Mucha odpowiada w sprawie pokera

W listopadzie ubiegłego roku interpelację nr nr 11443 w sprawie stworzenia norm prawnych dla organizowania współzawodnictwa w pokerze sportowym do minister Joanny Muchy wystosował poseł Ruchu Palikota Michał Tomasz Pacholski. Pod koniec stycznia 2013 doczekał się odpowiedzi.

 

Oto treść interpelacji:

Interpelacja nr 11443

do ministra sportu i turystyki

w sprawie stworzenia norm prawnych dla organizowania współzawodnictwa w pokerze sportowym

Szanowna Pani Minister! W związku z coraz dynamiczniej rozwijającym się ruchem pokera sportowego na świecie oraz w Polsce daje się zauważyć tendencje w kierunku stworzenia ram prawnych dla organizowania współzawodnictwa w pokerze sportowym na zasadach, na jakich odbywa się to w międzynarodowym ruchu sportowym.

Docelowym rozwiązaniem jest stworzenie polskiego związku pokera sportowego jako organizacji zajmującej się, pod nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, upowszechnianiem tego sportu i tworzeniem ram uprawiania tego sportu oraz zasad współzawodnictwa. Pozwolić to ma na wyodrębnienie i zwrócenie uwagi na aspekt sportowy pokera jako gry karcianej.

W chwili obecnej poker zaliczany jest do gier hazardowych, co sprawia, że podejmując próbę rywalizacji sportowej zmierzającej do osiągnięcia wyłącznie wyniku sportowego, organizatorzy tego współzawodnictwa narażają się na zarzut naruszenia przepisów ustawy o grach hazardowych z uwagi na fakt, że organizowanie turniejów pokera możliwe jest wyłącznie w kasynach gry. Sprawia to, że jakiekolwiek współzawodnictwo sportowe, na wzór innych organizowanych przez polskie związki sportowe, jest praktycznie niemożliwe. Co więcej, organizowanie turniejów sportowych (opartych przecież o odmienne zasady dotyczące rywalizacji i wygranej) stanowi przestępstwo karnoskarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności.

W tej sytuacji pasjonaci tego dynamicznie rozwijającego się sportu są niejako niewolnikami uznania przez ustawodawcę tylko jednej formy pokera, o której mowa w ustawie o grach hazardowych, jako gry hazardowej, której uprawianie jest traktowane jako szkodliwe i uzależniające, czyli de facto patologiczne. Państwo nie zwraca tym samym uwagi na fakt, że na świecie, jak i w Polsce poker sportowy zdobywa coraz więcej zwolenników i organizowany jest w formy zmierzające do nadania mu znaczenia w wymiarze wyłącznie sportowym.

To dlatego zarejestrowany został Związek Pokera Sportowego jako związek sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Jest to znaczący krok do uznania, że poker sportowy jest sportem i może być uprawiany w Polsce jak każdy inny sport.

Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o sporcie przewidują określoną procedurę zmierzającą do utworzenia polskiego związku sportowego, chciałbym zadać Pani Minister następujące pytania:

1. Czy uważa Pani Minister za możliwe, by po spełnieniu przesłanek, o których mowa w ustawie o sporcie, powstał polski związek sportowy zajmujący się pokerem sportowym?

2. Jeżeli tak, to czy Pani Minister uznaje za możliwe dokonanie takich zmian w ustawie o grach hazardowych, aby stworzyć prawne ramy dla funkcjonowania pokera sportowego, bez uznawania go za grę hazardową?

3. Czy w Pani odczuciu możliwe jest uprawiania pokera sportowego w Polsce na wzór innych gier karcianych, np. brydża sportowego?

4. Czy w ocenie Pani Minister fakt, że współzawodnictwo sportowe wiąże się ze zdobywaniem nagród oraz gratyfikacji pieniężnych, jest powodem, dla którego poker sportowy nie może być uprawiany bez uznawania go za grę hazardową?

Przedstawiając powyższe, chciałbym, aby podległy Pani Minister resort zajął stanowisko i przedstawił swoją ocenę na temat prawnych możliwości uprawiania pokera sportowego w Polsce. Wynika to choćby z faktu, że poker sportowy na świecie traktowany jest jako sport, co wynika choćby ze sposobu, w jaki ten ruch jest zorganizowany. Celem przykładu można tylko wskazać, że Międzynarodowa Federacja Pokera Sportowego jest członkiem obserwatorem IMSA, tj. międzynarodowej federacji sportowej sportów umysłowych, która zrzesza m.in. szachy oraz brydż sportowy.

Z poważaniem

Poseł Michał Tomasz Pacholski

Łęczyca, dnia 7 listopada 2012 r.

Oraz odpowiedź:

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację posła na Sejm RP, pana Michała Tomasza Pacholskiego, przekazaną pismem z dnia 15 listopada br., znak: SPS-023-11443/12, w sprawie stworzenia norm prawnych dla organizowania współzawodnictwa w pokerze sportowym uprzejmie informuję, co następuje.

W świetle obowiązującej ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) sport należy do sfery obywatelskich praw kulturalnych i tym samym nie może być obciążany nadmierną reglamentacją prawną oraz interwencją organów władzy publicznej.

Ustawa ta ma charakter ogólny. W związku z odstąpieniem od zasady normatywnej regulacji sportów, w jakich mogą działać polskie związki sportowe, może ona mieć zastosowanie do wszelkich form aktywności człowieka możliwych do zakwalifikowania jako sport. Definicja legalna pojęcia sport została zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie, zgodnie z którym sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane, wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Należy podkreślić, iż powyższa definicja legalna różni się od przyjętej społecznie definicji leksykalnej, zgodnie z którą sport obejmuje również aktywność umysłową człowieka.

Należy zauważyć, iż organizowanie współzawodnictwa sportowego z zakresu pokera sportowego wyłącznie w oparciu o zasady ustawy o sporcie mogłoby zostać potraktowane jako obejście przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), która w zakresie organizowania turniejów pokerowych stanowi uregulowanie szczególne wobec ustawy o sporcie. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o grach hazardowych do organizowania turniejów pokerowych konieczne jest uzyskanie zezwolenia ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Minister sportu i turystyki nie jest właściwym organem administracji publicznej do podejmowania działań mających na celu zmianę ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Właściwym w tym zakresie jest minister finansów. Nadto właściwym będzie uzyskanie opinii Ministerstwa Finansów w następujących kwestiach:

1. Jaki jest zakres przedmiotowy użytego w ustawie o grach hazardowych pojęcia „poker”, w szczególności czy obejmuje on wszystkie znane odmiany i sposoby rozgrywek, w tym tzw. poker sportowy zwany texas holdem?

2. Jaki jest zakres pojęciowy użytego w ustawie o grach hazardowych pojęcia „turniej pokerowy”, w szczególności czy obejmuje on wszystkie rodzaje współzawodnictwa sportowego, np. czy rozgrywki ligowe będą turniejem pokerowym oraz czy rywalizacja prowadzona w oparciu o inne niż pieniądz mierniki wyników sportowych, o z góry określone nagrody pieniężne lub rzeczowe dla zwycięzców również objęta będzie zakresem pojęcia turniej pokerowy i tym samym podlegać będą reżimowi ustanowionemu ustawą o grach hazardowych?

Należy mieć także na uwadze, że zgodnie z art. 7 ustawy o sporcie polski związek sportowy może być utworzony w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie. Utworzenie polskiego związku sportowego następuje w ramach przeprowadzonego postępowania administracyjnego i wymaga zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Wydanie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego następuje na podstawie wniosku złożonego ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej – art. 11 ust. 1 ustawy o sporcie. Do przedmiotowego wniosku wnioskodawca dołącza następujące dokumenty:

1) projekt statutu polskiego związku sportowego;

2) aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wnioskodawcy;

3) szczegółowy opis sportu, w którym zamierza organizować i prowadzić współzawodnictwo, wraz z dokładną informacją o warunkach jego uprawiania oraz regułach i systemie współzawodnictwa w tym sporcie;

4) zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Jeżeli wnioskodawca spełni wymagania wskazane w ustawie o sporcie w zakresie utworzenia polskiego związku sportowego, wówczas minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będzie zobowiązany do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku

 

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.