Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim

Na osoby które z wynikiem pozytywnym przejdą etapy postępowania kwalifikacyjnego czeka 26 etatów. Do 31 grudnia br. kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj.: obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia.

Ponadto funkcjonariuszem nie mogą zostać osoby, które pełniły służbę zawodową, pracowały lub współpracowały w określonych przepisami organach bezpieczeństwa państwa. Dlatego od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku wymagane jest złożenie oświadczenia w tym zakresie. Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów.

W jego skład wchodzą: weryfikacja formalna złożonych dokumentów, test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych, test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby, test sprawności fizycznej, test kompetencyjny, który pozwala na ocenę kandydata m.in. pod kątem gotowości do nauki, orientacji na klienta czy też gotowości do zmian.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

„Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane m.in. z przywozem i wywozem towarów, ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej. Kontrolują też ruch i transport drogowy i współpracują z organami celnymi innych państw”

– wyjaśnia Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej KAS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.