wyrok, grzywnę do zapłacenia i jeszcze mnie straszą a mieli tak pomagać i wogóle miało być kolorowo. W dupi......mam taką pomoc . Kłamstwa , kłamstwa w imię kasy.

Real

06:40
07/06/2014

Panowie zrozumcie że kogucik generał nie odpuści bo musiałby dostać po łapkach za to co stworzył . Napisał gównianą ustawę a teraz pokazuje swoją siłę zabierając sprzęt. Tylko że Państwo nie ma z tego żadnej kasy a tylko same straty bo nie wiem czy wiecie ale są już pierwsze wyroki o odszkodowania dla firm za utracone dochody . Niestety w tej wojnie pozostaną tylko wielcy małe firemki padną zarżnięci finansowo.
E-PLAY.PL