Nagroda otrzymana przez przedsiębiorcę a przychód

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) w loterii promocyjnej, której organizatorem był bank, w którym posiada firmowe konto, wygrał nagrodę rzeczową w postaci samochodu.

Regulamin loterii szczegółowo określał nazwę konkursu, organizatora, uczestników, nagrody, warunki uprawniające do udziału w konkursie oraz przystąpienia do losowania nagrody i sposób wyłonienia zwycięzców. Aby przystąpić do losowania należało uzyskać największą liczbę losów zależną od wielkości transakcji walutowych. Odbiór samochodu został potwierdzony fakturą wystawioną przez salon samochodowy i protokołem zdawczo-odbiorczym wystawionym przez bank. W jaki sposób należy opodatkować otrzymaną nagrodę?

„(…) Przychód (nagroda) uzyskany z tytułu udziału w loterii związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku takich konkursów, loterii promocyjnych oraz sprzedaży premiowych, warunkiem koniecznym udziału jest prowadzenie działalności gospodarczej.

(…) Tym samym należy wskazać, że wartość wygranej uzyskanej przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu udziału w loterii stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy… , tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolniczą działalność gospodarcza ww. nagrody, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy (…).

W konsekwencji nagroda otrzymana w akcjach promocyjnych (konkursach, loteriach promocyjnych i sprzedażach premiowych) przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorców) w związku z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagroda wydana w ramach konkursu, loterii promocyjnej czy też sprzedaży premiowej.

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanych nagród na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nagroda rzeczowa w postaci samochodu stanowi przychód z tej działalności, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 1 i art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, stosownie do wybranej przez Wnioskodawcę formy opodatkowania. (…)”.

Źródło: gazetapodatkowa.pl

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.