Ministerstwo Finansów: będą intensywne kontrole salonów automatów do gier

Automaty
Bartosz 19/05/2015

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2015

Niedawno ukazało się długo oczekiwane uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 marca 2015 r. (sygn. akt 04/14) w sprawie ustawy hazardowej.

Potwierdzając w nim zgodność kwestionowanych przepisów z Konstytucją RP, Trybunał Konstytucyjny orzekł również, że procedura notyfikacji ma jedynie charakter konsultacyjny, a zaskarżone przepisy są zgodne z gwarantowaną konstytucyjnie zasadą swobody działalności gospodarczej.

Procedura notyfikacji

Trybunał uznał, że brak notyfikacji kwestionowanych przepisów art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 612) nie stanowi takiego naruszenia pozakonstytucyjnej procedury ustawodawczej, które byłoby równoznaczne z naruszeniem art. 2 i art. 7 konstytucji. Innymi słowy, procedura notyfikacji ma charakter jedynie konsultacyjny.

TK nie orzekł, czy zaskarżone przepisy powinny być notyfikowane. Potwierdził natomiast, że ewentualne niedopełnienie obowiązku notyfikacji KE, a więc hipotetyczne zaniedbanie o charakterze formalnoprawnym, nie pociąga za sobą automatycznie konieczności uznania, iż doszło do naruszenia standardów konstytucyjnych. „Nie można bowiem przyjąć, że każde, choćby potencjalne, uchybienie proceduralne, stanowi zawsze podstawę do stwierdzenia niekonstytucyjności i prowadzi do utraty mocy obowiązującej” – stwierdził w uzasadnieniu.

Trybunał zaznaczył, że istnieje jakościowa różnica między obowiązkiem opiniowania wynikającym z konstytucji a analogicznym obowiązkiem tylko ustawowym, który tworzy jedynie element ustawowego, a nie konstytucyjnego trybu ustawodawczego. Tym większa różnica istnieje między obowiązkiem opiniowania zakotwiczonym w konstytucji a dopiero hipotetycznym obowiązkiem notyfikacji przepisów technicznych, o którym mowa w dyrektywie 98/34/WE z 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE z 1998 r. L 204, s. 37 – przyp. red.).

Notyfikacja – tak czy nie

Sędziowie TK uznali, że procedura notyfikacji ma charakter zbliżony do opiniowania czy też konsultowania projektów ustaw. Jednak wbrew zawartym w pytaniu twierdzeniom NSA „sam fakt ujęcia obowiązku notyfikacji w dyrektywie unijnej nie oznacza jeszcze, że mamy do czynienia ze szczególnie wysoką, bo międzynarodową i ponadustawową, rangą procedury notyfikacji. Dlatego też wymóg konsultacji przewidziany procedurą notyfikacji nie jest ważniejszy lub bardziej istotny niż analogiczny obowiązek wynikający z ustawy zwykłej.”

Tak sformułowane twierdzenie trybunału prowadzi do wniosku, że skoro więc wymóg notyfikacji nie jest ważniejszy od innych wymogów konsultacyjnych, to ewentualne jego niedopełnienie nie może (a przynajmniej nie powinno) powodować skutków innych niż niedopełnienie innych wymogów konsultacyjnych.

Czytaj całość w: Dziennik Gazeta Prawna; 19.05.2015; strona: 3; rubryka: Firma i Prawo; autor: Jacek Kapica oraz na: biznes.gazetaprawna.pl

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL