WSA w Poznaniu na niekorzyść celników

Wczoraj opublikowana została sentencja wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Tym razem chodziło o urządzanie loterii audiotekstowych i ponownie sąd przyznał rację spółce organizującej grę. Nie mają celnicy szczęścia ostatnio do sądów.

  

I SA/Po 964/12 – Wyrok WSA w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka (spr.) Sędzia WSA Karol Pawlicki Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Świdłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2013 r. sprawy ze skargi […] sp. z o.o. sp. komandytowa w […] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w […] z dnia […] r. nr […] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzenia gry hazardowej tj. loterii audioteksowej bez wymaganego zezwolenia

I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w […] z dnia […] r. nr […];

II. stwierdza, że decyzje wymienione w punkcie pierwszym nie podlegają wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w […] na rzecz skarżącej Spółki kwotę […],- zł (słownie: […] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.