Nowelizacja ustawy hazardowej

Gry hazardowe
Bartosz 01/10/2013

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2013

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki pod przewodnictwem Ireneusza Rasia wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych. Przedstawiamy Państwu projekt w tekście ujednoliconym z obowiązującą ustawą wraz z uzasadnieniem (zmiany pogrubione).

Dalsze losy projektu:
14-06-2013 skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu;
14-06-2013 skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu – zgodność z prawem UE;
09-07-2013 skierowany do opinii Ministra Gospodarki (w celu przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej);
09-07-2013 skierowany do konsultacji;
09-07-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 7 regulaminu Sejmu);
02-09-2013 formularz notyfikacyjny skierowano do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w celu zatwierdzenia.

Art. 2. 1. Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to:
(…)
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji,
czy gra lub zakład posiadające cechy wymienione w ust. 1–5 są grą losową, zakładem
wzajemnym albo grą na automacie w rozumieniu ustawy.
(…)
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania w jego imieniu rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 6, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów oraz szczegółowy zakres upoważnienia, biorąc pod uwagę liczbę spraw z zakresu rozstrzygania charakteru gier.

 

Art. 9. 1.Warunkiem urządzania gier objętych monopolem państwa jest zatwierdzenie ich regulaminu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Typowanie liczb, znaków lub innych wyróżników w grach liczbowych, wpłacanie stawek i wypłacanie wygranych z tych gier przez sieć Internet odbywa się przy użyciu strony internetowej spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek tej spółki.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 15d i art. 15e stosuje się odpowiednio.
4. Wniosek o zatwierdzenie strony internetowej, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1) adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do typowania liczb, znaków lub innych wyróżników, wpłacania stawek i wypłacania wygranych w grze liczbowej;
2) projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników gry;
3) ekspertyzę dowodów udziału w grze liczbowej potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności;
4) zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry.
5. Do zmiany strony internetowej, o której mowa w ust. 2, przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,uzyskiwanie wyników gier liczbowych odbywa się poza siecią Internet raz w ciągu jednego dnia nie częściej niż 3 razy w tygodniu.

Art. 15f. 1. W celu zapewnienia ochrony grających przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet oraz spółka, o której mowa w art.5 ust. 2, w związku z czynnościami dokonywanymi przez sieć Internet ma obowiązek wdrożyć politykę odpowiedzialnej gry, obejmującą w szczególności:
1) umieszczenie na stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania gry hazardowej regulaminu gry, informacji na temat ryzyka związanego z hazardem oraz wskazanie instytucji świadczącej pomoc osobom z problemami hazardowymi w sposób umożliwiający każdemu grającemu zapoznanie się z nimi;
2) wdrożenie procedur weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników gry;
3) wprowadzenie mechanizmów umożliwiających uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronach internetowych wykorzystywanych do czynności związanych z urządzeniem gry hazardowej, w szczególności poprzez umożliwienie grającym:
a) uzyskania informacji na temat czasu poświęconego grze, wysokości typowań, wygranych i przegranych,
b) określenia dziennego, tygodniowego lub miesięcznego limitu środków, jakie mogą być przez nich wydatkowane na grę hazardową i powyżej których typowanie nie będzie możliwe,
c) czasowego zawieszenia albo likwidacji konta uczestnika gry;
4) wdrożenie procedur umożliwiających terminową wypłatę wygranych i zwrot stawek.

2. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet oraz spółka, o której mowa w art. 5 ust. 2, w związku z czynnościami dokonywanymi przez sieć Internet, ma obowiązek wdrożyć zasady odpowiedzialnej gry przed rozpoczęciem działalności w sieci Internet oraz udostępnić na stronie internetowej informację o wdrożonych zasadach polityki odpowiedzialnej gry.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, treść, wzór i sposób umieszczania na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, napisów informujących o ryzyku związanym z hazardem, mając na względzie przeciwdziałanie uzależnieniom od hazardu.

Art. 29a. 1. Zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet.
2. Zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet.
3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet na podstawie udzielonego zezwolenia oraz typowania liczb, znaków lub innych wyróżników, wpłacania stawek i wypłacania wygranych w grach liczbowych przez sieć Internet.

Art. 61. 1. Regulamin gry hazardowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, oraz regulamin turnieju gry pokera określa:
1) nazwę podmiotu urządzającego grę lub turniej;
2) szczegółowe warunki i zasady gry lub turnieju, w tym określenie wygranych, terminu oraz miejsca gry lub turnieju, a w przypadku gier liczbowych także częstotliwość uzyskiwania wyniku gry;
2a) w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet albo gier liczbowych, w których typowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, wpłacanie stawek i wypłacanie wygranych odbywa się przez sieć Internet – adres strony internetowej wykorzystywanej w tym celu i zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników gry hazardowej;

Art. 68. 1. Podmiot urządzający gry hazardowe uiszcza opłatę:
1) za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleń;
2) egzaminacyjną;
3) za wydanie świadectwa zawodowego albo uznanie za równoważne z nim świadectwa, o którym mowa w art. 25 ust. 6;
4) za zatwierdzenie strony internetowej, o którym mowa w art. 9 ust. 2.
(…)
4. Poboru opłat, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 – dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;
2) ust. 1 pkt 2 i 3 – dokonuje organ wydający świadectwo zawodowe albo organ uznający za równoważne z nim świadectwo, o którym mowa w art. 25 ust. 6;
3) ust. 1 pkt 4 – dokonuje organ zatwierdzający stronę internetową.

Art. 69. 1. Opłata za udzielenie:
1) koncesji na prowadzenie kasyna gry wynosi 32.000 % kwoty bazowej;
2) zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne wynosi 5.500 % kwoty bazowej;
3) zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wynosi 2.000% kwoty bazowej oraz dodatkowo:
a) za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych – 50% kwoty bazowej,
b) za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet – 2.000% kwoty bazowej,
c) za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych – 5.000% kwoty bazowej;
4) zezwolenia na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo fantowe wynosi 100 % kwoty bazowej, a gdy zezwolenie dotyczy gier urządzanych na obszarze jednego województwa – 50 % kwoty bazowej;
5) zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10 % wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50 % kwoty bazowej;
6) zezwolenia na urządzanie turnieju gry pokera wynosi 100 % kwoty bazowej;
7) zatwierdzenia strony internetowej, o którym mowa w art. 9 ust. 2 – 5000% kwoty bazowej.

Art. 86. 1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym.
3. Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 78,5 % wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.

Art. 88. 1. Tworzy się Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
2. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest państwowym funduszem celowym.
3. Przychodem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest 1,5 % wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.

UZASADNIENIE:
Ustawa wprowadza zmiany w ustawie o grach hazardowych, skupiając się na następujących kwestiach:
− umożliwienia wykorzystania kanału dystrybucji, jakim jest Internet, do typowania liczb, znaków lub innych wyróżników w grze liczbowej, wpłacania stawek i wypłacania wygranych w grach liczbowych,
− wprowadzenia polityki odpowiedzialnej gry w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet,
− zmian w zakresie wysokości przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
– umożliwienia wydawania rozstrzygnięć dotyczących charakteru gier przez organy podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
Art. 2 ust. 8
– Projektowana ustawa wprowadza zmianę mającą na celu usprawnienie procesu wydawania decyzji rozstrzygających charakter przedsięwzięć organizowanych lub planowanych przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne. W chwili obecnej Minister Finansów jest jedynym organem właściwym na terenie całego kraju do wydawania tego rodzaju rozstrzygnięć. Duże zainteresowanie osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w niereglamentowanym sektorze gospodarki, zainteresowanych organizowaniem różnego rodzaju loterii, wspierających ich podstawową działalność gospodarczą powoduje konieczność przedłużania postępowań administracyjnych i oczekiwanie na rozstrzygnięcie powyżej kilku miesięcy. W sytuacji, w której podmioty lub jednostki samorządu terytorialnego planują organizację np. wydarzenia sportowego, imprezy kulturalnej podczas, której będą urządzane loterie bądź też akcje promocyjne, mając na uwadze terminy do wydawania decyzji wynikające z Ordynacji podatkowej (1 miesiąca lub 2 miesięcy), podmioty te w przypadku przedłużających się postępowań, mogą narazić się na odpowiedzialność karną skarbową oraz na sankcję w postaci nałożenia kar pieniężnych (nie tylko na organizatorów ale także na uczestników przedsięwzięcia) w sytuacji w której przedsięwzięcie byłoby de facto grą hazardową urządzoną niezgodnie z ustawą o grach hazardowych. Trudno oczekiwać od podmiotów lub jednostek samorządu terytorialnego, aby organizacje imprez kulturalnych czy też sportowych planowały np. z rocznym wyprzedzeniem, przewidując, że postępowanie rozstrzygające charakter gier może być prowadzone w terminach dłuższych niż wynikające z Ordynacji podatkowej. Obecne doświadczenia w prowadzeniu tego rodzaju postępowań na poziomie Ministra Finansów przemawiają za umożliwieniem upoważnienia podległych Ministrowi organów (bądź organu) ściśle wyspecjalizowanych w ww. materii, których domeną byłyby sprawy rozstrzygania charakteru gier. Ustalenia ww. zakresie powinny być elastyczne i dostosowane do rzeczywistych potrzeb. Ponadto przemawia za tym także fakt, iż w sytuacji, w której większość wniosków podmiotów dotyczy tych rodzajów gier, na które zezwolenia wydają dyrektorzy izb celnych, aby o tym czy dana gra podlega ustawie rozstrzygał ten organ, który wydaje zezwolenia.
Art. 9
– Obecnie ustawa dopuszcza urządzanie i uczestniczenie w zakładach wzajemnych urządzanych przez sieć Internet, jeżeli odbywa się to na podstawie zezwolenia Ministra Finansów. Niniejszy projekt dopuszcza możliwość urządzania gier liczbowych przez sieć Internet, przy czym ogranicza tę działalność do umożliwienia typowania liczb, znaków lub innych wyróżników w grze liczbowej, wpłacania stawek i wypłacania wygranych. Stanowi o tym art. 9 i art. 29a ust. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Losowanie lub uzyskiwanie w inny sposób wyników w grze liczbowej odbywać się będzie poza siecią Internet w celu wyeliminowania urządzania tzw. „internetoloterii”, a tym samym wyeliminowania czynnika, który mógłby zwiększać potencjał uzależnieniowy tego rodzaju gier. Umożliwienie oferowania gier liczbowych przez sieć Internet nie spowoduje zagrożenia z punktu widzenia realizacji celu ustawy o grach hazardowych, tj. ochrony graczy przed niekorzystnymi skutkami hazardu i ukierunkowania ich aktywności na legalne gry. Projekt umożliwia zwiększenie kanałów dystrybucji gier losowych w celu ukierunkowania działalności grających na gry hazardowe o mniejszym potencjale uzależnieniowym, „odciągnięcia” ich od gier wysokouzależniających, wprowadzając równocześnie szereg ograniczeń w stosunku do urządzania gier liczbowych przez Internet. Tym samym wprowadzane zmiany zostają ograniczone do elementów koniecznych do osiągnięcia ww. celu przy równoczesnym zachowaniu kontroli nad działalnością podmiotu realizującego monopol Państwa. Należy podkreślić, że zgodnie z opinią Rzecznika Generalnego wydaną w sprawie C-186/11 „polityka ekspansji prowadzona przez posiadacza monopolu cechująca się między innymi powiększaniem oferty gier losowych oraz reklamowaniem tychże gier może być uznana za spójną, tylko jeśli (…) faktycznie istnieje problem przestępczej i oszukańczej działalności o znacznej skali związanej z hazardem, który to problem mógłby zostać rozwiązany w drodze rozszerzenia licencjonowanej i regulowanej działalności. Ponadto powiększanie oferty gier losowych i ich reklamowanie musi, po pierwsze, pozostawać współmierne i ściśle ograniczone do tego co konieczne w celu skanalizowania konsumentów w obszarach kontrolowanych gier, a po drugie, oferowanie gier losowych przez posiadacza monopolu musi podlegać ścisłej kontroli ze strony organów władzy publicznej. „Problem nielegalnych gier hazardowych w Polsce jest znaczny, o czym świadczą dane dotyczące ilości zatrzymywanych nielegalnych automatów do gier, a także oferty nielegalnych gier hazardowych w Internecie. W związku z tym przeciwwagą dla tego zjawiska powinien być kontrolowany rozwój legalnych gier z wykorzystaniem dostępnych sieci dystrybucji oraz z uwzględnieniem ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu. Należy podkreślić, że poszczególne gry na pieniądze mają różny potencjał uzależniający, przy czym najbardziej narażeni na uzależnienie są grający na automatach o tzw. niskich wygranych i gracze „kasynowi”. Gry liczbowe nie należą do gier o wysokim potencjale uzależnieniowym. Potwierdza to raport Centrum Badania Opinii Społecznej z 2012r. dotyczący oszacowania rozpowszechniania oraz identyfikacji czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych. Zgodnie z raportem poziom ryzyka uzależnienia wiąże się z rodzajem gier uprawianych przez graczy. „Prawie wszyscy niezagrożeni grali w gry liczbowe Totalizatora Sportowego, niektórzy kupowali zdrapki oraz brali udział w konkursach i loteriach SMS-owych; w innego rodzaju grach uczestniczyła znikoma liczba osób (tab. 3). W grupie graczy o niskim poziomie ryzyka uzależnienia zdecydowana większość grała w gry liczbowe TS, znaczący odsetek grających kupował zdrapki; pozostałe gry były mało popularne –odsetek grających na automatach, w Internecie, zawierających zakłady bukmacherskie jest niski, ale nie znikomy, jak w przypadku grupy „bezproblemowej”. Wśród graczy zagrożonych ryzykiem uzależnienia lub mających problem z hazardem szczególną uwagę zwraca wysoki odsetek osób grających na automatach (co trzecia) oraz relatywnie wysokie odsetki uczestniczących w innych wymienionych grach (poza kasynami)”.
Ustawa, dopuszczając możliwość oferowania gier liczbowych poprzez kanał dystrybucji, jakim jest Internet, wprowadza przy tym rozwiązania, które zbliżone są do obowiązujących obecnie w zakresie urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet. Przede wszystkim typowanie liczb, znaków lub innych wyróżników w grze liczbowej, wpłacanie stawek i wypłacanie wygranych z gier liczbowych będzie mogło się odbywać przy użyciu strony internetowej spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Z uwagi na to, że urządzanie gier liczbowych objętych monopolem Państwa nie wymaga uzyskania zezwolenia, ale tylko zatwierdzenia regulaminu gry, podmiot realizujący monopol Państwa będzie zobowiązany do złożenia odrębnego wniosku o zatwierdzenie strony internetowej. Strona internetowa, zgodnie z wprowadzonym art. 9 ust. 3 będzie musiała spełniać, podobnie jak w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet, wymogi dotyczące archiwizacji wszelkich danych wymienianych między podmiotem a uczestnikiem gry, w tym pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku gry, przeprowadzanych transakcji wynikających z tej gry oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika gry. Dodatkowo wszelkie transakcje wynikające z zakładów w grach liczbowych będą musiały być przeprowadzone wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego zgodnie z art. 15e ustawy. Dodatkowo ograniczono w art. 9 ust. 5 możliwość przyjmowania stawek w grach liczbowych przez Internet wyłącznie do przypadków obejmujących uzyskiwanie wyników gier liczbowych odbywa się poza siecią Internet raz w ciągu jednego dnia nie częściej niż 3 razy w tygodniu. Rozwiązanie to uwzględnia dotychczasową praktykę losowań w grach liczbowych, w których w większości losowania odbywają się trzy razy w tygodniu. Równocześnie eliminuje to sytuację, w której większa liczba losowań mogłaby doprowadzić do nadmiernego przyciągania grających, co stałoby w sprzeczności z celem ustawy, tj. kanalizowania zainteresowania grami hazardowym i w legalnej działalności jednakże z równoczesnym stworzeniem mechanizmów zapobiegających niekontrolowanemu wzrostowi uczestnictwa w grach hazardowych. Konsekwencją wprowadzonych rozwiązań jest także uszczegółowienie przepisów dotyczących elementów, jakie powinny być zawarte w regulaminie gry.
W art. 61 ust. 1 pkt 2 dodano wymóg umieszczenia w regulaminie gier liczbowych częstotliwości uzyskiwania wyniku gry. Natomiast w dodanym art. 61 ust. 1 pkt 2a wprowadzono obowiązek zawarcia w regulaminie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet albo gier liczbowych, w których typowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, wpłacanie stawek i wypłacanie wygranych odbywa się przez sieć Internet -adres strony internetowej wykorzystywanej w tym celu i zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników gry hazardowej. W związku z wprowadzeniem instytucji zatwierdzenia strony internetowej dla gier liczbowych w art. 68 i art. 69 ustawy wprowadzono zmiany dotyczące opłaty pobieranej za zatwierdzenie takiej strony. Opłata ta, w wysokości 5000% kwoty bazowej, odpowiada opłacie pobieranej przy wydawaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych. W 2013r. kwota bazowa wynosi 3665,68 zł, co oznacza, że opłata za zatwierdzenie strony internetowej wynosić będzie 183284zł.
Art. 15f -Ustawa wprowadza nowy art. 15f, w którym nakłada na podmioty urządzające gry hazardowe przez sieć Internet obowiązek wdrożenia polityki odpowiedzialnej gry, mającej na celu w szczególności ochronę graczy przed negatywnymi skutkami hazardu. Mając na uwadze, że działalność w zakresie gier hazardowych jest działalnością specyficzną, z którą wiąże się ryzyko zagrożeń dla graczy, w szczególności ryzyko uzależnień wskutek nadmiernego i nieodpowiedzialnego uczestniczenia w grach hazardowych, rozwiązanie to jest w pełni uzasadnione. Zwłaszcza w przypadku hazardu internetowego, który jest łatwo dostępny i dla gracza, konieczne jest wdrożenie mechanizmów, które pozwolą mu na kontrolę swojej aktywności w zakresie uczestnictwa w grach hazardowych w Internecie. Niniejsza ustawa realizuje zatem zasadniczy cel, jakim jest ochrona grających. Kierując ich uwagę na legalne gry i dopuszczając urządzanie gier liczbowych w Internecie (w ograniczonym zakresie) równocześnie nakłada na podmioty urządzające gry hazardowe obowiązki związane z dbałością o dobro gracza, w tym przede wszystkim w zakresie rzetelnego informowania o zagrożeniach związanych z hazardem i umożliwienia podejmowania świadomych decyzji co do uczestnictwa w grze. Inicjatywa ta jest zgodna z działaniami podejmowanymi na poziomie unijnym. Do wdrożenia polityki odpowiedzialnej gry będą zobowiązane także podmioty już posiadające zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet (art. 4projektu).
Art. 86 ust. 3
–przewiduje zmianę w zakresie przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ustalając je na poziomie 78,5% wpływów z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa.
Art. 88 ust. 3
-przewiduje zmianę w zakresie przychodów Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych ustalając je na poziomie 1,5 % wpływów z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa. W warunkach roku 2013, zgodnie z prognozami Totalizatora Sportowego w zakresie wpłat z dopłat do stawek w grach hazardowych objętych monopolem państwa -stanowiącymi podstawę ustalania wysokości planowanych przychodów: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (ujętymi w załączniku Nr 6 do ustawy budżetowej na rok 2013) -przyjęcie proponowanych rozwiązań oznaczałoby w skali 2013 r. skutki w postaci wzrostu przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie ok.10,4 mln zł i odpowiednio spadek w tej wysokości przychodów Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Jednakże ww. spadek w tej wysokości przychodów Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych nie musi nastąpić w przypadku spodziewanego wzrostu dochodów Totalizatora Sportowego związanego z proponowaną zmianą ustawy i tym samym zwiększenia wpływów przeznaczonych na dopłaty. Przepis przejściowy (art. 2) zobowiązuje podmiot wykonujący monopol Państwa do dostosowania regulaminów gier do wymogów określonych w art. 61 ust. 1 pkt 2 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis przejściowy (art. 3) nakłada na podmioty posiadające w dniu wejścia w życie ustawy zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet obowiązek wdrożenia polityki odpowiedzialnej gry w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 4
-określa termin wejścia w życie ustawy (Ustawa wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2014r.)
Projektowane zmiany zawierają normy techniczne w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym podlegają notyfikacji.
Kwestie będące przedmiotem niniejszego projektu nie podlegają harmonizacji z prawem UE. Nowelizacja ustawy oddziałuje głównie na jednoosobową spółkę Skarbu Państwa -Totalizator Sportowy Sp. z o.o. -umożliwiając uruchomienie nowego kanału sprzedaży gier liczbowych przez sieć Internet, które stanowią monopol państwa. Nowelizacja ustawy oddziałuje również na podmioty wykorzystujące sieć Internet przy urządzaniu zakładów wzajemnych, nakładając na nich obowiązek wprowadzenia tzw. polityki odpowiedzialnej gry, mającej chronić graczy przed negatywnymi skutkami hazardu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych nie był przedmiotem konsultacji. W związku z wprowadzeniem na mocy niniejszej nowelizacji ustawy możliwości wykorzystania kanału dystrybucji, jakim jest Internet, do typowania liczb, znaków lub innych wyróżników grze liczbowej, wpłacania stawek i wypłacania wygranych w grach liczbowych należy się liczyć ze zwiększonym zainteresowaniem, a tym samym ze zwiększonymi dochodami budżetu państwa z podatku od gier. Określenie kwoty jest niemożliwe do oszacowania z uwagi na brak danych, dotyczących stopnia zwiększenia zainteresowania się graczy grami losowymi za pomocą Internetu. Wejście w życie ustawy nie zwiększy wydatków budżetu państwa oraz nie spowoduje zwiększenia wydatków innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło i projekt: orka.sejm.gov.pl

7 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

art.game

07:00
02/10/2013

W razie zaakceptowania to ta ustawa za rok wejdzie.

normy

11:06
02/10/2013

nowelizacja to już video loteria!!! Zwróćcie uwagę na zapisy : liczby , znaki , symbole, itp. Czyli mogą robić co tylko zechcą. Dziwne , że nikt tego zapisu nie zauważył... ???!!! Brawo.

nn

19:14
02/10/2013

" w grach liczbowych". Czytaj ze zrozumieniem prosze

Nn

19:20
02/10/2013

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia. Koniec z sypakami, czasami itp bo podległe organy uzyskają możliwość wydawania decyzji czy dana gra jest hazardowa czy nie. Dadzą wczesniej całość ustawy jako tekst jednolity do notyfikacji i powoływanie sie na jej brak upadnie. Dalej sieczka..

w-wa

11:11
03/10/2013

założenia likwidacji aonw i innych wynalazków powstała już dawno jest to nieuniknione lecz jest nam to nie na rękę po nowym roku się zmieni

iluminati

07:08
04/10/2013

Wtedy staną wideo. udające państwowy sprzęt. ku.... przecież jest gospodarka wolnorynkowa nie można monopolu państwa wprowadzić na gry?

Grzegorz

16:15
13/10/2013

Z 1 stycznia 2014 wchodzi nowa ustawa. Jej treść jest znana już od czerwca 2013. Tu jest niezły artykuł na ten temat: http://www.surebety.pl/artykul/ustawa-hazardowa#nowelizacja-ustawy-hazardowej-01-01-2014
E-PLAY.PL